Wyniki połączonej Grupy ORLEN za czwarty kwartał 2022 r.

orlen obajtek

Na wynik Grupy ORLEN w czwartym kwartale 2022 roku niewielki wpływ miała sprzedaż na stacjach paliw w Polsce, która odpowiadała za zaledwie ok. 3% zysku operacyjnego EBIDA LIFO. Po raz pierwszy zaprezentowany zostały wyniki uwzględniające działalność czterech firm: PKN ORLEN, Energa, LOTOS oraz PGNiG. Połączona Grupa ORLEN wypracowała w czwartym kwartale przychody na poziomie ponad 100 miliardów złotych, z których tylko 8% to zysk netto w wysokości 8,1 miliarda złotych*. Fakt, że obecnie Grupa ORLEN osiąga stabilne przychody to m.in. efekt wyeliminowania nielegalnego obrotu paliwami, który przed 2016 r. negatywnie wypływał na wyniki legalnie działających firm paliwowych w Polsce. Tylko w 2022 r. Grupa ORLEN odprowadziła do budżetu Państwa 39 mld zł z tytułu podatków, czyli o ok. 13 miliardów złotych więcej niż w 2015 r. W całym 2022 r. Grupa ORLEN przeznaczyła 19,6 mld zł na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową, w tym m.in. rozwój energetyki odnawialnej. Tak wysokie nakłady inwestycyjne były możliwe dzięki połączeniom i wypracowanym zyskom.

– Wyniki za czwarty kwartał jednoznacznie pokazują, że połączenie PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG miało sens i już przynosi wymierne rezultaty. Powstał silny koncern o mocnych fundamentach, gwarantujących stabilność finansową oraz trwałą wartość i potencjał do dalszych zysków dla akcjonariuszy. Mamy solidną bazę do dalszego rozwoju i realizacji strategicznych projektów, kluczowych dla przyszłości Grupy ORLEN i polskiej gospodarki. Inwestujemy wypracowane zyski. Tylko w minionym roku na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczyliśmy, już jako jedna grupa, rekordową kwotę 19,6 mld zł. W tym roku wzrośnie ona aż do 36 mld zł. To ogromne środki, które w dużej mierze przeznaczymy na skuteczną transformację energetyczną, w tym rozwój energetyki odnawialnej oraz zeroemisyjnej technologii jądrowej. Pozwoli nam to budować długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne Polski. Dzięki realizowanym przez nas inwestycjom powstają nowe miejsca pracy, a rodzime firmy, które są ich wykonawcami, mogą się rozwijać, napędzając polską gospodarkę. W efekcie połączenia w tym roku przeznaczymy także prawie 14 mld zł na zamrożenie cen gazu dla 7 mln polskich domów i 35 tys. podmiotów wrażliwych, takich jak szpitale, szkoły, czy żłobki, chroniąc Polaków przed skutkami kryzysu energetycznego – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

W czwartym kwartale 2022 r. Grupa ORLEN wypracowała*:

  • Przychody na poziomie: 102,3 mld zł
  • EBITDA LIFO na poziomie: 16,1 mld zł
  • Zysk netto w wysokości: 8,1 mld zł

*wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu PGNiG

W 2022 r. Grupa ORLEN osiągnęła**:

  • Przychody na poziomie: 278,5 mld zł
  • EBITDA LIFO na poziomie: 38,7 mld zł
  • Zysk netto w wysokości: 21,5 mld zł

