UPS publikuje wyniki finansowe za czwarty kwartał 2022 roku

UPS samolot
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 27,0 mld USD, spadek o 2,7% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
 • Marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym i skorygowana marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym na poziomie, odpowiednio, 11,8% i 14,1%
 • Rozwodniony zysk na akcję na poziomie 3,96 USD; skorygowany rozwodniony zysk na akcję na poziomie 3,62 USD – wzrost o 0,8% względem ubiegłego roku
 • Ogłoszenie wypłaty dywidendy kwartalnej w wysokości 1,62 USD, wzrost o 6,6% na akcję, i zatwierdzenie nowego programu skupu akcji własnych o wartości 5 mld USD w miejsce programu zatwierdzonego wcześniej

W dniu wczorajszym spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za czwarty kwartał 2022 roku, które wyniosły 27,0 mld USD i były o 2,7% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,2 mld USD, co oznacza spadek o 17,9% (o 3,3% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł w omawianym kwartale 3,96 USD (3,62 USD w ujęciu skorygowanym) i był o 0,8% wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Wyniki za czwarty kwartał 2022 roku sporządzone zgodnie z amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP uwzględniają łączny pozytywny efekt w kwocie 299 mln USD netto, czyli 0,34 USD na akcję rozwodnioną, obejmujący zysk niepieniężny po opodatkowaniu z tytułu aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych do wartości rynkowej w wysokości 782 mln USD, jednorazowy odpis niepieniężny po opodatkowaniu w kwocie 384 mln USD będący wynikiem wcześniejszego nabycia uprawnień z tytułu objętych ograniczeniem jednostek za wyniki po zmianie założeń programów wynagrodzeń motywacyjnych, odpis niepieniężny po opodatkowaniu w wysokości 58 mln USD odzwierciedlający zmniejszenie wartości rezydualnej należących do spółki samolotów MD-11 oraz koszty poniesione w związku z realizowanymi przekształceniami i inne koszty po opodatkowaniu w wysokości 41 mln USD.

– Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom UPS za skuteczną realizację dostaw w okresie świątecznego szczytu, w tym za najwyższe w branży standardy obsługi klientów, którymi możemy się pochwalić już piąty rok z rzędu – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. – W tym roku udało nam się osiągnąć cele w zakresie poziomu skonsolidowanej marży operacyjnej i zwrotu z zainwestowanego kapitału rok wcześniej niż pierwotnie zakładano. Wyniki, które odnotowaliśmy w 2022 roku świadczą o tym, że nasza strategia przynosi zamierzone efekty.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

   

IV kw. 2022 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2022 r.

 

IV kw. 2021 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2021 r.

Przychody ze sprzedaży 18.252 mln USD   17.697 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1.840 mln USD 2.328 mln USD 2.103 mln USD 2.165 mln USD
 • Przychody zwiększyły o 3,1%, do czego przyczynił się 7,2-procentowy wzrost wyników sprzedaży w przeliczeniu na przesyłkę.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 10,1%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 12,8%.

 Segment przesyłek międzynarodowych

   

IV kw. 2022 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2022 r.

 

IV kw. 2021 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2021 r.

Przychody ze sprzedaży 4.950 mln USD   5.397 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1.020 mln USD 1.091 mln USD 1.326 mln USD 1.331 mln USD
 • Przychody zmniejszyły się o 8,3% w wyniku spadku średniodobowego wolumenu przesyłek o 8,6%, do którego przyczynił się niższy wolumen w kraju oraz słabsze wyniki odnotowane na chińskich trasach przewozowych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 20,6%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 22,0%.

Rozwiązania dla łańcuchów dostaw1

   

IV kw. 2022 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2022 r.

 

IV kw. 2021 r.

Dane skorygowane

IV kw. 2021 r.

Przychody ze sprzedaży 3.831 mln USD   4.677 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 335 mln USD 403 mln USD 462 mln USD 456 mln USD

1 Kategoria ta obejmuje wyniki segmentów działalności niespełniających kryteriów segmentu sprawozdawczego określonych w ramach ASC Topic 280 — Sprawozdawczość segmentowa.

 • Odnotowany spadek przychodów o 18,1% wynikał z niższych wolumenów sprzedaży i obniżenia rynkowych stawek cen usług spedycji w transporcie lotniczym i morskim, który częściowo skompensowały wzrosty w obszarze obsługi przesyłek medycznych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 8,7%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,5%.

Wyniki skonsolidowane za 2022 r.

 • Przychody wzrosły o 3,1%, do poziomu 100,3 mld USD.
 • Zysk operacyjny osiągnął poziom 13,1 mld USD, a skorygowany zysk operacyjny – 13,9 mld USD, co oznacza wzrost o 5,4%.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 13,0%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 13,8%.
 • Rozwodniony zysk na akcję wyniósł 13,20 USD, a skorygowany rozwodniony zysk na akcję – 12,94 USD.
 • Skorygowany zwrot z zainwestowanego kapitału osiągnął poziom 31,3%.
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 14,1 mld USD, a przepływy wolnych środków pieniężnych sięgnęły 9,0 mld USD.

Ponadto spółka zwróciła swoim akcjonariuszom kwotę 8,6 mld USD w postaci dywidend i płatności za akcje nabyte w ramach programu skupu akcji własnych.

Zwrot dla akcjonariuszy

Miniony rok był czternastym z rzędu, w którym Rada Dyrektorów UPS zatwierdziła podwyższenie kwoty dywidendy kwartalnej wypłacanej akcjonariuszom spółki. Tym samym za pierwszy kwartał 2023 roku UPS wypłaci dywidendę w wysokości 1,62 USD na akcję z tytułu wszystkich wyemitowanych akcji klasy A i klasy B. Dzień płatności dywidendy przypada 10 marca 2023 roku, a lista akcjonariuszy uprawnionych do jej otrzymania zostanie ustalona na 21 lutego 2023 roku (dzień dywidendy). Ponadto Rada Dyrektorów UPS zatwierdziła nowy program skupu akcji własnych o wartości 5 mld USD, który zastąpił program zatwierdzony wcześniej.

Perspektywy roku 2023

Spółka przedstawia prognozę wybranych wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogłyby stanowić ich istotną pozycję.

UPS prognozuje, że przychody spółki za cały rok 2023 wyniosą między 97,0 mld USD a 99,4 mld USD, a skorygowana marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym ukształtuje się w przedziale 12,8%–13,6%.

Spółka planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych rzędu 5,3 mld USD, wypłatę dywidendy na poziomie około 5,4 mld USD pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów, oraz nabycie akcji własnych o wartości około 3 mld USD. Prognozowana efektywna stopa podatkowa wyniesie około 23,5%.

* “Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.