UPS publikuje wyniki finansowe za Q2 2021

UPS samolot
 • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 23,4 mld USD, wzrost o 14,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku
 • Wzrost skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej o 47,3% w porównaniu z wynikiem wypracowanym w tym samym okresie ubiegłego roku, do poziomu 3,3 mld USD (o 40,8% według wartości skorygowanych*)
 • Rozwodniony zysk na akcję na poziomie 3,05 USD – wzrost o 50,2% w ujęciu rok do roku. Skorygowany rozwodniony zysk na akcję na poziomie 3,06 USD – wzrost o 43,7%

Firma UPS (NYSE: UPS) podała dziś informację o zwiększeniu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w II kw. 2021 r. do poziomu 23,4 mld USD, czyli o 14,5% względem II kw. 2020 r. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej sięgnął w tym okresie 3,3 mld USD, co oznacza wzrost o 47,3% (40,8% w ujęciu skorygowanym) w porównaniu z II kw. 2020 r. W okresie sprawozdawczym rozwodniony zysk na akcję wyniósł 3,05 USD i był o 50,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2020 (wzrost o 43,7% w ujęciu skorygowanym).

Wyniki za II kw. 2021 r. obliczane według standardów rachunkowości GAAP obejmowały koszt procesów transformacyjnych po opodatkowaniu i inne koszty w wysokości 11 mln USD, co odpowiada kwocie 0,01 USD na akcję. Również w drugim kwartale (30 kwietnia 2021 r.) spółka sfinalizowała transakcję zbycia UPS Freight. Efektem transakcji była aktualizacja wyceny wybranych programów świadczeń emerytalnych oraz świadczeń po okresie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. W rezultacie zobowiązania UPS z tytułu świadczeń emerytalnych i świadczeń po okresie zatrudnienia uległy zmniejszeniu o 2,1 mld USD. Aktualizacja wyceny nie miała istotnego wpływu na skonsolidowany wynik netto spółki za drugi kwartał. Skumulowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej od początku roku wyniosły 8,5 mld USD, co oznacza wzrost o 42,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., przy czym wolne przepływy pieniężne ukształtowały się na poziomie 6,8 mld USD, co stanowi wzrost o 74,7% w porównaniu z okresem pierwszych sześciu miesięcy 2020 r.

„Chciałabym podziękować wszystkim pracownikom UPS za realizację naszej strategii i zapewnienie wysokiej jakości usług, co przełożyło się na rekordowy poziom wyników finansowych odnotowanych przez spółkę w drugim kwartale bieżącego roku,” skomentowała Carol Tomé, dyrektor generalna UPS. „Dzięki naszemu podejściu, wyrażającemu się hasłem «Lepiej, nie więcej». umożliwiamy światu ruch naprzód, dostarczając to, co ważne”.

Segment przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych

   

II kw. 2021 r.

Dane skorygowane

II kw. 2021 r.

 

II kw. 2020 r.

Dane skorygowane

II kw. 2020 r.

Przychody ze sprzedaży 14.402 mln USD   13.074 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1.567 mln USD 1.675 mln USD 1.182 mln USD 1.215 mln USD

 

 • Przychody zwiększyły o 10,2%, do czego przyczynił się 13,4-procentowy wzrost wyników sprzedaży w przeliczeniu na przesyłkę, będący wynikiem istotnej poprawy odnotowanej w ramach wszystkich grup produktowych.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 10,9%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 11,6%.

Segment przesyłek międzynarodowych

  II kw. 2021 r. Dane skorygowane

II kw. 2021 r.

 

II kw. 2020 r.

Dane skorygowane

II kw. 2020 r.

Przychody ze sprzedaży 4.817 mln USD   3.705 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 1.184 mln USD 1.190 mln USD 771 mln USD 842 mln USD

 

 • Przychody ze sprzedaży zwiększyły się o 30,0%, głównie dzięki wzrostom w Europie.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 24,6%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 24,7%.

Segment rozwiązań dla łańcuchów dostaw

   

II kw. 2021 r.

Dane skorygowane

II kw. 2021 r.

 

II kw. 2020 r.

Dane skorygowane

II kw. 2020 r.

Przychody ze sprzedaży 4.205 mln USD   3.680 mln USD  
Zysk z działalności operacyjnej 507 mln USD 408 mln USD 259 mln USD 267 mln USD

 

 • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 14,3% w następstwie wysokiego popytu w niemal wszystkich segmentach działalności.
 • Marża operacyjna ukształtowała się na poziomie 12,1%, a skorygowana marża operacyjna wyniosła 9,7%.

Perspektywy

Prognozy spółki na 2021 r. zakładają ok. 12,7% skonsolidowanej marży operacyjnej oraz ok. 28%. zwrotu z zainwestowanego kapitału. Ponadto spółka podtrzymuje plany alokacji kapitału na 2021 r.:

 • Zakładana wysokość nakładów inwestycyjnych to ok. 4,0 mld USD.
 • Zakończono spłatę zadłużenia długoterminowego w kwocie 2,55 mld USD.
 • Przewidywana efektywna stawka podatkowa w okresie pozostałym do końca roku wyniesie około 23%.

* “Kwoty „skorygowane” stanowią wskaźniki finansowe, które nie są obliczane zgodnie ze standardami rachunkowości GAAP. Więcej informacji na temat wskaźników finansowych obliczanych zgodnie ze standardami rachunkowości innymi niż GAAP, w tym uzgodnienie do najbliżej skorelowanego wskaźnika GAAP, przedstawiono w załączniku do niniejszego komunikatu.