Skuteczna komercjalizacja oferty CDMO przynosi Mabion trzeci z rzędu kwartał dynamicznych wzrostów i dodatnich wyników

Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
 • 2Q 2022 to trzeci z rzędu kwartał istotnych przychodów i solidnych dodatnich wyników na wszystkich poziomach, wypracowanych dzięki sprawnej realizacji usług kontraktowych dla Novavax
 • W 2Q 2022 Mabion wypracował:
 • 43,9 mln PLN przychodów
 • 5,6 mln PLN EBITDA
 • 3,1 mln PLN EBIT
 • 5,1 mln PLN zysku netto
 • Do dnia publikacji sprawozdania (29.09.2022) Spółka otrzymała blisko 32 mln USD płatności od Novavax
 • W 2Q 2022 Mabion wygenerował 6,6 mln PLN dodatnich przepływów operacyjnych, saldo gotówki na dzień 30.06.2022 wyniosło 22,3 mln PLN
 • W kolejnych kwartałach tego roku Spółka oczekuje wzrostu wyników finansowych na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza 2022
 • 22 września br. Spółka zawarła aneksy rozszerzające i przedłużające zakres współpracy z Novavax
 • Trwająca umowa na wytwarzanie komercyjne zostaje przedłużona do końca 2026 roku, pierwotnie miała trwać do końca 2025 roku
 • Do kontraktu dodano wytwarzanie drugiego produktu będącego substancją czynną dla szczepionki w wersji Omicron
 • Mabion będzie otrzymywać wynagrodzenie za wytworzone serie produktu albo wynagrodzenie za gotowość do wytwarzania produktu (rezerwacja mocy produkcyjnych)
 • Nowa formuła wynagrodzenia umacnia stabilność finansową Spółki co najmniej do 2Q 2024, gwarantując comiesięczne płatności indeksowane wskaźnikiem inflacji
 • Wartość realizowanej Umowy to 372 mln USD, płatności otrzymywane przez Mabion są realizowane w USD, wysoki kurs USD wpływa pozytywnie na generowane przez Spółkę wyniki
 • Skuteczna monetyzacja budowanych przez lata kompetencji w obszarze usług CDMO skutkuje zawarciem 7 dodatkowych zleceń SOW (ang. Statement of Work) z Novavax na przestrzeni 2022 roku
 • Mabion rozwija dział sprzedaży i rozpoczął ofertowanie do nowych potencjalnych partnerów biznesowych w obszarze CDMO w celu zawarcia kolejnych kontraktów i dywersyfikacji biznesu
 • Spółka opracuje optymalny harmonogram dla działań związanych z wprowadzeniem na rynek leku MabionCD20, podtrzymując priorytet dla działalności w obszarze CDMO
 • Proces pozyskania inwestora strategicznego jest kontynuowany, jest jednym z priorytetów Spółki

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022
Przychody razem (w tym) 1,6 55,3 38,6 43,9
     Przychody ze sprzedaży 22,3 17,5
     Przychody z tytułu leasingu 1,8 1,4
     Przychody z zakupu materiałów 14,5 25,0
Koszt własny sprzedaży 21,0 21,8 33,3
Zysk brutto na sprzedaży 1,6 34,3 16,8 10,7
Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a n/a 69,7% 56,2%
Marża brutto na sprzedaży n/a 100% n/a 62,0% 43,5% 24,3%
EBITDA (11,9) (2,3) (14,2) 27,4 9,6 5,6
Marża EBITDA bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a n/a 39,9% 29,6%
Marża EBITDA n/a n/a n/a 49,6% 24,9% 12,8%
Amortyzacja 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5
EBIT (14,1) (4,4) (16,3) 25,0 7,1 3,1
Marża EBIT bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a n/a 29,4% 16,3%
Marża EBIT n/a n/a n/a 45,2% 18,4% 7,0%
Przychody/koszty finansowe netto (3,0) 1,9 0,7 (0,1)  0,3 2,0
Zysk/strata brutto (17,1) (2,5) (15,6) 24,9 7,4 5,1
Podatek dochodowy (12,2)
Zysk/strata netto (17,1) (2,5) (15,6) 37,1 7,4 5,1