**wyniki oczyszczone o jednorazowy zysk na okazyjnym nabyciu Grupy LOTOS i PGNiG

Akwizycje i inwestycje

W listopadzie ub.r. PKN ORLEN sfinalizował proces połączenia z Grupą PGNiG, a trzy miesiące wcześniej z Grupą LOTOS. Tym samym powstała największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów jest wśród 150 firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Koncern w ostatnim kwartale minionego roku skutecznie realizował środki zaradcze uzgodnione z Komisją Europejską w ramach przejęcia Grupy LOTOS. PKN ORLEN sfinalizował m.in. transakcje z Saudi Aramco, której nieodłącznym elementem jest umowa na dostawy ropy do całej połączonej Grupy ORLEN, nie tylko w Polsce, ale też w regionie. Dodatkowo PKN ORLEN, Saudi Aramco i jej spółka zależna SABIC podpisały porozumienie o współpracy przy potencjalnym projekcie petrochemicznym w Gdańsku. W ramach przejęcia Grupy LOTOS realizowane były także środki zaradcze w segmencie detalicznym. Grupa ORLEN przejęła i rozpoczęła rebranding 79 stacji paliw na Węgrzech, funkcjonujących dotąd pod marką Lukoil. Ponadto do połowy 2024 roku koncern nabędzie kolejne 103 stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech. W czwartym kwartale ub.r. Grupa ORLEN rozpoczęła także proces rebrandingu i włączania stacji paliw LOTOS do swojej sieci sprzedaży w Polsce, a obecnie wszystkie funkcjonują już pod marką ORLEN.

Koncern kontynuował również prace związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, w tym  powstaniem farmy wiatrowej na morzu. Podjęta została strategiczna decyzja o budowie pierwszego na polskim morzu terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Terminal powstanie w Porcie Świnoujście i będzie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Wspólny projekt Grupy ORLEN i Northland Power wykorzysta 76 nowoczesnych turbin o mocy 15 MW firmy Vestas, których elementy będą produkowane w nowej fabryce w Szczecinie. Fabryka turbin, która zatrudni nawet 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny Grupy ORLEN w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku.

Grupa ORLEN pod koniec ubiegłego roku zakończyła też realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka, w województwie warmińsko-mazurskim. Farma o łącznej mocy 62 MW osiągnie pełne zdolności produkcyjne jeszcze w tym kwartale i będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tys. gospodarstw domowych. Jednocześnie trwają prace związane z budową kolejnej farmy fotowoltaicznej, o mocy 65 MW, która powstanie w miejscowości Przykona, w województwie wielkopolskim. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na połowę tego roku.

Koncern inwestuje także w produkcję biogazu i biometanu, budując pierwszą w Polsce ekologiczną biogazownię, która realnie przełoży się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Pilotażowa instalacja, która powstaje w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie), umożliwi produkcję ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego następnie w paliwo – bioLNG. Taka ilość pozwala na przejechanie 22 mln km pojazdem ciężarowym. Uruchomienie inwestycji, której wartość szacowana jest na 180 mln zł, planowane jest w drugiej połowie 2024 r.

Grupa ORLEN skutecznie realizuje także działania w obszarze wydobycia ropy i gazu. W grudniu ub. r. spółki PGNiG Upstream Norway i LOTOS Exploration & Production Norge uzyskały udziały w czterech koncesjach poszukiwawczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Tym samym Grupa ORLEN posiada w Norwegii już 98 koncesji.

Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje koncern obniżył jednocześnie zadłużenie o 7,2 mld zł (kw/kw) i o 14,6 mld zł (r/r), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,08x. W efekcie skutecznie zrealizowanych fuzji PKN ORLEN z Grupą LOTOS i PGNiG oraz stabilnej sytuacji finansowej koncern otrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe. Agencja Moody’s Investors Service podwyższyła ocenę do poziomu A3, a Agencja Fitch Ratings podniosła aż o dwa poziomy długoterminowy rating koncernu do „BBB+”. Solidne fundamenty finansowe i konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły 3 października br. wypłatę dywidendy za 2021 rok na przyjętym w strategii koncernu poziomie 3,5 zł na akcję.

W IV kwartale ubiegłego rok zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy ORLEN, oczyszczony o jednorazowy zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy PGNiG, wyniósł 16,1 mld zł. Przychody przekroczyły 100 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy LOTOS oraz Grupy PGNiG, z czego 35% pochodziło ze sprzedaży za granicą. Pozytywny wpływ fuzji na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: obszar rafinerii, który zanotował wolumenowo o ponad 40% wyższą sprzedaż (r/r) oraz silny segment wydobycia ropy i gazu na świecie z łącznymi zasobami wydobywalnymi 2P na poziomie 1,3 mld boe/d (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej). Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 3% całego wyniku EBITDA LIFO.

