Skonsolidowane wyniki finansowe X-Trade Brokers DM SA (XTB) za 2017 rok

0
raporty praca biuro

W 2017 r. XTB odnotowało 92 973 tys. zł skonsolidowanego zysku netto tj. 19,6% wzrostu rdr. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 56,2% rdr do poziomu 128 270 tys. zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 273 767 tys. zł, tj. 9,3% wzrostu rdr.

ROŚNIE WOLUMEN OBROTÓW I PRZYCHODY GRUPY

Wzrost przychodów Grupy w 2017 r. o 9,3% rdr do poziomu 273 767 tys. zł wynika głównie ze wzrostu wolumenu obrotu o 9% rdr  liczonego w lotach przy porównywalnej rentowności na lota. Patrząc na przychody pod kątem klas instrumentów widać, że podobnie jak w 2016 r., prym wiodły CFD oparte na indeksach akcji. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych w 2017 r. sięgnął 60,7% wobec 46,2% rok wcześniej.

OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Przychody z działalności operacyjnej razem 273 767 250 576 282 542 204 434 215 559
Obrót instrumentami pochodnymi CFD
w lotach1
2 196 558 2 015 655 2 443 302 1 986 639 1 947 679
Rentowność na lota (w PLN)2 125 124 116 103 111

 

1) Lot stanowi jednostkę obrotu instrumentami finansowymi; w przypadku transakcji walutowych lot odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej; w przypadku instrumentów innych niż instrumenty pochodne CFD oparte na walutach kwota jest określona w tabeli instrumentów i jest różna dla różnych instrumentów.

2) Przychody z działalności operacyjnej razem podzielone przez obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach.

GŁÓWNE RYNKI DZIAŁALNOŚCI W GÓRĘ, PERSPEKTYWA DALSZEJ EKSPANSJI W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ  

W ujęciu geograficznym przychody XTB były optymalnie zdywersyfikowane. Ich wzrost wystąpił zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów są: Polska
z udziałem wynoszącym 28,6% (2016 r.: 31,9%) oraz Hiszpania z udziałem równym 20,7% (2016 r.: 18%). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%. W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje Ameryka Łacińska, która stopniowo zastępuje lukę po Turcji.

(w tys. PLN) OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31.12.2017 31.12.2016
Europa Środkowo-Wschodnia 131 423 128 915
– w tym Polska 78 332 80 008
Europa Zachodnia 128 564 105 986
– w tym Hiszpania 56 550 45 177
Ameryka Łacińska i Turcja 13 780 15 675
– w tym Turcja 4 943 15 675
Przychody z działalności operacyjnej razem 273 767 250 576

 

ROŚNIE UDZIAŁ USŁUG DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Coraz wyraźniejszego wymiaru nabiera w XTB dywersyfikacja segmentowa przychodów, w związku z dynamicznym rozwojem segmentu działalności instytucjonalnej (X Open Hub). Od 2013 r. Grupa świadczy usługi klientom instytucjonalnym. XTB dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym, w tym domom maklerskim. W omawianym okresie działalność instytucjonalna wypracowała 41 580 tys. zł przychodu, co daje wzrost o 113% rdr.

 

(w tys. PLN) OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31.12.2017 31.12.2016
Działalność detaliczna 232 187 231 059
Działalność instytucjonalna (X Open Hub) 41 580 19 517
Przychody z działalności operacyjnej razem 273 767 250 576

PERSPEKTYWA DALSZEGO WZROSTU BAZY KLIENTÓW

W związku z rosnącą bazą klientów XTB posiada solidny fundament pod wzrosty. W IV kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków była rekordowa zarówno w stosunku do wcześniejszych kwartałów 2017 r., jak i 2016 r. Liczba otwartych nowych rachunków w 2017 r. wzrosła o 62,1% rdr. Średnia liczba aktywnych rachunków wyniosła 21 088, tj. wzrost o 22,3% rdr. W kolejnych kwartałach 2018 r. przyrost rachunków powinien być kontynuowany ze względu na wzmożoną aktywność marketingową oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów. Największy potencjał wzrostu ma rynek niemiecki, francuski oraz Ameryka Łacińska.