 Tabela 2. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu półrocznym

Dane w mln PLN 1H 2020 1H 2021 1H 2022
Przychody 1,6 82,6
Koszt własny sprzedaży 55,1
Zysk brutto na sprzedaży 1,6 27,5
Marża brutto na sprzedaży n/a 100% 33,3%
EBITDA (23,8) (14,2) 15,3
Marża EBITDA n/a n/a 18,5%
Amortyzacja 5,3 4,3 5,1
EBIT (29,0) (18,5) 10,2
Marża EBIT n/a n/a 12,4%
Przychody/koszty finansowe netto (1,8) (1,1) 2,4
Zysk/strata brutto (30,8) (19,6) 12,6
Podatek dochodowy
Zysk/strata netto (30,8) (19,6) 12,6

Perspektywa finansowa

W drugim kwartale 2022 roku Spółka wygenerowała 43,9 mln PLN przychodów, o 14% więcej niż w pierwszym kwartale tego roku, z czego 18,9 mln PLN przychodów bez uwzględniania przychodów ze sprzedaży materiałów. Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała dodatni wynik w wysokości 5,6 mln PLN w 2Q 2022 r. w porównaniu do straty w wysokości (2,3) mln PLN w 2Q 2021 roku. Zysk netto za drugi kwartał tego roku wyniósł 5,1 mln PLN przy stracie netto (2,5) mln PLN poniesionej w 2Q 2021 r.

Okres drugiego kwartału był dla Mabion rekordowy od początku istnienia Spółki pod względem wpływów gotówki za wykonane usługi dla Novavax, nie wliczając zaliczki od kontrahenta za zakup surowców. Pierwsze miesiące drugiej połowy roku wskazują, że trend ten może się utrzymać także w kolejnych okresach.

„Wypracowaliśmy solidne i jakościowo bardzo dobre wyniki za drugi kwartał tego roku, pomimo wymagającego otoczenia. Ostatnie trzy kwartały to okres generowania pozytywnych wyników finansowych, które wierzymy, że są coraz bardziej powtarzalne. Sprawna realizacja kontraktu z Novavax i podpisanie aneksów na przedłużenie współpracy do 2026 roku są bardzo ważne dla przewidywalności przepływów operacyjnych i stabilizacji pozycji finansowej Mabionu. W miarę większego zaawansowania prac wykonywanych na zlecenie Novavax będziemy pracować nad osiągnięciem jeszcze lepszych wyników finansowych w kolejnych kwartałach tego roku na wszystkich poziomach w porównaniu do pierwszego półrocza 2022” – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

„Na wyniki drugiego kwartału istotny wpływ miała zmiana szacunków w zakresie rozpoznawania przychodów, która została przeprowadzona na dzień bilansowy i uwzględniała spodziewane przez Spółkę potencjalne skutki związane z obecną sytuacja pandemiczną w skali globalnej, zapotrzebowania na szczepionki oraz rozpoczęte rozmowy z naszym partnerem biznesowym skutkujące podpisanymi we wrześniu aneksami do umowy. Dokonując weryfikacji dotychczasowych szacunków wykorzystaliśmy również nabyte w miarę upływu czasu i realizacji umowy doświadczenie czego bez wątpienia nie byliśmy w stanie wykorzystać rozpoczynając rozliczenie dopiero co podpisanego kontraktu. W wyniku zmiany szacunków, w tym ceny transakcyjnej wynikającej z kontraktu do poziomu minimalnej bezwarunkowej kwoty należnej od kontrahenta wynikającej z umowy obowiązującej na dzień bilansowy, zmniejszeniu uległa ujęta w okresie bieżącym kwota przychodów o około 7,7 mln PLN w stosunku do poprzednich szacunków” – wyjaśnia Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Warto zwrócić uwagę, że w efekcie podpisania aneksów z Novavax, nastąpiło uzupełnienie kontraktu między innymi o zapis dotyczący zapewnienia odpłatnego dostępu do zdolności produkcyjnych Spółki w postaci zarezerwowanych slotów produkcyjnych. Takie rozwiązanie daje nam odpowiednią stabilizację finansową i zwiększa naszą atrakcyjność u potencjalnych partnerów biznesowych, w tym podmiotów zainteresowanych finansowaniem naszej działalności dodaje Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Spółka od początku współpracy do końca II kwartału 2022 roku otrzymała płatności z tytułu realizacji umowy z Novavax w wysokości 29,2 mln USD, a dodatkowo, po 30.06.2022 r. kwotę 2,7 mln USD. Ogółem od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia publikacji sprawozdania finansowego (29.09.2022 r.) otrzymane płatności od Novavax wyniosły blisko 32 mln USD.

