Wyniki finansowe Grupy IPF za pierwsze półrocze 2015 roku

10% wzrost udzielonych pożyczek oraz 6% wzrost liczby klientów przełożył się na 5% wzrost przychodów. Zysk Grupy przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi wyniósł 43,3 mln GBP.

0

W pierwszym półroczu Grupa IPF osiągnęłą mocne wyniki finansowe osiągając zdecydowany wzrost zysku bazowego przed opodatkowaniem wynoszący 16% (7,5 mln GBP) zrównoważony kosztami inwestycji w nowe przedsięwzięcia biznesowe w wysokości 3,3 mln GBP oraz kosztem słabszych kursów wymiany walut wynoszącym 8 mln GBP. Zysk Grupy przed opodatkowaniem i odliczeniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 43,3 mln GBP w pierwszym półroczu, przy czym zysk ustawowy brutto wyniósł 38,6 mln GBP. Pozycje nadzwyczajne wynikają z przejęcia MCB Finance oraz rozpoczęcia działalności w Hiszpanii poprzez sprzedaż pożyczek internetowych zamiast udzielania ich w domu klienta.

Podany zysk za 1sze półrocze 2015 Zmiana zysku bazowego Koszty nowej działalności Słabsze kursy wymiany walut Podany zysk za 1sze półrocze 2014
Mln GBP Mln GBP Mln GBP Mln GBP Mln GBP
Home Credit 51,4 7,5 (1,9) (8,0) 53,8
Digital (1,4) (1,4)
Koszty centralne (6,7) (6,7)
Zysk przed opodatkowaniem i pozycjami nadzwyczajnymi  43,3 7,5 (3,3) (8,0) 47,1
Pozycje nadzwyczajne (4,7)
Zysk przed opodatkowaniem 38,6

Po przejęciu MCB Finance oraz uruchomieniu Hapi pożyczek w Polsce, Zarząd Grupy dokonał przeglądu poszczególnych segmentów, które będą uwzględniane w raporcie wyników Grupy. Od tej chwili będziemy przedstawiać wyniki w podziale na rodzaj biznesu: pożyczki z obsługą domową (Home Credit) oraz pożyczki udzielane on-line (Digital). W ramach segmentu Home Credit funkcjonować będzie podział na regiony geograficzne: Polska-Litwa, Czechy-Słowacja, Europa Południowa (Węgry, Rumunia i Bułgaria) oraz Meksyk.

Polska i Litwa

Po raz kolejny Polska i Litwa osiągnęły dobre wyniki, oparte o wzrost pozycji udzielonych pożyczek oraz znaczną poprawą jakości sprzedanych pożyczek, co przyczyniło się do osiągnięcia mocnego wzrostu zysku bazowego o 3,8 mln GBP (13%) zrównoważonego przez niekorzystne zmiany kursów walut wynoszące 4 mln GBP. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 28,3 mln GBP.

2015mln funtów 2014mln funtów Zmianamln funtów Zmiana% Zmiana przy CER %
Liczba klientów (tys.) 851 853 (2) (0,2) (0,2)
Udzielony kredyt 180,9 189,4 (8,5) (4,5) 6,2
Średni stan należności netto 288,1 302,3 (14,2) (4,7) 6,0
 
Przychód 137,3 158,0 (20,7) (13,1) (3,3)
Utrata wartości (40,3) (53,1) 12,8 24,1 15,7
Przychód netto 97,0 104,9 (7,9) (7,5) 3,0
Koszty finansowania (8,2) (9,8) 1,6 16,3 6,8
Prowizje agentów (15,4) (16,4) 1,0 6,1 (4,1)
Inne koszty (45,1) (50,2) 5,1 10,2 2,2
Zysk przed opodatkowaniem 28,3 28,5 (0,2) (0,7)

Liczba klientów utrzymała się na stałym poziomie w porównaniu rok do roku, a dzięki zastosowaniu selektywnie złagodzonej polityki kredytowej, wprowadzeniu nowych produktów oraz większemu zorientowaniu systemów motywacyjnych na wzrost udało się osiągnąć 6% wzrost w liczbie sprzedanych pożyczek. Średni stan należności netto wzrósł o 6%, a przychód spadł o 3% co jest wynikiem uszczuplonych przychodów wynikających ze spadku stopy lombardowej o 1,5 punktu procentowego w 4 kwartale 2014 i 1 kwartale 2015 i w efekcie niższym limitem na odsetki kontraktowe. Wynika to także z faktu, iż większa liczba klientów zaciągnęła długoterminowe pożyczki po preferencyjnych cenach.

Czytaj również:  Katarzyna Sułkowska ze zgodą KNF

Nasza nowa struktura produktowa, która oferuje klientom większą opcjonalność oraz uwzględnia opłaty o stałej, a nie zmiennej wysokości, będzie w pełni dostępna od 1 sierpnia i od tego momentu wszystkie nowe pożyczki sprzedawane będą już zgodne z nową strukturą produktową.

Lepsze wyniki zbiórkowe w porównaniu rok do roku w połączeniu ze sprzedażą wierzytelności w 3 kwartale 2014 roku zapewniły poprawę o 4,9 punktu procentowego w rocznym ujęciu utraty wartości należności, która jako procent przychodu wynosi 24,8%. Pomimo wzrostu w biznesie kontynuowaliśmy ścisłą kontrolę kosztów utrzymując wydatki na poziomie z zeszłego roku.

Będziemy dalej realizować naszą strategię przyspieszenia wzrostu poprzez stosowanie selektywnego złagodzenia polityki kredytowej oraz akcji marketingowych skierowanych do nowych segmentów klientów, jak również dążyć do zwiększenia naszej widoczności na tym konkurencyjnym rynku. Ponadto będziemy dalej rozwijać naszą technologię umożliwiającą wstępną ocenę zdolności kredytowej klienta oraz rozszerzać sieć naszych brokerów tak, aby do końca 2015 roku objęli oni swym zasięgiem całą Polskę. Skoncentrujemy się także na dążeniu do zwiększenia liczby klientów na Litwie oraz współpracy z naszym biznesem internetowym, aby móc prowadzić sprzedaż wiązaną pożyczek udzielanych w domu klienta oraz tych dostępnych on-line.

Gerard Ryan, Dyrektor Zarządzający Grupy IPF International Personal Finance
Gerard Ryan, Dyrektor Zarządzający Grupy IPF International Personal Finance

Komentarz Gerarda Ryana, Dyrektora Zarządzającego Grupy IPF:

„Obiecującym jest fakt, że nasza podstawowa działalność pożyczkowa dobrze reaguje na strategiczne inicjatywy ukierunkowane na wzrost, co umożliwiło osiągnięcie w analizowanym okresie równomiernie poprawiających się wyników. Podczas gdy w Europie warunki prowadzenia działalności nadal są wymagające, a ewentualne zmiany regulacyjne w Polsce wprowadziły atmosferę niepewności na tym rynku, w Meksyku nadal obserwujemy bardzo silny wzrost oraz zgodną z planem realizację celów na liczbę klientów i dochodowość. Z kolei nasza działalność w nowym kanale, czyli pożyczki on-line, dobrze się rozwija i planujemy wejść na rynek hiszpański z ofertą internetową pod koniec tego roku. Przy silnym, 16% wzroście zysku bazowego w omawianym okresie oraz bardzo solidnym bilansie, chcemy poinformować o kolejnym programie skupu akcji, dzięki któremu przybliżymy się do osiągnięcia zakładanego wskaźnika kapitału własnego do należności na poziomie 40% oraz będziemy koncentrować swoje działania na realizacji dalszego wzrostu w drugiej połowie roku.”