Sławomir Zawadzki podsumowuje wyniki Banku Pocztowego za 2016 rok

0
Sławomir Zawadzki
Sławomir Zawadzki

Rok 2016 był w Banku Pocztowym czasem porządkowania wielu obszarów: zarządzania ryzykiem, bezpieczeństwa, efektywności, procesów, organizacji i kadr – co w perspektywie kolejnych lat ma na celu poprawę realizacji biznesu bankowego oraz optymalizację osiąganych wyników. Grupa Banku Pocztowego odnotowała w 2016 roku: wzrost dochodów ze swojej podstawowej działalności, rozwój w obszarze kredytów konsumpcyjnych, istotny wzrost środków zgromadzonych na prowadzonych ROR oraz kontynuowała projekt EnveloBanku, który wszedł w fazę pilotażu wewnętrznego. Grupa Banku Pocztowego zamknęła 2016 rok z 2,5 mln zł zysku netto.

Ubiegłoroczny wynik osiągnięty przez Grupę Banku Pocztowego obarczony był licznymi negatywnymi zdarzeniami jednorazowymi (m.in. dodatkowe rezerwy na potencjalne zobowiązania wynikające z trwającego postępowania Prezesa UOKiK, spisanie w koszty wydatków poniesionych na proces IPO w 2015 i 2016 roku, wpłata na rzecz BFG w związku z upadkiem Banku Spółdzielczego w Nadarzynie), łącznie w wysokości 16,5 mln zł. Najistotniej wynik finansowy minionego roku obciążyła jednak konieczność utworzenia wyższych o ponad 50 proc. odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek z lat 2013-2016 w wysokości 35,3 mln zł. Pozytywnie na wynik Banku wpłynęły natomiast przychody z transakcji sprzedaży akcji VISA Europe na rzecz VISA Inc. w kwocie 16,9 mln zł. W efekcie zysk netto wypracowany przez Grupę Banku Pocztowego wyniósł w 2016 roku 2,5 mln zł, a według szacunków Banku, przy braku powyższych zdarzeń negatywnych sięgnąłby blisko 40 mln zł.

Niższy zysk netto w 2016 roku zdecydował o obniżeniu o 6,4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto) do poziomu 0,5 proc.

Jednocześnie dochody Banku Pocztowego wzrosły o 3,5 proc. r/r, do poziomu 339,1 mln zł. Przy wzroście kosztów działania (o 3,6 proc. r/r) przełożyło się to na nieznaczne pogorszenie relacji kosztów do dochodów. W 2016 roku wskaźnik C/I dla Grupy wyniósł 66,8 proc., czyli był wyższy o 0,8 p.p. w stosunku do 2015 roku.

W 2016 roku Grupa Banku Pocztowego za sprawą wyższego wyniku z odsetek zrealizowała marżę odsetkową na poziomie 3,7 proc, tj. o 0,1 p.p. wyższym niż w 2015 roku oraz znacznie wyższym niż średnia w sektorze bankowym (2,3 proc.).[1]

– Pomimo wypracowanego w 2016 przez Grupę Banku Pocztowego zysku, mamy pełną świadomość silnego obciążenia tego wyniku, przede wszystkim koniecznością utworzenia dodatkowych odpisów dotyczących kredytów gotówkowych i ratalnych udzielanych w poprzednich latach. Dlatego podjęliśmy szereg działań, których celem jest m.in. usprawnienie podejmowania decyzji i poprawa jakości udzielanych kredytów, a tym samym portfela kredytowego – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

Rozwój biznesu i poprawa jakości

W 2016 roku Bank kontynuował działania polegające na rozwoju w obszarze kredytów konsumpcyjnych. Przyniosło to efekt w postaci wzrostu ich salda o 5,8 proc. r/r, do poziomu 2,2 mld zł na koniec grudnia. Bank sprzedał w tym okresie kredyty konsumpcyjne o wartości 844,9 mln zł. Łączna wartość kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom osiągnęła na koniec 2016 r. poziom 5,5 mld zł.

Czytaj również:  Grupa IMS poszukuje inwestora strategicznego

Do tempa rozwoju akcji kredytowej Bank dostosowywał poziom bazy depozytowej. Łącznie saldo depozytów detalicznych wzrosło w 2016 r. o 276,7 mln zł, osiągając poziom 4,8 mld zł wobec 4,5 mld zł rok wcześniej. Poziom depozytów ogółem Banku Pocztowego wzrósł w 2016 r. o 3 proc.,
do 5,7 mld zł.

Bank Pocztowy zakończył 2016 r. obsługując ponad 1,3 mln Klientów, pozyskując w ciągu 12 miesięcy 158 tys. nowych Klientów detalicznych. Liczba obsługiwanych przez Bank rachunków osobistych wyniosła 832 tysiące, co jest efektem zamykania tzw. „uśpionych ROR”. Co ważne, prowadzone przez Bank konta charakteryzuje coraz lepsza jakość – Bank Pocztowy odnotował r/r ponad 30 proc. wzrost średniego stanu środków na rachunkach ROR.

W 2016 roku Bank Pocztowy z sukcesem zakończył pierwszą publiczną emisję obligacji, zgodnie z założeniami emisji pozyskując maksymalną kwotę 50 mln zł. Kontynuował także prace nad projektem EnveloBanku, mającym być cyfrową marką Banku. Aktualnie trwa pilotaż EnveloBanku realizowany przez Zespół Projektowy, co jest ważnym sprawdzianem przed planowanym w okolicach połowy 2017 roku debiutem rynkowym rozwiązania.

Jednocześnie 2016 rok potwierdził, że Bank Pocztowy jest doceniany przez Klientów. Obrazują to bardzo dobre miejsca, jakie Bank zajął w badaniu[2] obejmującym 15 największych banków działających na polskim rynku. W opublikowanym w marcu badaniu Bank Pocztowy zajął  2. miejsce w rankingu satysfakcji Klientów detalicznych banków, 3. miejsce w rankingu lojalności, 1. miejsce w rankingu opłat i prowizji oraz tytuł „Bank doceniany przez Klientów”.

Plany Banku Pocztowego na 2017 rok przewidują m.in. przyrost salda kredytów konsumpcyjnych o ponad 200 mln zł oraz sprzedaż blisko 100 tys. kont osobistych. Wkrótce wystartuje także kampania reklamowa Kredytu Pocztowego. Bank koncentruje się też na pracach nad nową strategią.

– Aktualnie pracujemy nad nową strategią, która pozwoli Bankowi Pocztowemu zająć naturalne dla niego miejsce na polskim rynku finansowym –  banku najbliższego obywatelom. Jestem przekonany, że taki kierunek rozwoju wpisuje się w strategię całej Grupy Poczty Polskiej, dzięki czemu klienci uzyskają dostęp do zintegrowanej oferty tradycyjnych i nowoczesnych usług – w szczególności bankowych, pocztowych, państwowych (e-administracji), e-commerce. Takie podejście wraz z zacieśnianiem relacji z Pocztą Polską pozwoli obu instytucjom na zwiększanie przychodów i osiąganie coraz lepszych wyników w perspektywie kolejnych lat – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

[1] Dane za 2016 r. Źródło danych rynkowych: KNF i NBP

[2] Badanie Satysfakcji Klientów Banków Detalicznych realizowane przez ARC Rynek i Opinia od 2016 roku, opublikowane w marcu 2017 r. Dotychczas zrealizowano 2 fale badania: w pierwszym i w czwartym kwartale 2016 roku, w wyniku których powstał raport roczny.