Współpraca z Novavax i rozwój działalności CDMO

W dniu 22 września br. Mabion zawarł z Novavax aneksy do realizowanej umowy na kontraktowe wytwarzanie antygenu szczepionki Nuvaxovid na COVID-19. W efekcie zakres umowy został rozszerzony, a okres jej trwania przedłużony do końca 2026 roku. Spółka dzięki zacieśnieniu współpracy z firmą z USA zagwarantowała sobie płatności za produkcję kolejnych serii antygenu lub z tytułu rezerwacji mocy produkcyjnych zakładu Mabionu, co najmniej do 2Q 2024 roku. Comiesięczne płatności są denominowane w walucie USD oraz indeksowane wskaźnikiem inflacji. Ponadto spółki planują rozszerzenie wytwarzanego antygenu o wariant Omicron i w najbliższych miesiącach zamierzają uzgodnić szczegółowy harmonogram produkcji oraz rozpocząć proces transferu technologii. Zgodnie z harmonogramem aktualnym w dacie podpisania aneksów, Mabion szacuje, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 r. zrealizuje powyżej 15% łącznej wartości umowy. W latach 2024-2025 będzie to około 55% wartości umowy, a w roku 2026 około 30% wartości umowy. Wartość realizowanej umowy po uwzględnieniu aneksów pozostała bez zmian i wynosi 372 mln USD, indeksowane o wskaźnik inflacji.

„Współpraca z naszym zagranicznym partnerem układa się bardzo dobrze, czego potwierdzeniem w ostatnich miesiącach były kolejne, dodatkowe zlecenia otrzymywane przez Mabion, w ramach tzw. SOW (ang. Statement of Work), a w zeszłym tygodniu zawarcie kluczowych aneksów do realizowanej od października 2021 r. umowy z Novavax. Przedłużają one m.in. jej okres trwania do końca 2026 roku i gwarantują nam regularne, przewidywalne płatności w blisko 2-letnim horyzoncie czasu. Z punktu widzenia biznesowego zwiększyliśmy swoją wiarygodność w zakresie świadczenia usług w kluczowym dla nas obszarze CDMO i potwierdziliśmy wysokie kompetencje Spółki, co zamierzamy wykorzystać w procesie pozyskania kolejnych klientów. A pod względem finansowym warto podkreślić, że nasze przepływy operacyjne w przyszłych okresach są bardziej przewidywalne, co działa stabilizująco na naszą pozycję finansową i ułatwia rozmowy z partnerami finansowymi” – mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Do końca tego roku Mabion zamierza koncentrować się na rozpoczęciu transferu technologii w związku z zawartymi aneksami z Novavax, które rozszerzają współpracę o produkcję antygenu z uwzględnieniem wariantu Omicron. Realizacja uzgodnionych serii antygenu szczepionki COVID-19 w tym wariancie będzie przedmiotem kolejnego aneksu do Specyfikacji Warunków Zlecenia nr 1, który obejmie szczegółowy zakres zasad jego wytwarzania. Równolegle do działań o charakterze produkcyjnym, Mabion zamierza kontynuować prace nad dodatkowymi zleceniami ze strony Novavax, dotyczącymi m.in. zaawansowanych usług z obszaru analityki produktu, które świadczyć mogą wyłącznie wyspecjalizowane firmy biotechnologiczne pracujące w standardzie GMP i GLP. Mabion, jako jedna z nich, może realizować całość zleceń dotyczących wszystkich etapów w cyklu wytwarzania i kontroli substancji niezbędnych dla powstania produktów takich jak antygen do szczepionki Novavax. W 2022 r. Spółka podpisała 7 dodatkowych Specyfikacji Warunków Zlecenia tzw. SOW (ang. Statement of Work), które realizuje komercyjnie na rzecz firmy Novavax.

