Stanowisko BCC w sprawie minimalnego wynagrodzenia

warszawa

W Radzie Dialogu Społecznego trwają negocjacje dotyczące m.in. wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku. Swoje oficjalne stanowisko przedstawiło Business Centre Club.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.) Business Centre Club wskazuje, że wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna nie przekraczać ustawowego algorytmu zawartego w art. 5 Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i wynosić 4254,40 zł.

Do wyliczenia algorytmu przyjmujemy średnioroczną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w bieżącym roku = 3545 zł. Oznacza to, że w sytuacji wysokiej przeciętnej płacy w I kw. 2023 wyliczonej przez GUS, udział minimalnego wynagrodzenia za pracę spada poniżej połowy wysokości przeciętnego wynagrodzenia (49,8 proc.), co wymusza uwzględnienie w podwyżce 2/3 prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

Ze względu na trudną sytuację gospodarczą, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, spowodowaną m.in. wysokim tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w poprzednich okresach oraz ze względu na prognozowany przez rząd spadający poziom inflacji w roku 2024, BCC sugeruje zainicjowanie przez Stronę Rządową trójstronnych negocjacji, mających na celu obniżenie tempa wzrostu oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia poniżej ustawowego algorytmu.

Kwestie dotyczące wprowadzenia oraz wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2024 roku z ramienia Business Centre Club komentuje Witold Michałek – wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu oraz minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

W tegorocznej, nadzwyczajnej sytuacji generalna intencja zawarta w ustawowej formule corocznego wzrostu płacy minimalnej, mająca na celu ochronę przed inflacją wynagrodzeń pracowników z minimalnym wynagrodzeniem nie spełnia swojej roli, staje się dysfunkcjonalna i zagraża rozwojowi i przetrwaniu wielu słabszych firm. BCC stoi na stanowisku, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, spowodowaną m.in. bardzo wysokim tempem wzrostu minimalnego wynagrodzenia w poprzednich okresach oraz ze względu na prognozowany przez rząd spadający poziom inflacji w roku 2024, Strona Rządowa w Radzie Dialogu Społecznego powinna jak najszybciej zainicjować trójstronne negocjacje dotyczące nie tradycyjnie tego, na ile płaca minimalna powinna być wyższa od ustawowego algorytmu, ale rozmowy zmierzające do obniżenia tempa wzrostu minimalnego wynagrodzenia poniżej wysokości wynikającej z zastosowania tego algorytmu, w celu ochrony ww. słabszych przedsiębiorstw. Jeśliby jednak takie rozmowy nie przyniosły oczekiwanego rezultatu lub co gorsza – w ogóle do nich nie doszło, to przyszłoroczna płaca minimalna nie powinna przekroczyć wysokości wynikającej z ustawowego algorytmu, tj. 4254,40 zł. – podkreśla Witold Michałek – wiceprezes BCC, ekspert BCC ds. gospodarki, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Jednocześnie ekspert BCC zaznacza, że: globalny koszt dla firm w polskiej gospodarce będzie znacznie wyższy niż zwykłe pomnożenie rocznej podwyżki płacy minimalnej wynoszącej 709 zł przez liczbę ok. 3 mln. zatrudnionych na tej stawce (w sumie = 2,18 mld zł), ponieważ inni zmotywowani tymi podwyżkami pracownicy, wyżej usytuowani w drabinie wynagrodzeń, także będą oczekiwać lub po prostu wymuszać stosowne podwyżki. Zatem tę sumę należy szacować na ok. 5-10 mld zł. Wziąwszy pod uwagę, że średnioroczna podwyżka płacy minimalnej zgodna z ustawowym algorytmem wyniesie 20 proc. – w sytuacji, kiedy przewidywana przez rząd inflacja w 2024 roku to jedynie 6,5 proc, a przewidywany wzrost gospodarczy wyniesie 0,5-1 proc PKB – wiele firm takiego obciążenia może nie udźwignąć.

Ustawa budżetowa na rok 2023 przyznała pracownikom państwowej sfery budżetowej podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 7,8 proc. przy prognozowanym przez rząd wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 12 proc. BCC proponuje, aby wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniósł 6,5 proc. (tj. prognozowany poziom inflacji zawarty w dokumencie rządowym APK – Aktualizacja Programu Konwergencji na lata 2024-26).

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić tyle, ile średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023.