Wyniki BETACOM S.A. I połowa 2017 r.

0

Betacom S.A. opublikowała właśnie swoje półroczne sprawozdanie finansowe. Spółka w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2017, osiągnęła blisko 79 mln PLN przychodu ze sprzedaży. To ponad 11% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy firma wypracowała 71 mln PLN. Dobre wyniki są efektem m.in. realizacji nowej strategii zakomunikowanej rynkowi jesienią tego roku.

W zakończonym właśnie półroczu finansowym, Betacom S.A. wypracowała niemal 79 mln zł przychodów, co stanowi ponad 11-procentowy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Podobnie dobry wynik wypracowano w odniesieniu do zysku netto za pierwsze półrocze roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia br., spółka wypracowała 0,82 mln zł zysku netto, tj. o 25% więcej niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku obrotowego.

Komentując dobre wyniki pierwszego półrocza, Bartłomiej Antczak, Prezes Zarządu Betacom S.A., powiedział: – „Dobre wyniki to rezultat ciężkiej pracy całego zespołu, który efektywnie połączył realizację bieżących planów sprzedażowych z pracami mającymi na celu zdefiniowanie programu transformacji spółki. Nowa strategia na lata 2017-2020 zakłada oparcie działalności na czterech podstawowych liniach biznesowych: Hybrydowym IT, Smart Workplace, Logistyce oraz Edukacji. Nowa strategia i program transformacji zakładają odejście od monolitycznej struktury. Chcemy, aby każda z linii biznesowych działała w ramach własnych planów budżetowych i posiadała niezależne cele ilościowe i jakościowe do osiągnięcia.”

Tab. 1. Betacom S.A.: wybrane wyniki finansowe za I półrocze roku obrotowego 2017/2018

– źródło raport półroczny Spółki Betacom S.A., opublikowany w dniu 30-11-2017 r.:

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN
od 1.04.2017

do 30.09.2017

od 1.04.2016

do 30.09.2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 024 70 991
Zysk (strata) brutto 1 037 853
Zysk (strata) netto 826 661
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 755 76 571
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,57 9,33

 

Zarząd określił główne kierunki rozwoju spółki, a za podstawowy cel swoich działań przyjął podniesienie wartości dla akcjonariuszy. Sprzedaż produktów własnych, sprzedaż na rynkach międzynarodowych oraz sprzedaż w modelu rekurencyjnym w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – to 3 główne wymiary, których realizacji podporządkowane zostały działania operacyjne i strategiczne dla nowo powstałych czterech linii biznesowych.

– „Realizacja naszych planów to fundament podniesienia rentowności spółki. Rok 2018 to czas nowych inicjatyw biznesowych i zapewniam, że będzie jeszcze niejedna okazja do rozmowy o nich. Chcemy, żeby każdy z naszych inwestorów wiedział, że Betacom będzie się zmieniał in plus w kolejnych latach, co już widać po dobrych wynikach. Mamy ambitne plany, mogę obiecać, że szykujemy nowe odsłony naszego biznesu, co dla inwestorów będzie interesujące, a dla wartości spółki – pozytywne. Co więcej, nasze ostatnie inicjatywy biznesowe poza granicami kraju napawają jeszcze większym optymizmem.
W obszarze edukacji, wraz z lokalnym Partnerem, zakończyliśmy wdrożenie pierwszego etapu rozwiązania dla Ministerstwa Edukacji na Słowacji, opartego o Eduwarebox – autorskim produkcie Betacom. Już niebawem zakomunikujemy rynkowi kolejne przedsięwzięcia biznesowe z wprowadzenia produktów własnych w Polsce i na świecie. Mam nadzieje, że rynek dostrzeże ten nowy pozytywny wymiar działań Betacomu.” – dodaje Bartłomiej Antczak. dodaje Bartłomiej Antczak.

Czytaj również:  Zatrudnienie w centrach usług wspólnych rośnie skokowo. Najbardziej potrzebni inżynierowie oprogramowania, analitycy i eksperci od finansów