„To jest ten moment, w którym widzimy, że rozwijane przez lata kompetencje Mabionu umożliwiają zawieranie i realizację szeregu komercyjnych zleceń. Ten obszar oferowania produkcji kontraktowej, analityki czy rozwoju leków na zlecenie charakteryzuje się atrakcyjnym poziomem marży, co już widać w naszym sprawozdaniu finansowym. Sprawnie realizowane zlecenia na rzecz Novavax zwiększają naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej i pozwalają realnie planować poszerzenie grona naszych klientów. Mamy obecnie usługi, które możemy świadczyć równolegle z bieżącą obsługą kontraktów zawartych z Novavax. Podpisane właśnie aneksy, zapewniają nam dużo większą elastyczność, jeżeli chodzi o zarządzanie mocami produkcyjnymi, dzięki czemu będzie nam łatwiej podejmować się kolejnych zleceń” mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

„W ostatnich miesiącach mocno rozbudowaliśmy dział sprzedaży, zatrudniliśmy także osobę z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem w obszarze CDMO na stanowisku Head of Business Development, której zadaniem jest skuteczne prowadzenie zespołu nastawionego na realizację celu w postaci pozyskania międzynarodowych klientów do realizacji zleceń w produkcji kontraktowej. Posiadając unikalne umiejętności, wiedzę i doświadczenie, zamierzamy efektywnie je wykorzystać i zdywersyfikować nasz biznes” mówi Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

„Rozwój zespołu sprzedażowego jest elementem założonego na 2022 rok celu zwiększenia zatrudnienia, które jest nam niezbędne do wykorzystania w pełni wszystkich posiadanych kompetencji i zasobów, w tym utrzymania efektywności przy obsłudze dwóch linii wytwórczych z uwzględnieniem planowanej w przyszłym roku rozbudowy do czterech bioreaktorów. Pierwotnie mówiliśmy o około 300 osobach, natomiast zmieniamy nasz cel i dzisiejszy poziom zatrudnienia wynoszący prawie 260 osób, jest już bliski docelowego stanu na ten rok. Taki zespół pozwala optymalnie wykorzystać nasze zasoby i odpowiada na bieżące potrzeby i nasze oczekiwania na 2023 rok” – dodaje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Według najnowszego raportu firmy Mordor Intelligence[1] w 2021 r. wartość światowego rynku usług CDMO dla produktów biologicznych została oszacowana na 11,3 mld USD i oczekuje się, że do 2027 r. osiągnie 21,9 mld USD, odnotowując CAGR na poziomie prawie 12% w latach 2021-2027. Podpisując umowę z firmą Novavax w październiku 2021, Spółka stała się uczestnikiem tego dynamicznie rosnącego rynku. Mabion posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który doskonale odpowiada na potrzeby małych i średnich firm, będących potencjalnymi zleceniodawcami. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest idealnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.

Aktywności w pozostałych istotnych obszarach

Zawarte aneksy z Novavax pozwalają wrócić do prac związanych z aktualizacją harmonogramu prac projektowych zorientowanych na rozwój leku MabionCD20 pod kątem rejestracji na rynku europejskim oraz amerykańskim. Spółka zamierza w niej uwzględnić rozszerzenie działalności kontraktowej jako CDMO oraz aktualną formułę współpracy z Novavax. Z tego względu harmonogram dalszych prac nad rejestracją MabionCD20 ulegnie zmianie, a więcej szczegółów w tym zakresie zostanie przedstawionych po zakończeniu niezbędnych uzgodnień.

