JR HOLDING S.A. bardzo dobrze rozpoczyna 2016 r.

0

JR HOLDING S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., osiągnęła w styczniu 2016 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży razem z działalnością w segmencie fotowoltaiki w wysokości 1.417 tys. zł netto. Emitent rozpoczął również realizację Programu skupu akcji własnych, na który zamierza przeznaczyć do 5 mln zł.

 Grupa Kapitałowa JR HOLDING S.A. zanotowała w pierwszym miesiącu br. 418 tys. zł netto przychodów ze sprzedaży w swojej podstawowej działalności, a więc wynajmie powierzchni w posiadanych nieruchomościach komercyjnych. W analogicznym okresie 2015 r. przychody w tym segmencie wyniosły 388 tys. zł netto, więc tegoroczny wynik wykazuje 7% wzrost. Natomiast wartość przychodów wypracowanych przez spółkę Columbus Energy S.A., działającą na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych, w której JR HOLDING S.A. wraz z podmiotami powiązanymi posiada 35,9% udziałów, ukształtowała się w styczniu 2016 r. na poziomie blisko 1 mln zł netto. Warto dodać, że podmiot ten zawarł w poprzednim miesiącu 141 umów o łącznej wartości ponad 6,5 mln zł brutto. Zarząd JR HOLDING S.A. oczekuje dalszego wzrostu przychodów całej Grupy Kapitałowej w kolejnych miesiącach tego roku.

„Styczeń był dla nas kolejnym bardzo udanym miesiącem, w którym cała Grupa Kapitałowa zanotowała zwiększenie sprzedaży. Prowadzone przez nas działania restrukturyzacyjne w zakresie zmiany struktury najemców w posiadanych nieruchomościach przekładają się na coraz wyższe przychody. Konsekwentnie optymalizujemy również koszty działalności, co pozwala nam osiągać znacznie lepsze rentowności. Columbus Energy S.A. cały czas zwiększa sprzedaż oraz podpisuje kolejne umowy na dostawę mikroinstalacji fotowoltaicznych, dlatego też bardzo dobrze oceniam perspektywy rozwoju tego segmentu biznesowego związanego z Odnawialnymi Źródłami Energii, w którym zamierzamy poszukiwać kolejnych projektów inwestycyjnych.” – stwierdza January Ciszewski, Prezes Zarządu Spółki JR HOLDING S.A.

Emitent rozpoczął w dniu 16.02.2016 r. realizację Programu skupu akcji własnych, który został zatwierdzony przez Akcjonariuszy podczas styczniowego NWZA. Zgodnie z przyjętą Uchwałą Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia maksymalnie 7.800.000 szt. akcji własnych po cenie nie niższej niż 0,10 zł i nie wyższej niż 2,00 zł za jedną akcję. Program buy-back będzie realizowany do końca 2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel, które wynoszą do 5 mln zł. Nabyte akcje będą mogły zostać umorzone lub ewentualnie zostaną przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

Czytaj również:  LS Tech-Homes S.A. zmienia nazwę na Module Technologies

Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki oraz zbliżającą się finalizacja transakcji sprzedaży nieruchomości Galerii Ramzes w Zielonej Górze pozwala Zarządowi JR HOLDING S.A. realnie myśleć o wypłacie dywidendy. Po wpłynięciu środków ze sprzedaży tej nieruchomości będzie on rekomendował Radzie Nadzorczej wypłatę dla Akcjonariuszy dywidendy zaliczkowej za 2016 rok w wysokości od 0,04 zł do 0,15 zł na akcję.