Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2017 r.

0
bank pocztowy

W 2017 r. zysk netto Grupy Banku Pocztowego wzrósł o 103% r/r. Poprawił się także poziom kluczowych wskaźników – zwrotu z kapitału ROE netto, kosztów do dochodów C/I oraz najważniejszych wskaźników kapitałowych i płynnościowych. Bank rozpoczął realizację nowej Strategii na lata 2017-2021, a usługi finansowe świadczone przez Bank zostały włączone do jednej z trzech najistotniejszych osi wzrostu Poczty Polskiej w perspektywie do 2022 roku, co pozwoli na umocnienie systemowej roli bankowości pocztowej w Polsce.

Pod koniec czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku Pocztowego przyjęła Strategię rozwoju Banku do 2021 roku, której istotnym elementem było zrealizowane 4 miesiące później dokapitalizowanie Banku przez dotychczasowych Akcjonariuszy kwotą 90 mln zł. Potwierdzeniem roli Banku Pocztowego dla Grupy Poczty Polskiej i wspólnej wizji budowania silnej bankowości pocztowej w Polsce była następnie aktualizacja Strategii Poczty Polskiej na lata 2018-2022 (zatwierdzona przez Radę Nadzorczą w styczniu 2018 r.) i zdefiniowanie na nowo w jej ramach trzech najważniejszych Osi Rozwoju Grupy – w tym Osi usług finansowych i wsparcia zadań państwowych.

– Strategia Banku Pocztowego uwzględnia wszelkie istotne uwarunkowania funkcjonowania Banku, określa miejsce bankowości pocztowej w polskim systemie finansowym, definiuje cele, jakie Bank stawia przed sobą w 5-letniej perspektywie, wspierając Pocztę w realizacji jej celów. Konsekwencją docenienia znaczenia nowoczesnej bankowości pocztowej jest fakt włączenia przez naszego większościowego Akcjonariusza usług finansowych i wsparcia zadań państwowych do trzech najważniejszych Osi Rozwoju Grupy – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

– W czasach, gdy banki zamykają placówki, kwestia roli systemowej bankowości pocztowej i obecność usług finansowych na poczcie ma kluczowe znaczenie. Dzięki placówkom pocztowym Klienci z mniejszych miejscowości mają dostęp do oferty kont, kredytów, ubezpieczeń. To element walki z wykluczeniem finansowym i społecznym, który wspólnie z Pocztą postrzegamy jako naszą misję społeczną – dodaje Prezes Zawadzki.

Dobre wyniki i poprawa rentowności

W 2017 roku Grupa Banku Pocztowego odnotowała poprawę rentowności swojej działalności, mierzonej zyskiem netto oraz wskaźnikiem zwrotu z kapitału. Zysk netto wyniósł w 2017 roku 5,1 mln zł i był wyższy o 103 proc. niż w 2016 roku. Wypracowany zysk oznacza poprawę wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto) do poziomu 0,9 proc. z 0,5 proc. rok wcześniej.

Grupa wypracowała wynik na działalności bankowej w wysokości 337,9 mln zł, tj. na poziomie zbliżonym do wyniku wypracowanego rok wcześniej w wysokości 339,1 mln zł.  Zrealizowała wyższy o 5,2 mln zł (1,9%) r/r wynik odsetkowy, przy stałych stopach rynkowych i wzroście sumy  bilansowej. Grupa Banku zrealizowała marżę odsetkową na poziomie 3,8 proc., istotnie wyższym niż średnia obserwowana
w sektorze bankowym (2,4 proc.) Wynik z tytułu prowizji wzrósł o 7,4 mln zł (15,4%) r/r. Wpływ na ten wzrost miało częściowe rozwiązanie rezerw na potencjalne zobowiązania wynikające z trwającego postępowania Prezesa UOKiK. Na niewielki spadek WNDB miały wpływ niższe dochody z operacji papierami wartościowymi dostępnymi do sprzedaży, spowodowany ujęciem w tej pozycji w 2016 roku jednorazowego przychodu z transakcji sprzedaży akcji VISA Europe na rzecz VISA Inc. (kwota transakcji: 16,9 mln zł).

W związku z rozwojem działalności Grupy Banku Pocztowego, w tym wprowadzeniem na rynek nowej, cyfrowej marki EnveloBank, nieznacznie wzrosły koszty działania Banku (0,7 proc. r/r). Jednocześnie Bank Pocztowy skutecznie obniżył wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) o 1,8 p.p., do poziomu 65,8 proc.

Dalszy rozwój biznesu

W 2017 r. Bank Pocztowy pozyskał 86 tys. nowych Klientów detalicznych, m.in. w efekcie wprowadzenia do oferty trzech nowych rachunków, w tym jednego dla Klientów w wieku 60+. Jednocześnie Bank kontynuował, zgodnie z regulacyjnym wymogiem prawa bankowego, proces zamykania rachunków nieaktywnych. W rezultacie liczba obsługiwanych Klientów, która na koniec 2017 r. wyniosła 1,1 miliona osób, a urealniona liczba prowadzonych przez Bank Pocztowy rachunków osobistych to 768 tys.  Co ważne, kolejny rok z rzędu Bank Pocztowy odnotował istotny wzrost średniego stanu środków na rachunkach, który wyniósł 16,5 proc.

Czytaj również:  NVIDIA oraz VMware tworzą wirtualny akcelerator dla rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji i analityce big data

Ze względu na wymagania regulacyjne KNF i obniżoną jakość portfela kredytowego z lat 2013-2016 Bank na koniec marca 2017 r. uruchomił Nowy Proces Kredytu Gotówkowego. Wdrożenie tego rozwiązania oraz rezygnacja z kanału pośredników lokalnych w sprzedaży tego produktu miały wpływ na przejściowe obniżenie wolumenu sprzedaży kredytów gotówkowych. Od września 2017 r. Bank odnotowuje trend wzrostowy sprzedaży w tym obszarze. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w 2017 r. wyniosła 572 mln zł, a ich saldo na koniec grudnia osiągnęło poziom 2,1 mld zł (-7,2 proc. r/r). Łączna wartość salda kredytów i pożyczek brutto udzielonych Klientom osiągnęła na koniec 2017 r. poziom 5,2 mld zł.

Pozytywną konsekwencją wprowadzenia Nowego Procesu Kredytu Gotówkowego i zmian w polityce kredytowej jest radykalna poprawa jakości portfela kredytowego Banku z 2017 r. w porównaniu z portfelem kredytowym z lat wcześniejszych.

– W minionym roku Zarządy Banku Pocztowego i Poczty Polskiej odbyły wspólnie 17 spotkań w regionach sieci sprzedaży, docierając z wizją rozwoju bankowości pocztowej bezpośrednio do ponad 4,5 tys. Pracowników Grupy. W osiągniętych przez Bank Pocztowy w 2017 roku wynikach i wzrostowej tendencji sprzedaży rachunków i kredytów gotówkowych w sieci Poczty widać już pierwsze efekty tej dobrej współpracy – mówi Sławomir Zawadzki, Prezes Zarządu Banku Pocztowego.

W tym samym okresie Bank kontynuował stabilny wzrost po stronie depozytowej do poziomu 6,1 mld zł (6,0 proc. r/r). W efekcie prowadzonych działań wskaźnik Kredyty/Depozyty ukształtował się na poziomie 84,6%.

Wskaźniki kapitałowe oraz płynnościowe na koniec 2017 roku kształtowały się na wysokich poziomach, znacząco powyżej minimalnych wymogów nadzorczych, co pokazuje bezpieczeństwo Banku zarówno w zakresie kapitału, jak i płynności. Współczynnik wypłacalności Banku wynosił 17,8%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,5%.

W 2017 r. na rynku zadebiutował EnveloBank – cyfrowa marka Banku Pocztowego, dobrze uzupełniając ofertę Banku o rozwiązania dla Klientów cyfrowych. Zgodnie z założeniami biznesowymi rozwiązanie będzie systematycznie uzupełniane o usługi Grupy Poczty Polskiej, by za pomocą aplikacji mobilnej można było w przyszłości np. śledzić przesyłkę lub zamówić kuriera, kupić ubezpieczenie, itp.

Podejmowane działania mają na celu dalszą integrację usług Banku z pocztowymi. W 2017 roku Bank udostępnił Klientom Program Poczta Pełna Korzyści, pozwalający na uzyskiwanie zwrotów na konto w Banku Pocztowym m.in. za dokonywanie płatności wspólną kartą Banku i Poczty w placówkach pocztowych, ale także w obszarze usług z kategorii zdrowie, kultura czy sport (w sumie zwrot do 600 zł rocznie). Posiadacze rachunku w EnveloBanku i kupujący przez internet mogli natomiast uzyskać do 200 zł zwrotu w skali roku za wybór kuriera Poczty Polskiej jako dostawcy towaru.

Jeszcze w 2018 roku

W perspektywie kolejnych miesięcy Bank będzie dokładać wszelkich starań, by faktem stały się zapisy z przyjętej w 2017 roku Strategii, zgodnie z którymi pozycjonuje się jako lider bankowości detalicznej w Polsce regionalnej, w szczególności w mniejszych miejscowościach – Bank chętnie wybierany przez rodziny i mikrofirmy oraz uczestników rynku e-commerce. Bank zamierza być liczącym się partnerem inicjatyw rządowych i społecznych oraz integratorem i głównym dostawcą usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej.

W 2017 r. Bank powrócił do aktywnej sprzedaży kredytów hipotecznych. Wśród podejmowanych inicjatyw w kolejnych miesiącach 2018 roku znajdą się m.in. działania związane z dalszym podnoszeniem efektywności sieci sprzedaży, rozwojem bankowości mobilnej, nowymi procesami w obszarze hipotecznym, mikroprzedsiębiorstw, rozwojem IT. Istotnym celem podejmowanych w 2018 r. działań będzie zapewnienie kapitału umożliwiającego dalszy, dynamiczny rozwój Banku w perspektywie do 2021 r., zgodnie z założeniami realizowanej Strategii.