XTPL z kolejnym kwartałem wysokiej dynamiki wzrostu sprzedaży

Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.
Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

XTPL opublikował wyniki za I kwartał 2023 roku, które potwierdziły dynamiczny, wzrostowy trend przychodów Spółki. Przychody ogółem wyniosły 3,6 mln zł przekładając się na ponad dwukrotny wzrost w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 3,0 mln zł, rosnąc w jeszcze szybszym tempie i notując ponad trzykrotny wzrost r/r. Udział sprzedaży komercyjnej w przychodach ogółem przekroczył już 80%, będąc konsekwencją sukcesu w rozwoju wszystkich trzech linii biznesowych Spółki. Ponadto XTPL już czwarty kwartał z rzędu wygenerował dodatni wynik EBITDA, który wyniósł w I kwartale br. 0,1 mln zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31 marca 2023 roku to 3,8 mln zł, o 0,1 mln zł więcej niż w I kwartale 2022 roku. Osiągnięte dynamiki wzrostu sprzedaży i wyników finansowych, stanowią dobrą bazę do istotnego przeskalowania działalności Spółki, celem jest wzrost przychodów ze sprzedaży produktów i usług do poziomu 100 mln zł w 2026 roku. Aby to osiągnąć XTPL zamierza zainwestować około 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R.

– Wyniki pierwszych miesięcy 2023 roku odzwierciedlają kierunek, w którym rozwijamy się już od kilku ostatnich kwartałów, skupiając się na dynamicznym wzroście przychodów ze sprzedaży produktów i usług, czyli komercjalizacji naszego zweryfikowanego przez globalnych odbiorców portfolio produktowego. W nowy rok Spółka weszła z kilkoma potwierdzonymi zamówieniami na urządzenia prototypujące Delta Printing System (DPS), gdzie do niedawna każde pojedyncze zamówienie było dla nas dużym wydarzeniem, obecnie takich nowych zamówień z dostawą na 2023 rok mamy potwierdzonych łącznie 7, a przed nami jeszcze druga, statystycznie lepsza połowa roku. Wzrost zainteresowania naszą ofertą, rosnąca sprzedaż urządzeń DPS oraz potencjał na przesuwanie się do przodu w rozwijanych przez nas projektach zorientowanych na wdrożenia na linie produkcyjne u przemysłowych, rozpoznawalnych na całym świecie podmiotów, sprawiły, że nasz wzrost przychodów chcemy jeszcze mocniej przyspieszyć. Za cel przyjęliśmy wygenerowanie do końca 2026 roku sprzedaży rocznej produktów na poziomie 100 mln zł, to 10-krotny wzrost względem wyniku za 2022 rok w perspektywie 4 lat i wierzymy, że jesteśmy w stanie go osiągnąć. Jednocześnie ten poziom nie wyczerpuje długoterminowego potencjału, jaki niesie ze sobą szerokie wykorzystanie naszych autorskich modułów do wdrożeń przemysłowych, a kamieniem milowym będzie dojście do pierwszej integracji z globalnym graczem, które w naszej branży wytwarzania elektroniki metodami addytywnymi jest postrzegane jako finalne potwierdzenie wysokiego potencjału technologii i wiąże się z istotnym wzrostem pozycji firmy na arenie międzynarodowej. Może to istotnie przyspieszyć pozostałe rozwijane przez nas projekty, obecnie realizujemy ich łącznie dziewięć – komentuje Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL.

XTPL planuje zwiększyć 10-krotnie przychody do 2026 roku i osiągnąć 100 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Realizację założonego celu mają umożliwić inwestycje w kwocie ok. 60 mln zł w latach 2023-2026 w trzech kluczowych obszarach: sprzedaży, produkcji oraz B+R. Finansowanie zaplanowanych inwestycji wymaga pozyskania środków z nowej emisji akcji, które mają zabezpieczyć ponad połowę niezbędnych środków. Za pozostałą część, którą Spółka zamierza zabezpieczyć w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy, będą odpowiadać środki z kapitału dłużnego, grantów oraz środków własnych. Inwestycje mają przede wszystkim zwiększyć zdolności produkcyjne XTPL w zakresie modułów przeznaczonych do wdrożeń przemysłowych z poziomu pojedynczych sztuk rocznie do poziomu około 100 szt. rocznie. Spółka zamierza podnieść także maksymalną liczbę obsługiwanych zamówień i dostaw urządzeń Delta Printing System (DPS) z obecnych kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk rocznie. Zdolności wytwórcze linii biznesowej nanotuszy przewodzących prąd elektryczny, które są materiałem zużywalnym dla modułów drukujących oraz urządzeń DPS, wzrosną czterokrotnie.

Zarząd XTPL wyznaczył 12 czerwca 2023 roku na zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które podejmie decyzję w sprawie emisji maksymalnie do 275.000 akcji zwykłych na okaziciela kierowanej do inwestorów spełniających wymogi określone w uchwale emisyjnej. Intencją Spółki jest, aby w miarę możliwości zapewnić prawo pierwszeństwa dla istniejących akcjonariuszy posiadających powyżej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki.