Zacieśnianie współpracy z Novavax i rozwój w obszarze CDMO zakłada rozbudowę potencjału produkcyjnego istniejącego zakładu Mabion, a w przyszłości rozpoczęcie procesu inwestycyjnego związanego z budową drugiego zakładu. Zwiększenie mocy produkcyjnych, poza większą skalą działalności, umożliwi także rozszerzenie oferowanych usług o zupełnie nowe elementy – poza dotychczasowym wytwarzaniem substancji czynnej wykorzystywanej w gotowym produkcie, obejmie m.in. samodzielne przygotowywanie finalnych produktów. W tym celu Spółka zamierza podnosić efektywność biznesową, obejmującą ścisłą kontrolę kosztów w obszarach weryfikacji obowiązujących umów, adekwatnego do etapu rozwoju i obsługi bieżących partnerów biznesowych zatrudnienia, a także monitorowania potencjalnego wpływu zużycia mediów w dobie wysokich kosztów i środowiska inflacyjnego. Dyscyplina kosztowa w połączeniu z regularnymi i pozytywnymi przepływami finansowymi będzie elementem budowania przez Mabion strategii pozyskania finansowania dłużnego w celu realizacji zakładanej wizji rozwoju Spółki w długim terminie i zwiększenia jej możliwości produkcyjnych dzięki nowemu zakładowi.

„Z początkiem 2023 roku mamy zaplanowaną intensyfikację prac związanych z rozbudową mocy produkcyjnych w zakładzie wytwórczym w Konstantynowie Łódzkim z obecnych 2 bioreaktorów do 4 bioreaktorów. Montaż, instalacja oraz rozruch urządzeń pozwolą na podwojenie obecnych aktywów wytwórczych, a cały proces modernizacji jest uwzględniony w harmonogramie produkcji i rezerwacji mocy dla Novavax. Perspektywa budowy drugiego zakładu to horyzont kilkuletni, który wymaga także zabezpieczenia na ten cel dodatkowych środków, dlatego w najbliższych kwartałach będziemy skoncentrowani na dostarczaniu dobrych i powtarzalnych wyników finansowych, co jest naturalnym krokiem w przypadku zamiaru pozyskania odpowiedniego poziomu finansowania dłużnego. Na drugie półrocze 2022 patrzymy zatem pozytywnie” – mówi Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu ds. Finansowych Mabion S.A.

Spółka kontynuuje działania związane z trwającym procesem pozyskania inwestora strategicznego. Rozpoczęcie współpracy z Novavax w ubiegłym roku oraz zawarcie aneksów w ubiegłym tygodniu powoduje konieczność oceny nowych uwarunkowań przez potencjalnych inwestorów i wydłuża czas trwania procesu. Współpraca z doradcą Rothschild & Co przebiega sprawnie, natomiast na tempo prowadzonych rozmów wpływ ma również sytuacja globalna, w tym wojna, która ograniczyła i spowolniła aktywności M&A większości firm w regionie.

„Proces pozyskania inwestora strategicznego jest realizowany istotnie wolniej niż to zaplanowaliśmy. Pandemia oraz geopolityka miały istotny wpływ na rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi, a dodatkowo niesprzyjający jest rynek, który przecenił bardzo wiele aktywów. Niezmiennie dostrzegamy dużą racjonalność zwieńczenia z sukcesem tego procesu. Uważamy, że spółka o naszym profilu może skorzystać na długoterminowym, stabilnym finansowaniu, a te gwarantuje inwestor branżowy, strategiczny. To co nas cieszy to dużo większa przewidywalność naszych wyników, która zwiększa stabilność firmy w oczach potencjalnych partnerów. Mamy zabezpieczony cash flow, co daje perspektywę budowania wyniku przez kolejne okresy przy jednoczesnej rozbudowie biznesu i w efekcie możliwości uzyskania wyższej wyceny. Te nowe okoliczności, które jako Spółka wypracowaliśmy, dają nam większy komfort w dalszym aktywnym prowadzeniu tego procesu” – mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5185247/biologics-contract-development-and-manufacturing#tag-pos-5