OKRES ZAKOŃCZONY
31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017 31.12.2016 30.09.2016 30.06.2016 31.03.2016
Nowe rachunki1 16 530 11 278 9 635 13 280 9 624 8 060 7 178 6 438
Średnia liczba aktywnych rachunków2 21 088 20 194 20 016 20 408 17 243 16 531 16 305 16 087

 

1) Liczba rachunków otworzonych przez klientów Grupy w poszczególnych kwartałach.

2) Średnia kwartalna liczba rachunków odpowiednio za okres 12, 9, 6 i 3 miesięcy 2017 roku oraz 12, 9 i 6 i 3 miesięcy 2016 roku.

SKOKOWY WZROST ZYSKÓW PRZY MALEJĄCYCH KOSZTACH

W 2017 r. Grupa odnotowała 92 973 tys. zł skonsolidowanego zysku netto tj. 19,6% wzrostu rdr. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 56,2% rdr osiągając wartość 128 270 tys. zł. W 2017 r. XTB znacząco poprawiło efektywność kosztową, utrzymując przy tym wzrosty w otwieranych nowych rachunkach i liczbie aktywnych rachunków. Koszty działalności operacyjnej ukształtowały się na poziomie 145 497 tys. zł (2016 r.: 168 461 tys. zł), tj. spadek o 13,6% rdr. Na spadek ten złożyły się niższe o 24 497 tys. zł koszty marketingu wynikające głównie z niższych nakładów na kampanie reklamowe.

(w tys. PLN) OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY ZMIANA %
31.12.2017 31.12.2016
Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze (73 150) (71 864) 1,8
Marketing (24 841) (49 338) (49,7)
Pozostałe usługi obce (21 943) (20 620) 6,4
Koszty utrzymania i wynajmu budynków (7 934) (8 698) (8,8)
Amortyzacja (6 054) (5 423) 11,6
Podatki i opłaty (2 059) (2 597) (20,7)
Koszty prowizji (5 964) (4 182) 42,6
Pozostałe koszty (3 552) (5 739) (38,1)
Koszty działalności operacyjnej razem (145 497) (168 461) (13,6)

W IV kwartale 2017 r. koszty działalności operacyjnej były porównywalne rdr i wyższe k/k głównie za sprawą wzrostu wynagrodzeń. W 2018 r. koszty działalności operacyjnej powinny kształtować się na poziomie porównywalnym (nieznacznie wyższym) do tego, jaki obserwowaliśmy w 2017 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości wynagrodzeń oraz od poziomu wydatków marketingowych. Na wysokość wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych będzie uzależniony od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania.

PERSPEKTYWY ROZWOJU

Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na rynki Ameryki Łacińskiej. Ze względu na aktualne niedoszacowanie Spółki, Zarząd wstrzymał się z pracami nad konsolidacją rynku poprzez fuzje i przejęcia, nastawiając się bardziej na rozwój organiczny.

 

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

W odniesieniu do postępowania administracyjnego w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i postępowania w prokuraturze, Zarząd XTB podtrzymuje swoje stanowisko i nie znajduje podstaw do zastrzeżeń dotyczących sposobu działalności spółki i informowania klientów. Zarząd dysponuje niezależnymi ekspertyzami czołowych kancelarii prawnych, które między innymi mówią, że systemy transakcyjne stosowane przez XTB odpowiadały standardom rynkowym i spełniały postulaty prawodawcy. Opinie prawne wskazują, że stosowanie przez XTB mechanizmu asymetrycznego odchylenia było typowym zjawiskiem technicznym i kontraktowym występującym powszechnie na rynku instrumentów finansowych, stosowanym dla ochrony firmy inwestycyjnej, strony faktycznie podlegającej ryzyku kontraktowemu o charakterze niesymetrycznym.

Działalność XTB jest nadzorowana przez KNF, a środki klientów są przechowywane na segregowanych kontach oraz objęte systemem rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. XTB stosuje się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i wytycznych nadzoru zgodne z praktyką rynkową oraz przestrzega kodeksów branżowych. Działając w interesie spółki i jej akcjonariuszy, a także kierując się dobrem klientów, spółka współpracuje z przedstawicielami organów administracyjnych w celu niezwłocznego wyjaśnienia sprawy.