Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Funduszu Hipotecznego DOM za 2016

0
Robert Majkowski
Robert Majkowski

Wzrost ilości i wartości umów zawieranych z nowymi klientami, uzyskanie dodatniej rentowności i utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej – to tylko niektóre założenia strategiczne Grupy Kapitałowej, rozpisane na trzy najbliższe lata. Firma chce też przedterminowo spłacić zobowiązania finansowe i wykupić obligacje. Planuje również podwyższenie kapitału. Instytucja, po restrukturyzacji kosztów i przemodelowaniu działalności w latach 2014-2015 zamyka rok 2016 z dobrym wynikiem i odważnie patrzy w przyszłość.

Na koniec 2016 roku, w skład portfela nieruchomości zarządzanych przez Grupę Kapitałową Funduszu Hipotecznego DOM wchodziło 208 nieruchomości o wartości rynkowej prawie 46,6 mln zł. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły 4,6 mln zł (o 1 mln zł więcej w stosunku do roku 2015) a Grupa po raz pierwszy zanotowała zysk ze sprzedaży – 413 tys. zł (rok wcześniej firma miała 1,1 mln straty z tego tytułu).

Strata netto na działalności firmy wyniosła 543 tys. zł w 2016 r. podczas gdy w 2015 plasowała się na poziomie 2,3 mln zł. Grupa zmniejszyła również poziom należności długoterminowych z 118 tys. w 2015 roku do 91 tys. w 2016 roku oraz zobowiązania długoterminowe z 18,9 mln zł w 2015 roku do 8,5 mln zł. Wskaźnik rentowności na działalności podstawowej po raz pierwszy w historii Grupy był dodatni i wyniósł 8,87 proc. w 2016 roku przy EBIDTA w wysokości 367 tys. złotych, podczas gdy w 2015 r. rentowność była ujemna i wynosiła -30,89 proc. Pozostałe wskaźniki również uległy poprawie. ROA w 2016 wynosił -1,78 proc. (w porównaniu do -7,73 proc. w 2015) a ROE -5,54 proc. (w porównaniu do -28,16 proc. w 2015 roku).

– Rok 2016 był okresem, w którym ukierunkowaliśmy działalność Grupy Kapitałowej na stopniowe zwiększanie liczby podpisywanych umów, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi finansowej. Jednym z najważniejszych wyzwań było zidentyfikowanie naturalnego, istniejącego już popytu na nasze usługi i testowanie efektywnych kanałów pozyskiwania klientów – powiedział Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. – W związku z opóźnieniami w uchwaleniu przepisów regulujących rynek renty dożywotniej doszło do spowolnienia rozwoju tego rynku w latach 2013-2015. To właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zmiany wewnątrz organizacji, które obejmowały m.in. restrukturyzację kosztów operacyjnych, administracyjnych i marketingowych. Dziś wiemy, że było to dobre posunięcie, a nasza konsekwencja powoduje, że zbliżamy się do punktu równowagi finansowej – dodał Robert Majkowski.

Przyspieszenie w 2017 roku

– Rok 2017 będzie dla nas okresem wdrożenia nowej strategii marketingowej i ponownym otwarciem procesu legislacyjnego związanego z „Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Nasz udział w profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej nadal wynosi blisko 70 proc., co daje nam pozycję lidera, którą zamierzamy ugruntować i utrzymać. Jednocześnie, poprzez rozwój całego rynku hipoteki odwróconej, zakładamy wzrost naszego portfela nieruchomości, a tym samym wzrost wartości Grupy Kapitałowej. Wiele sygnałów płynących z rynku pozwala zakładać, że rok 2017 może być przełomowy zarówno pod względem wzrostu liczby zawartych umów jak i naszych wyników finansowych wyników finansowych – mówi  Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Firma chce zwiększyć liczbę i wartość nowych umów podpisywanych z seniorami oraz osiągnąć dodatnią rentowność. Pracuje również nad nową strategią marketingowo-sprzedażową. W związku z terminem wykupu obligacji serii A i B, które przypadają odpowiednio w lipcu i grudniu 2017 r. Grupa rozważa przedterminowy wykup obligacji, przedterminową spłatę kredytu bankowego i podwyższenie kapitałów własnych (m.in. poprzez emisję akcji).

– Cele, które stawiamy przed naszą firmą to tylko jedno z wyzwań na najbliższy rok. Kluczową kwestią wciąż pozostaje uregulowanie rynku i wzmożenie działań związanych z budowaniem otoczenia prawnego hipoteki odwróconej w Polsce. To temat, w który angażujemy się od wielu lat i w 2017 roku również będziemy nad nim pracować – podsumowuje Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM.