Wyniki finansowe Banku BPH za 2010 rok

Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH
Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH

Grupa Banku BPH zakończyła drugą połowę 2010 roku zyskiem netto w wysokości 89 mln zł. Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w 4. kwartale wyniósł 82,2 mln zł, a zysk netto 52,3 mln zł. Oznacza to wzrost wyników finansowych odpowiednio o 57% i 42% kw./kw.

U podstaw dobrego wyniku 4. kwartału leżały lepsze zarządzanie ryzykiem kredytowym, jak i dalsza poprawa struktury finansowania oraz redukcja kosztów. Jest to kolejny kwartał poprawy zyskowności – Bank powrócił do zyskowności w 3. kwartale 2010 roku, kwartał wcześniej niż planowano.

– Nasza strategia przynosi rezultaty, zrobiliśmy znaczące postępy w przebudowie biznesu. W trudnym okresie przemian udało nam się powrócić do zyskowności począwszy od 3. kwartału i nieustannie ciężko pracujemy, aby przygotować Bank do przyszłego wzrostu – powiedział Richard Gaskin, p.o. Prezesa Zarządu Banku BPH.

Mimo pomyślnych dwóch ostatnich kwartałów, cały 2010 rok zakończył się skonsolidowaną stratą netto w wysokości 135 mln zł. Zadecydowały o tym ujemne wyniki finansowe z 1. półrocza, na których zaważyły wysokie koszty: odpisów na utratę wartości portfela kredytowego i restrukturyzacji. Wdrażając Strategię z maja 2010 roku, Bank zrobił postępy w przebudowie biznesu, fuzji operacyjnej oraz budowie nowej kultury korporacyjnej wspierającej wzrost. Bank koncentrował się na podniesieniu wydajności i rozwoju produktów z segmentów o wysokim potencjale takich jak: pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, rachunki osobiste, depozyty, MSP i średniej wielkości Klienci korporacyjni. Umożliwi to Bankowi silny, długoterminowy wzrost. Intencją Banku jest dostarczanie najlepszych usług dla Klientów wraz z przejrzystymi produktami wysokiej jakości. Przykładem takiego podejścia jest rachunek osobisty „Kapitalne konto”, który został wprowadzony z początkiem lutego 2011 roku.

Fuzja operacyjna, centralizacja procesów oraz integracja systemów są w zaawansowanej fazie realizacji. Wraz z projektami IT w Banku skonsolidowano łącznie 1 155 procesów.

Bank buduje bardziej otwartą kulturę korporacyjną, koncentrując się na compliance, uczciwości, zaangażowaniu i profesjonalnym rozwoju talentów. Jednym z istotnych elementów ułatwiających wewnętrzną komunikację i współpracę było wprowadzenie otwartych przestrzeni biurowych w siedzibie Centrali Banku. Bank jest również oddany idei różnorodności w miejscu pracy oraz promocji kobiet.

– Obecnie naszym podstawowym celem jest wzrost: wykorzystanie naszych silnych stron, inwestowanie w obszary, w których mamy przewagę konkurencyjną i koncentracja na ich rozwoju. W 2011 roku skupiamy się na poprawie zysków poprzez rozwój segmentów o dużym potencjale wzrostu i budowanie dobrej jakości portfela. Będziemy rozwijać bankowość korporacyjną, jak i biznes detaliczny. Nasza oferta stała się już bardziej atrakcyjna i będziemy kontynuować pracę nad jej ulepszeniem – dodał Richard Gaskin.

Priorytetami Banku na 2011 rok są również wzmocnienie marki Banku BPH, podniesienie atrakcyjności produktów, segmentacja, a także rozszerzenie sieci dystrybucji. Bank planuje otwarcie 20 nowych oddziałów w lokalizacjach o dużym potencjale wzrostu i według koncepcji zorientowanej na Klienta. Będą one znacząco różnić się od dotychczasowych.