– W celu realizacji naszego planu podniesienia poziomu przychodów do 100 mln zł, zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2026 około 60 mln zł. Środki te wzmocnią trzy kluczowe obszary biznesowe firmy: sprzedaż, produkcję oraz B+R. Dojście do etapu wdrożenia przemysłowego będzie wymagać od nas znacznego przeskalowania naszych obecnych mocy produkcyjnych, dlatego zamierzamy wzmocnić pod tym kątem wszystkie trzy nasze linie biznesowe: moduły drukujące do wdrożeń przemysłowych, urządzenia prototypujące Delta Printing System oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Równolegle zamierzamy znacząco wzmocnić nasze procesy sprzedażowe, w tym dokonać ekspansji zagranicznej i utworzyć do trzech centrum sprzedażowych Spółki w najbardziej perspektywicznych dla branży elektroniki addytywnej rynkach geograficznych. Będą to miejsca dla niewielkiego zespołu, wraz z laboratorium demonstracyjnym wyposażonym w nasze głowice drukujące i urządzenia DPS, co skróci początkowe, długie etapy budowania kontaktu z potencjalnymi klientami zainteresowanymi naszą technologią. Ostatni obszar inwestycji to badania i rozwój. Jako innowacyjna spółka z branży deep-tech, potrzebujemy stale rozwijać naszą technologię, aby zachować konkurencyjność i jednocześnie opracowywać kolejne generacje produktów, które w dalszym okresie rozszerzą naszą ofertę i przełożą się na dodatkowe strumienie przychodów wyjaśnia Filip Granek.

W I kwartale 2023 roku XTPL wygenerował 3,6 mln zł przychodów, ponad 2x więcej w ujęciu rok do roku, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 3,0 mln zł, rosnąc skokowo o ponad 3x więcej względem I kwartału 2022 roku. Przełożyło się to na rosnący do ponad 80% udział sprzedaży komercyjnej w przychodach ogółem, podkreślając udany rozwój wszystkich trzech linii biznesowych Spółki. EBITDA wyniosła 0,1 mln zł w stosunku do -2,4 mln zł w ubiegłym roku i po raz czwarty z rzędu zanotowała dodatni wynik. Na poziomie zysku netto Spółka zredukowała stratę i osiągnęła -0,3 mln zł w porównaniu do -2,6 mln zł w I kwartale 2022 roku. Przepływy pieniężne po wzroście w IV kwartale 2022 roku o 2,7 mln zł zanotowały wynik na poziomie -2,2 mln zł, ze względu na istotny wzrost należności, który wpłynie pozytywnie wynik w kolejnym kwartale. Środki pieniężne na koniec 31.03.2023 roku wyniosły 3,8 mln zł, zachowując stabilny poziom względem wyniku na koniec 31.03.2022 roku.

– Za nami kolejny z rzędu udany kwartał, w którym znacząco zwiększyliśmy przychody ze sprzedaży produktów i usług, osiągnięty wynik to 3,0 mln zł i ponad trzykrotny wzrost w ujęciu rok do roku. I kwartał to również okres kontynuacji pozytywnego wyniku EBITDA i znaczącej redukcji straty netto w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wynik na poziomie przepływów pieniężnych i stan środków na koniec kwartału wpływ miał istotny wzrost należności handlowych, które na dzień publikacji zostały już w spłacone, ponieważ operujemy na 30-dniowych okresach płatności. Ubiegły rok oraz pierwszy kwartał 2023 roku stanowią dla nas bardzo dobrą bazę do przyspieszenia wzrostu i rozpoczęcia realizacji celu biznesowego 100 mln zł przychodów w horyzoncie 2026 roku. Nasze historyczne wyniki oraz pipeline zamówień na urządzenia DPS, a także zaawansowane etapy projektów przemysłowych, pozwalają nam myśleć o sfinansowaniu części zaplanowanych inwestycji z wykorzystaniem środków z kapitału dłużnego, co dodatkowo podkreśla udaną transformację Spółki z małego podmiotu o charakterze B+R w firmę znacznie bardziej dojrzałą, ze zweryfikowanym portfolio produktów i potencjałem do kontynuacji wzrostowej trajektorii na jakiej znajdujemy się od wielu ostatnich kwartałów – dodaje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.

Model biznesowy XTPL opiera się na trzech komplementarnych liniach biznesowych o wysokim potencjale do generowania strumieni przychodów, wspierany pracami B+R oraz ochroną IP dla zachowania długoterminowej przewagi konkurencyjnej. Stanowią je moduły do wdrożeń przemysłowych na linie produkcyjne globalnych producentów elektroniki, urządzenia prototypujące DPS (Delta Printing System) oraz nanotusze przewodzące prąd elektryczny. Spółka realizuje obecnie 9 projektów nakierowanych na przemysłowe wdrożenia swojej technologii, z czego 3 projekty znajdują się na zaawansowanych etapach i obejmują wszystkie 3 strategiczne dla Spółki obszary: zaawansowane płytki PCB, półprzewodniki oraz wyświetlacze. Klientami końcowymi są wiodące i globalne podmioty odpowiadające za produkcję elektroniki nowej generacji m.in. jeden z największych na świecie producentów wyświetlaczy FPD (ang. Flat Panel Display).

XTPL od początku działalności realizuje starannie opracowaną politykę ochrony własności przemysłowej oraz intelektualnej, posiadając 7 przyznanych patentów i łącznie 26 zgłoszonych wniosków patentowych od września 2019 roku do maja 2023 roku.

W 2021 roku wartość dynamicznie rosnącej branży elektroniki drukowanej wyniosła 47,1 mld USD (+14,5% r/r), a w 2025 roku prognozowana jest na poziomie 63,3 mld USD (za: IDTechEx). Oznacza to średnioroczny wzrost wartości rynku w latach 2020-2025 na poziomie 9,0%. Według analiz rynkowych, CAGR branży urządzeń elektronicznych do prototypowania, do których zaliczają się m.in. urządzenia prototypujące DPS Spółki, ma wynieść ok. 31% w latach 2021-2031 (za: Transparency Market Research). Globalna roczna sprzedaż systemów do prowadzenia prac B+R oraz szybkiego prototypowania i produkcji małoseryjnej dla branży elektroniki drukowanej wynosi ok. 250-500 szt. rocznie, przy cenie ok. 50-500 tys. EUR za sztukę.