Wyniki GK GPW w III kwartale 2020 r.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
  • Przychody Grupy Kapitałowej GPW wyniosły 88,4 mln zł w III kw. 2020 r.
  • EBITDA wyniosła 47,0 mln zł w III kw. 2020 r.
  • Koszty operacyjne wyniosły w tym okresie 49,8 mln zł
  • Zysk netto uplasował się na poziomie 32,0 mln zł

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w III kw. 2020 r. wypracowała 88,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 32,0 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA wyniósł 47,0 mln zł w tym okresie, w stosunku do 55,9 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK GPW wzrosły o 7,2% wobec III kw. 2019 r. i spadły o 13,5% wobec II kw. 2020 r. Wzrost przychodów w ujęciu rocznym wynika przede wszystkim z wyższych o 11,6 mln zł (o 25,0%) przychodów z rynku finansowego, na który złożyły się wyższe przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym o 34,3% tj. o 10,3 mln zł, w tym:  wzrost przychodów z tytułu obrotu akcjami i innymi instrumentami udziałowymi o 48,6% oraz wzrost wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 4,7% rdr. Wzrosły również przychody w obszarze sprzedaży produktów informacyjnych o 11,2% rdr (o 1,4 mln zł).

Przychody Grupy z rynku towarowego w III kw. 2020 r. były niższe o 18,0% rdr i o 26,4% kdk. Przychody z obsługi obrotu spadły rdr o 15,4%, tj. o 2,9 mln zł oraz o 3,4 mln zł kdk. Spadek przychodów jest głównie efektem niższych obrotów prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia, które były niższe o 27,2% rdr, czyli o 2,1 mln zł. Spadek przychodów wynika z zakończenia obrotu certyfikatami z kogeneracji, których notowanie zakończyło się w czerwcu 2019 r.

Trzeci kwartał był kolejnym okresem wzmożonej aktywności inwestorów na rynkach GPW, a dla nas – okresem intensywnej pracy. Cieszy mnie fakt, że w obszarze podstawowej działalności giełdy „wyjrzało słońce”. Po pełnym wyzwań pierwszym półroczu, od lipca obserwujemy ożywienie na rynku IPO. Debiut Allegro pokazał, że na polskiej giełdzie z sukcesem kapitał mogą pozyskiwać również duże spółki. Co ważne, w najbliższych miesiącach spodziewamy się jeszcze kilku interesujących ofert na rynku akcji – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w III kw. 2020 r. wzrosły o 13,7 mln zł w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i o 4,8 mln zł wobec II kw. 2020 r., osiągając poziom 49,8 mln zł. Wzrost kosztów operacyjnych jest związany głównie z wyższą opłatą za nadzór nad rynkiem kapitałowym na rzecz KNF. Po ostatecznym rozliczeniu opłata ta wyniosła 13,8 mln zł w 2020 r., wobec 6,7 mln zł w roku 2019, co oznacza wzrost o 104,9%, czyli o 7,1 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów (C/I) w III kw. 2020 r. ukształtował się na poziomie 55,6%, wobec 43,8% rok wcześniej oraz 44,5% w II kw. 2020 r.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za III kw. 2020 r. 

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w III kw. 2020 r. wyniósł 32,0 mln zł, o 22,2% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej i o 26,4% mniej niż w II kw. 2020 r. Spadek zysku netto w ujęciu rocznym to w znacznym stopniu rezultat wzrostu opłaty na rzecz KNF oraz niższych przychodów ze sprzedaży na rynku towarowym.

Przychody z rynku finansowego

W III kw. 2020 r. przychody ze sprzedaży na rynku finansowym wyniosły 58,0 mln zł, co oznacza wzrost względem poprzedniego roku o 25,0% i spadek o 4,4% kwartał do kwartału. Tym samym przychody z rynku finansowego stanowiły 64,7% całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy GPW. Na przychody z rynku finansowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, emitentów i sprzedaży informacji.

  • Obsługa obrotu na rynku finansowym

W III kw. 2020 r. przychody z obsługi obrotu na rynku finansowym wyniosły 40,2 mln zł w porównaniu do 29,9 mln zł rok wcześniej oraz 44,0 mln zł w II kw. 2020 r. Jest to wzrost o 34,3% rdr i jednocześnie spadek o 8,8% kdk. Na wynik największy wpływ ma wzrost przychodów z obrotu akcjami o 48,6% rdr oraz spadek o 7,9% kdk.

  • Obsługa emitentów

W III kw. 2020 r. przychody Grupy GPW z obsługi emitentów na rynku finansowym wyniosły 5,0 mln zł czyli tyle samo co w III kw. 2019 r. i 3,8 mln zł w II kw. 2020 r. Przychody z tytułu opłat za notowanie wyniosły 4,1 mln zł (-3,1% rdr i +0,2% kdk). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów za notowanie jest liczba notowanych emitentów na rynkach GPW oraz ich kapitalizacja na koniec poprzedniego roku. Przychody z tytułu opłat za wprowadzenie oraz inne opłaty wyniosły 0,9 mln zł (+13,4% rdr). Głównym czynnikiem kształtującym wysokość przychodów z tej linii biznesowej jest liczba debiutów na parkietach GPW oraz wartość akcji i obligacji wprowadzonych do obrotu.

