Wstępne wyniki Grupy Ergis po trzech kwartałach 2017 roku

Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.
Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA. Foto: Tomek Pikula

Grupa ERGIS, lider przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo–Wschodniej, opublikowała wstępne wyniki finansowe za III kwartał.
W trzech kwartałach Grupa zanotowała przychody w wysokości 574,7 mln zł (wzrost o 8,3%), wynik EBITDA sięgający 48,9 mln zł (wzrost o 0,1%), wynik operacyjny wynoszący 31,3 mln zł (wzrost o 3,7%) oraz zysk netto w wysokości 20,4 mln zł (spadek o 3,3%).

W samym III kwartale Grupa zrealizowała, w stosunku do III kwartału 2016, wzrost przychodów sięgający 11,6% oraz spadki na poziomie: zysku operacyjnego o 3,3%, EBITDA o 2,8% oraz zysku netto o 34,4%. Wartości zysku w III kwartale 2017 roku są obciążone wzrostem kosztów wynagrodzeń w Grupie – o 2,8 mln zł (w stosunku do II kw. 2017 r.) i o 5,6 mln zł po  trzech  kwartałach 2017 roku (w porównaniu z kosztami wynagrodzeń po trzech kwartałach 2016 r.). Niekorzystnie na poziom realizowanych marż wpływała również sytuacja surowcowa, szczególnie  utrzymujące się od początku roku wysokie koszty PVC oraz zmiękczaczy. EBITDA  III kwartału jest  również obciążone kosztami restrukturyzacji organizacyjnej w Grupie w wysokości około 500 tys. zł., a zysk netto został pomniejszony o blisko  milion złotych w wyniku rozwiązania aktywa podatkowego dokonanego w procesie fuzji niemieckich spółek Grupy.

Wstępne wyniki Grupy Ergis

Wstępne wyniki finansowe Grupy ERGIS po III kwartałach 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

 

w tys. PLN

III kw. 2017

wstępne

III kw. 2016 Dynamika I-III kw. 2017

wstępne

I-III kw. 2016 Dynamika
Przychody ze sprzedaży 201 236 180 369 +11,6% 574 706 530 759 +8,3%
Zysk operacyjny 9 098 9 405 -3,3% 31 335 30 228 +3,7%
Zysk brutto 8 010 8 899 -10,0% 28 605 26 185 +9,2%
EBITDA 15 061 15 491 -2,8% 48 950 48 911 +0,1%
Zysk netto 4 656 7 094 -34,4% 20 423 21 116 -3,3%
Zadłużenie odsetkowe 162 304 151 981 +6,8% 162 304 151 981 +6,8%

Analiza wyników za trzy kwartały daje jasny obraz. Odnotowaliśmy rekordowy wzrost sprzedaży. Wyniki zrealizowane na sprzedaży folii stretch z nowej inwestycji  po trzech kwartałach zwiększyły EBITDA tego sektora o ponad 5 mln zł. Od czasu wprowadzenia na rynek folii nanoERGIS® udział folii  stretch w EBITDA Grupy wzrósł ponad dwukrotnie  i osiągnął poziom 50% tego wskaźnika.

Te pozytywne  rezultaty  zostały jednak  zamaskowane przez wzrost kosztów pracy oraz istotny spadek rentowności – szczególnie w miękkich foliach PVC oraz opakowaniach elastycznych, wywołany sytuacją surowcową. Ponieważ oczekujemy, że ceny polimerów wreszcie spadną, perspektywy na najbliższy rok oceniamy optymistycznie – powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.