ABS Investment S.A. zwiększa aktywność inwestycyjną

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, cały czas rozszerza skład swojego portfela inwestycyjnego o nowe podmioty działające w innowacyjnych branżach. Emitent stał się także głównym akcjonariuszem Spółki InBook S.A.

 ABS Investment S.A. rozbudowuje swój portfel inwestycyjny przede wszystkim o podmioty, które spełniają przyjęte kryteria inwestycyjne, a także prowadzą działalność w innowacyjnych i perspektywicznych branżach. Nowe spółki, w które zaangażował się kapitałowo Emitent, działają na rynku przetwórstwa odpadów, informatycznym, telekomunikacyjnym oraz obrotu wierzytelnościami. Spółka wiąże z nimi duże nadzieje i liczy, że osiągnięte stopy wzrostu z nowych inwestycji będą utrzymywały się na wysokim poziomie dzięki wieloetapowej i wnikliwej selekcji.

„Siedem nadziei na przyszłość czy też szans rynkowych – tak w skrócie podsumowałbym nowe pozycje w naszym portfelu. Spółki te zostały wyselekcjonowane z ok. 100 propozycji inwestycyjnych, jakie trafiły do ABS w ostatnich miesiącach. Bardzo się cieszę, że dociera do nas coraz więcej projektów, bo to daje możliwość lepszego wyboru i stawia nas w korzystniejszej pozycji negocjacyjnej. Pierwsze kryterium wyboru to perspektywy spółki na kolejne 3 lata, drugie to cena – dalej staramy się dokonywać transakcji w przedziale 5-8 EBITDA, trzecie to warunki transakcji (np. termin płatności, pozycja w akcjonariacie czy opcja wyjścia z inwestycji), a czwarte to możliwość współpracy i synergii  z innymi podmiotami z portfela ABS. Ważna jest dla nas również skłonność do współpracy z ABS przy opracowywaniu strategii na kolejne lata oraz to czy spółka jest już notowana na rynku, bowiem preferujemy spółki publiczne, gdyż są bardziej przejrzyste i transparentne. Istotnym czynnikiem jest także pozytywna ocena kompetencji zarządzających i struktury właścicielskiej.” – komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. po ostatnich transakcjach zakupu akcji spółki InBook S.A. stał się jej głównym akcjonariuszem, posiadającym akcje stanowiące 29,82% udziałów w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na WZA. Emitent z dużym optymizmem podchodzi do nowej strategii rozwoju InBook S.A. oraz prowadzonych działań w zakresie jej realizacji. Podmiot ten rozważa też możliwe akwizycje, które mogą przełożyć się na dynamiczny wzrost wypracowywanych przychodów oraz uzyskiwanych rentowności. ABS Investment S.A. jest również akcjonariuszem Spółki Outdoorzy S.A., która prowadzi działalność w zakresie internetowej sprzedaży specjalistycznego sprzętu sportowego.

Czytaj również:  Złoty nieco słabszy na koniec tygodnia

Sytuacja zdecydowanej większości spółek portfelowych ABS Investment S.A. pozostaje na bardzo dobrym poziomie. Emitent spodziewa się także uzyskania w tym roku wysokich przychodów z tytułu wypłacanych przez nie dywidend. Pozytywnym przykładem jest spółka Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., która wypłaci bardzo wysoką dywidendę z zysku za 2014 r. Dla ABS Investment S.A. jednym z istotniejszych kryteriów doboru spółek portfelowych jest właśnie możliwość dzielenia się przez nie osiąganym zyskiem z akcjonariuszami.