Współpraca polsko-katarska z potencjałem rozwoju

warszawa

Do 2015 roku import towarów z Kataru do Polski obejmował głównie materiały polimerowe, a bilans handlowy dla Polski pozostawał do tego czasu dodatni. Katarsko-polskie stosunki handlowe nasiliły się w ciągu ostatnich kilku lat za sprawą rozpoczęcia dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG) w 2015 roku. W 2020 roku, w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 eksport do Polski zmniejszył się do 538 milionów dolarów. Z kolei Polska dostarczyła w 2020 roku do Kataru towary o wartości 90 mln dolarów – z czego 85% stanowiły towary przemysłowe.

Rozpoczęcie sprzedaży skroplonego gazu zmiennego z Kataru do Polski spowodowało, że od 2015 roku wartość towarów sprzedawanych do Polski wyraźnie przekracza import towarów z Polski do Kataru. Rekordowy poziom eksportu o wartości blisko 893 mln dolarów został osiągnięty w 2018 roku. W 2020 roku, w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, eksport wyniósł 538 milionów dolarów – o 28% mniej niż w roku poprzednim. LNG ma strategiczne znaczenie w zapewnieniu dywersyfikacji kierunków dostaw gazu ziemnego, a Katar pozostaje głównym źródłem tego zaopatrzenia.

Z drugiej strony, polski eksport do Kataru jest zróżnicowany pod względem swojej struktury. Wśród towarów o wartości 90 mln dolarów dostarczonych z Polski do Kataru w 2020 roku, 85% stanowiły towary przemysłowe – w szczególności maszyny i aparatura elektryczna, meble, papier i tektura. Polska jest 22. krajem na świecie pod względem wartości eksportu, dostarczającym głównie materiały przetworzone, a nie surowce.

Stosunki gospodarcze między Polską a Katarem pozostają w fazie wczesnego rozwoju, umożliwiającej zwiększenie współpracy biznesowej. Dzięki przynależności do Unii Europejskiej Polska i firmy tu zarejestrowane mogą korzystać ze swobodnego dostępu do jednolitego rynku, liczącego blisko 450 mln mieszkańców. Handel bezcłowy i wspólne zasady ułatwiają wymianę towarów, usług i alokację kapitału, przez co umożliwiają osiągnięcie wyższych przychodów. Inwestorzy zagraniczni w Polsce mogą zwiększyć swoją stopę zwrotu poprzez zmniejszenie kosztów dzięki licznym ulgom podatkowym, jak również dotacjom i pożyczkom zarówno z funduszy krajowych, jak i unijnych. Po transformacji systemowej Polska stała się jednym z najchętniej wybieranych przez inwestorów zagranicznych państwem w Europie Środkowo-Wschodniej. Najważniejsze światowe agencje ratingowe utrzymały swoje oceny wiarygodności kredytowej Polski oraz stabilne perspektywy mimo pandemii – mówi Honorata Green, Partner, Szef Podatkowego Zespołu Fuzji i Przejęć w KPMG w Polsce.

Wraz z wymianą towarów rozwijany jest handel usługami pomiędzy Katarem i Polską. W 2020 roku wartość usług sprzedanych do Kataru przez Polskę wyniosła 19 mln dolarów, a w przeciwnym kierunku popłynęło prawie 29 mln dolarów. Od 2017 roku to Katar utrzymuje nadwyżkę w handlu usługami z Polską. Według danych GUS w 2020 roku w Polsce działały tylko cztery firmy z katarskim kapitałem. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) dokonywanych przez podmioty zlokalizowane w Katarze pozostaje nadal nieznaczna. W 2020 roku do Polski napłynęło ok. 600 tys. dolarów BIZ, a łączna pozycja zobowiązań z tytułu BIZ wobec inwestorów katarskich wyniosła 1,5 mln dolarów.

Jesteśmy przekonani, że istnieje ogromny potencjał dla wzmocnienia więzi handlowych między Polską a Katarem. Oba kraje posiadają uzupełniające się gospodarki i służą jako bramy do jeszcze większych rynków. Katarsko-Polska Rada Biznesu, która powstała jako organizacja non-profit przy Qatar Financial Center w Dosze, odnotowuje znaczący wzrost zapytań ze strony przedsiębiorców i inwestorów. Obserwujemy również wzrost liczby wizyt dyplomatycznych i oczekujemy, że w najbliższej przyszłości inwestycje gwałtownie wzrosną. Polska, jako jedna z większych gospodarek i jeden z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej, jest doskonałym miejscem do prowadzenia biznesu – mówi Daniel Dybała, Prezes Katarsko-Polskiej Rady Biznesu.

Ostatnie spotkania i porozumienia dają nadzieję na dalszy rozwój stosunków między oboma krajami. Stosunki katarsko-polskie opierają się na szeregu umów dwustronnych, a także na współpracy w ramach Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 2004 roku.

O raporcie:

Publikacja KPMG w Polsce pt. „Invest in Poland. A place for Qatari investments in the EU” zawiera kluczowe informacje istotne dla potencjalnych inwestorów zagranicznych z Kataru. W opracowaniu zaprezentowano m.in. najważniejsze wskaźniki ekonomiczne, dane dot. inwestycji zagranicznych, zagadnienia prawno-podatkowe istotne z punktu widzenia inwestorów planujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.