Sprzedaż informacji z rynku finansowego i towarowego łącznie

Przychody ze sprzedaży informacji w III kw. 2020 r. wyniosły 13,0 mln zł, co oznacza wzrost o 11,2% rdr i spadek o 1,3% względem II kw. 2020 r. Przychody z tej linii biznesowej stanowiły 14,5% przychodów ze sprzedaży Grupy GPW.

Przychody z rynku towarowego

W III kw. 2019 r. przychody ze sprzedaży na rynku towarowym wyniosły 29,5 mln zł, o 18,0% mniej niż rok wcześniej i o 26,4% mniej niż w II kw. 2020 r. Ich udział w całkowitych przychodach Grupy GPW w III kw. 2020 r. wyniósł 32,9%. Na przychody z rynku towarowego składają się przychody z tytułu: obsługi obrotu, prowadzenia rejestru świadectw pochodzenia i rozliczenia transakcji.

  • Obsługa obrotu na rynku towarowym

Przychody z obsługi obrotu na rynku towarowym w III kw. 2019 r. spadły o 15,4% rdr oraz o 17,7% kdk do poziomu 15,9 mln zł. Przychody z obrotu energią elektryczną wyniosły 4,2 mln zł, co oznacza spadek o 12,5% rdr i spadek o 11,2% kdk. Przychody z obrotu gazem spadły o 10,9% rdr i o 2,3% kdk osiągając poziom 2,9 mln zł. Przychody z tytułu obrotu prawami majątkowi do świadectw pochodzenia odnotowały spadek w III kw. 2020 r. o 27,2% rdr oraz o 33,0% kdk osiągając wysokość 5,6 mln zł. Przychody Grupy z tytułu innych opłat od uczestników rynku towarowego w III kw. 2020 r. wyniosły 3,3 mln zł, co oznacza wzrost o 4,0% rdr oraz spadek o 3,0% kdk. Wysokość innych opłat od uczestników rynku zależy w dużej mierze od liczby i aktywności Członków IRGiT, w szczególności liczby wykonywanych transakcji.

  • Prowadzenie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W III kw. 2020 r. przychody z prowadzenia RŚP wyniosły 3,8 mln zł, w porównaniu do 6,2 mln zł w III kw.2019 r. oraz 9,1 mln zł kwartał wcześniej.

  • Rozliczenie transakcji

Grupa uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności rozliczeniowej prowadzonej przez IRGiT, spółkę zależną TGE. Przychody z rozliczenia transakcji w III kw. 2020 r. wyniosły 9,6 mln zł, w stosunku do 10,8 mln zł rok wcześniej i 11,4 mln zł w poprzednim kwartale. Wysokość przychodów z tego tytułu kształtuje się pod wpływem  wolumenów obrotu na wszystkich rynkach prowadzonych przez TGE.

Koszty działalności operacyjnej

W III kw. 2019 r. koszty działalności operacyjnej GK GPW wyniosły 49,8 mln zł, o 37,9% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., oraz o 10,6% więcej niż w II kw. 2020 r. Na wzrost kosztów działalności operacyjnej w ujęciu rocznym złożyły się wyższa opłata poniesiona na rzecz KNF, wzrost łącznych kosztów osobowych i usług obcych.

Koszty amortyzacji spadły o 2,2% rdr oraz o 4,1% kdk do poziomu 8,7 mln zł w III kw. 2020 r. Spadek kosztów amortyzacji w stosunku do porównywalnego okresu 2019 r. jest w głównej mierze efektem spadku amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

Łączne koszty osobowe w III kw. 2020 r. wyniosły 22,1 mln zł w stosunku do 19,2 mln zł w III kw. 2019 r. oraz 22,3 mln zł kwartał wcześniej. Wyższe łączne koszty osobowe wynikają ze stopniowego zwiększania zatrudnienia w Grupie podyktowanego większym nakładem pracy związanym z realizacją inicjatyw rozwojowych zawartych w strategii #GPW2022.

W III kw. 2020 r. GK GPW koszty czynszów wyniosły 1,1 mln zł, o 1,5% więcej rdr i o 1,6% więcej kdk.

Koszty usług obcych ukształtowały się na poziomie 12,9 mln zł, co oznacza wzrost o 11,8% rdr oraz 14% kdk. Wzrost ten jest głównie efektem wzrostu kosztów w zakresie IT zarówno w ujęciu rocznym jak i kwartalnym.

Udział w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności

W III kw. 2020 r. zysk Grupy GPW z tytułu udziału w zyskach jednostek wycenianych metodą praw własności wyniósł 4,6 mln zł, w porównaniu do 4,7 mln zł w III kw. 2019 r. oraz 4,4 mln zł w II kw. 2020 r. Na wartość tej pozycji w głównej mierze wpływa wynik finansowy uzyskany przez Grupę KDPW.