UPS publikuje wyniki finansowe za IIQ 2023 r.

UPS Wyniki Finansowe 2Q 2023
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 22,1 mld USD; w roku ubiegłym: 24,8 mld USD;
 • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w ujęciu skorygowanym w wysokości 2,8 mld USD. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w wysokości 2,9 mld USD;
 • Marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym i skorygowana marża operacyjna w ujęciu skonsolidowanym na poziomie, odpowiednio, 12,6% i 13,2%
 • Rozwodniony zysk na akcję w ujęciu skorygowanym w wysokości 2,42 USD. Rozwodniony zysk na akcję w wysokości 2,54 USD; w roku ubiegłym: 3,29 USD;
 • Osiągnięto korzystne dla obu stron porozumienie ze związkami zawodowymi Teamsters obejmujące ponad 300 000 pracowników UPS.

Spółka UPS (NYSE: UPS) opublikowała dane dotyczące skonsolidowanych przychodów za drugi kwartał 2023 r., które wyniosły 22,1 mld USD i były o 10,9% niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł 2,8 mld USD, co oznacza spadek o 21,4% (18,4% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z drugim kwartałem 2022 roku. Rozwodniony zysk na akcję wyniósł w omawianym kwartale 2,42 USD (2,54 USD w ujęciu skorygowanym) i był o 22,8% niższy niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Wyniki za drugi kwartał 2023 r. obliczane według standardów rachunkowości GAAP obejmowały koszt procesów transformacyjnych po opodatkowaniu i inne koszty w wysokości 106 mln USD, co odpowiada kwocie 0,12 USD na akcję po rozwodnieniu.

– Cieszymy się, że osiągnęliśmy porozumienie z Teamsters. Chcę podziękować ponad 500 tysiącom pracowników UPS na całym świecie za ich ciężką pracę i zaangażowanie, a także za to, że stale zapewniają klientom obsługę według najwyższych standardów w branży. Specjalne podziękowania kieruję do naszych klientów, którzy zaufali UPS podczas negocjacji ze związkami zawodowymi – powiedziała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. – Firma UPS jest silniejsza niż kiedykolwiek. Jeżeli chodzi o nasze plany na przyszłość, będziemy nadal realizować strategię mającą na celu generowanie wzrostu w najbardziej atrakcyjnych częściach rynku i dążenie do tego, aby nasza globalna zintegrowana sieć stała się jeszcze bardziej efektywna.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

   

II kw. 2023 r.

Dane skorygowane

II kw. 2023 r.

 

II kw. 2022 r.

Dane skorygowane

II kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży 14.396 mln USD   15.459 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1.602 mln USD 1.681 mln USD 1.829 mln USD 1.855 mln USD

 

 • Kwota przychodów obniżyła się o 6,9% w związku ze spadkiem średniego dziennego wolumenu sprzedaży o 9,9%, który został częściowo zrekompensowany przez wzrost wyników sprzedaży w przeliczeniu na przesyłkę o 3,3%.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 11,1%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 11,7%.

Segment przesyłek międzynarodowych

   

II kw. 2023 r.

Dane skorygowane

II kw. 2023 r.

 

II kw. 2022 r.

Dane skorygowane

II kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży 4.415 mln USD   5.073 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 883 mln USD 902 mln USD 1.193 mln USD 1.204 mln USD

 

 • Przychody ze sprzedaży zmniejszyły się o 13,0% głównie w wyniku spadku średniodobowego wolumenu sprzedaży o 6,6% oraz utrzymanie się słabszych wyników na azjatyckich trasach przewozowych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 20,0%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 20,4%.

Rozwiązania dla łańcuchów dostaw1

   

II kw. 2023 r.

Dane skorygowane

II kw. 2023 r.

 

II kw. 2022 r.

Dane skorygowane

II kw. 2022 r.

Przychody ze sprzedaży 3.244 mln USD   4.234 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 295 mln USD 336 mln USD 513 mln USD 517 mln USD

1 Kategoria ta obejmuje wyniki segmentów działalności niespełniających kryteriów segmentu sprawozdawczego określonych w ramach ASC Topic 280 — Sprawozdawczość segmentowa.

 • Odnotowany spadek przychodów o 23,4% wynikał z mniejszych wolumenów sprzedaży
  i obniżenia rynkowych stawek cen usług spedycji, które częściowo zostały skompensowane wzrostem w obszarze logistyki, w tym obsługi przesyłek medycznych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 9,1%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 10,4%.

Perspektywy dla roku 2023

UPS przedstawia prognozę wybranych wyników według wartości skorygowanych, na podstawie standardów innych niż amerykańskie standardy rachunkowości (GAAP), ponieważ nie można przewidzieć ani przedstawić uzgodnienia odzwierciedlającego wpływ przyszłej aktualizacji wyceny programów świadczeń emerytalnych, jak również innych nieprzewidzianych zdarzeń, które byłyby ujęte w wynikach raportowanych według amerykańskich standardów rachunkowości i mogłyby stanowić ich istotną pozycję.

UPS aktualizuje swoje cele w zakresie skonsolidowanych przychodów i skorygowanej marży operacyjnej za cały rok 2023 przede wszystkim w celu uwzględnienia wpływu negocjacji pracowniczych na wolumeny oraz kosztów związanych z wstępnym porozumieniem osiągniętym ze związkiem zawodowym International Brotherhood of Teamsters w dniu 25 lipca 2023 r. UPS oczekuje obecnie, że skonsolidowane przychody za cały rok 2023 wyniosą ok. 93 mld USD, a skorygowana marża operacyjna – ok. 11,8%.

Spółka potwierdza swoje plany odnośnie do alokacji kapitału i planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych rzędu 5,3 mld USD, wypłatę dywidendy na poziomie około 5,4 mld USD pod warunkiem jej zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów, oraz nabycie akcji własnych o wartości około 3 mld USD.

* Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.