Wyniki finansowe URSUS S.A. za I kwartał 2017 r.

0

Grupa URSUS, największy polski producent ciągników z marką o ponad 120-letniej tradycji mechanizacji polskiego rolnictwa, odnotowała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie 72,28 mln zł. Zysk brutto wyniósł 4,98 mln zł, a zysk netto 3,84 mln zł. Grupa, poprzez spółkę dominującą URSUS S.A., skupia się na konsekwentnej rozbudowie swojej oferty ciągników, aktywnie działa w zakresie handlu zagranicznego oraz efektywnie pozyskuje nowych odbiorców.

W I kwartale tego roku cała Grupa osiągnęła 72,28 mln zł przychodów ze sprzedaży, z czego aż 33,21 mln zł stanowiła sprzedaż krajowa (wzrost r/r o 6,1%). Natomiast sprzedaż eksportowa wyniosła 39 mln zł. Zysk brutto na sprzedaży został wypracowany do wartości 17,72 mln zł, wzrastając w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego aż o 20,5%. Marża na poziomie zysku brutto ze sprzedaży wyniosła w raportowanym okresie 25%. Dla porównania, w I kwartale 2016 r. była niższa o 5%.

Pozytywny wpływ na osiągnięty zysk na działalności operacyjnej Grupy miało obniżenie kosztów sprzedaży (o 26% r/r), natomiast negatywne oddziaływanie miało zwiększenie kosztów ogólnego zarządu Grupy (o 37% r/r) spowodowane wzrostem tej pozycji w spółkach zależnych Grupy URSUS.

W raportowanym okresie zysk brutto Grupy wyniósł 4,98 mln zł, osiągając wzrost r/r o 8,5%. Z kolei zysk netto osiągnął wartość 3,84 mln zł, wobec 4,65 mln zł osiągniętych w I kwartale zeszłego roku.

Wzrost przychodów spółki dominującej

Po raz kolejny wzrost przychodów ze sprzedaży osiągnęła spółka URSUS S.A. W I kwartale tego roku wyniosły one 77,1 mln zł i były  wyższe od uzyskanych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 3,0%. Sprzedaż krajowa wyniosła 38,1 mln zł, co stanowiło wzrost r/r o 19,7%. Duża w tym zasługa Dywizji w Lublinie, która w raportowanym okresie zwiększyła przychody ze sprzedaży ciągników marki URSUS, w konsekwencji czego Spółka odnotowała również wzrost udziału rejestracji ciągników URSUS w ogólnej liczbie rejestracji z 6% w I kwartale 2016 roku do 7,8% w I kwartale 2017 roku  (dane według CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców). Na wzrost przychodów ze sprzedaży krajowej miało wpływ również zwiększenie przychodów ze sprzedaży maszyn rolniczych produkowanych w Dywizji Dobre Miasto – o 58% w stosunku do I kwartału 2016 roku.

Czytaj również:  Złoty w trendzie bocznym

Sprzedaż eksportowa Spółki osiągnęła poziom 39 mln zł zł i tym samym obniżyła się o 9,4% w stosunku do I kwartału 2016 roku. Na uzyskany wynik wpłynęło uwzględnienie w I kwartale zeszłego roku przychodów z realizacji umowy z etiopską spółką The Federal Democratic Republic of Ethiopia (FDRE) SUGAR CORPORATION (ESC- Ethiopian Sugar Corporation) o łącznej wartości 37,18 mln zł, podczas gdy w I kwartale tego roku w sprzedaży eksportowej uwzględniono wartość realizacji umowy z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) w kwocie 23, 63 mln zł (efekt wysokiej bazy). Warto przy tym zaznaczyć, że pomimo trudnej sytuacji w branży rolniczej na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.