W czwartym kwartale ub.r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 10,9 mld zł, z czego 3,6 mld zł to wynik przejętej Grupy LOTOS. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło sprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Przerób ropy w rafineriach Grupy ORLEN wyniósł 11,2 mt, co oznacza 98% wykorzystania mocy. W czwartym kwartale  koncern odnotował wzrost sprzedaży o 43% (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 30%, oleju napędowego o 53%, LPG o 61%, paliwa lotniczego JET o 40%, przy niższej sprzedaży COO o (-) 3%. W Polsce sprzedaż była wyższa o 75%, w Czechach o 14%, a na Litwie o 3%.

Zysk operacyjny segmentu wydobycia ropy i gazu w ostatnim kwartale wyniósł 6,3 mld zł. To przede wszystkim korzystny efekt konsolidacji wyników PGNiG i Grupy LOTOS, które łącznie kształtowały się na poziomie ok. 6,1 mld zł. Sprzedaż w trzecim kwartale wzrosła o 73% (r/r), w tym: wyższa 7-krotnie była sprzedaż ropy, gazu ziemnego o 3% i kondensatu gazowego o 42%. W efekcie przejęcia Grupy PGNiG istotnie wzrosły zasoby ropy i gazu oraz poziom wydobycia, głównie w Polsce i Norwegii. Na koniec roku łączne zasoby ropy i gazu wynosiły 1,3 mld boe.

Pomimo niższego popytu na produkty petrochemiczne w efekcie spowolnienia gospodarczego, segment petrochemii wypracował solidny zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 583 mln zł. Zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych ma się podwoić. Dlatego PKN ORLEN, zgodnie z założeniami strategicznymi, inwestuje w rozwój aktywów w tym segmencie z naciskiem na nowoczesną petrochemię, w tym recykling.

Segment energetyki w ostatnim kwartale 2022 r. osiągnął EBITDA w wysokości 364 mln zł. W tym czasie łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3,8 TWh energii elektrycznej i po uwzględnieniu nowych źródeł wytwórczych była o 17% wyższa (r/r). Blisko połowa energii została wyprodukowana z odnawialnych źródeł energii oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Segment detaliczny Grupy ORLEN osiągnął w czwartym kwartale 2022 r. EBITDA na poziomie 665 mln zł, przy wzroście sprzedaży w Polsce o 6%, w Czechach o 5%, na Litwie o 2%.

Na koniec 2022 r. w sieci detalicznej Grupy ORLEN funkcjonowało 3097 stacji paliw, co oznacza wzrost o 216 obiektów (r/r). Nowe stacje zostały otwarte głównie w Polsce i na Węgrzech w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy LOTOS, a także na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci. W sieci ORLEN w regionie funkcjonuje już łącznie 2459 punktów sprzedaży pozapaliwowej w tym: 1847 w Polsce, 334 w Czechach, 173 w Niemczech, 29 na Litwie i 17 na Słowacji i 59 na Węgrzech. PKN ORLEN rozwijał również sieć tankowania paliw alternatywnych i obecnie do dyspozycji klientów jest już 637 punktów alternatywnego tankowania, w tym: 493 w Polsce, 125 w Czechach i 19 w Niemczech.

W efekcie zmniejszonego popytu na gaz i spadku wolumenów sprzedaży oraz dystrybucji segment gazu zanotował w czwartym kwartale wynik EBITDA na poziomie (-) 2,1 mld zł. Import gazu do Polski w wyniósł w tym czasie 39,7 TWh, w tym 52% stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 18 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec 2022 r. wyniósł  28,7 TWh, tym samym stan napełnienia instalacji magazynowych w Polsce osiągnął 97%.