W II kwartale br. Eesti Energia osiągnęła zysk w wysokości 9,4 mln euro

Eesti energia

W II kwartale br. obrót Eesti Energia wyniósł 210,3 mln euro, a wypracowany zysk 9,4 mln euro. W porównaniu z ubiegłym rokiem obrót wzrósł o 24,5 mln euro (+ 13,2%). EBITDA zwiększyła się o 10 mln euro, do 63 mln euro (+ 18,9%).

Zysk netto Eesti Energia wyniósł 9,4 mln euro, czyli o 5,3 mln euro mniej (-35,9%), głównie ze względu na zwiększone odpisy amortyzacyjne. Według Andri Avila, dyrektora finansowego i członka zarządu Spółki, na ogólne warunki operacyjne wpłynęły przede wszystkim rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, które w ujęciu kwartalnym wzrosły średnio do 25,6 euro za tonę (+ 76%).

Realizując naszą strategię w ostatnich latach poczyniliśmy znaczące inwestycje mające na celu zdywersyfikowanie portfela produktów i tą ścieżką będziemy podążać także w przyszłości. Wprawdzie ceny CO2 obecnie wywierają sporą presję na produkcję energii elektrycznej ze źródeł opalanych ropą łupkową, jednak należy zauważyć, że wzrosła również cena rynkowa energii elektrycznej. Zwiększyło to zyskowność innych obszarów działalności Spółki, w szczególności odnawialnych źródeł energiipowiedział Andri Avila.

Na przestrzeni roku produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych Eesti Energia wzrosła ponad trzykrotnie, do 250 GWh, z czego większość pochodziła z farm wiatrowych (194 GWh). Wysokość produkcji energii z biomasy uległa przez rok podwojeniu i sięgnęła 40 GWh w okresie rocznym, z czego 30 GWh wytworzono w elektrowniach Narva.

W portfelu Eesti Energia proporcja energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych wzrosła do średnio 33% w ujęciu kwartalnym. Całkowita ilość wyprodukowanej energii elektrycznej spadła do 1,2 TWh (-42,9%), przy czym utrzymał się trend, w którym ilość sprzedanej energii (1,8 TWh) przewyższa produkcję własną. Przychód ze sprzedaży energii elektrycznej wzrósł o 23,1%, do 109,7 mln euro.

Eesti Energia wyprodukowała 93,5 tys. ton (+ 3,7%) ropy łupkowej, przy sprzedaży sięgającej 113,1 tys. ton (+ 12%). Choć ceny ropy spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym, ceny paliw ropopochodnych wzrosły. Średnia cena paliw ropopochodnych wzrosła do 281,4 euro za tonę (+ 6%).

W II kwartale br. Eesti Energia zainwestowała 45 mln euro (-5%). Wraz z zakupem parków fotowoltaicznych na polski rynek energii odnawialnej weszła Enefit Green, spółka zależna Eesti Energia produkująca energię ze źródeł odnawialnych. 20 mln euro ze środków przeznaczonych na rozwój działalności zainwestowano w sieć elektroenergetyczną Elektrilevi, spółki zależnej Eesti Energia.