84% dyrektorów ds. compliance spodziewa się wzrostu presji ze strony organów regulacyjnych w ciągu najbliższych 2 lat – raport KPMG

kpmg Warszawa

Stale zmieniające się regulacje i wymogi prawne sprawiają, że rośnie presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (ang. compliance). Rosną również potrzeby kadrowe – 72% międzynarodowych Chief Compliance Officers (CCOs) deklaruje zwiększenie liczby pracowników w swoich zespołach w ciągu najbliższego roku. Wśród priorytetów znalazło się również zwiększenie wydatków na technologie oraz dostosowywanie działań organizacji do wymogów ESG – wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 765 dyrektorów ds. etyki i zgodności.

Aż 84% dyrektorów ds. etyki i zgodności, którzy wzięli udział w badaniu KPMG spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie musiało stawiać czoła presji związanej z rosnącymi oczekiwaniami i kontrolami organów regulacyjnych. Nowe wymogi prawne i regulacyjne, a także dynamicznie zmieniające się trendy i oczekiwania względem działów compliance sprawiają, że zarządzający tym obszarem w firmach muszą dostosować swoje plany do sytuacji na rynku. Poprawa wydajności działań compliance ma być realizowana poprzez rozwój zespołów, ale też inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne, szczególnie te związane z analityką danych i cyberbezpieczeństwem.

Nowe technologie w służbie compliance

70% respondentów planuje zwiększenie budżetu na rozwój nowych technologii w ciągu najbliższego roku. Dla 36% CCOs priorytetem ma być poprawa cyberbezpieczeństwa, a dla 35% ochrony danych osobowych. Natomiast 30% ankietowanych jako obszary największych wyzwań na najbliższe dwa lata wskazuje analitykę danych i modelowanie predykcyjne. Dyrektorzy ds. compliance wskazali, że w ich firmach w ciągu najbliższych dwóch lat priorytetowymi obszarami do automatyzacji będą m.in. ocena ryzyka, monitorowanie, testowanie i mapowanie regulacyjne.

Automatyzacja procesów i analityka zgromadzonych danych w celu zbudowania mechanizmów wykrywania potencjalnych zagrożeń, nieprawidłowości lub nadużyć wydają się znaczącym krokiem rozwoju działów compliance, szczególnie gdy firmy chcą podążać za najnowszymi trendami oraz standardami ESG.

Dynamiczne i zmieniające się otoczenie regulacyjne wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania strategii zgodności z przepisami. To skłania dyrektorów ds. compliance do nieustannego rozwoju swojej funkcji. Przykładem takich zmian jest np. wprowadzenie ustawy o sygnalistach w Polsce, które będzie wymagało elastycznego dostosowania strategii compliance. W kontekście postępu technologicznego, dyrektorzy ds. compliance pozostają odpowiedzialni za efektywne wykorzystanie analityki danych do monitorowania ryzyka oraz zarządzania zgodnością m.in. w obszarach takich jak ESG, cyberbezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. Jednak ich głównym zadaniem jest kształtowanie kultury organizacyjnej, promowanie etycznego zachowania wśród pracowników oraz budowanie zaufania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Skonfrontowanie się z tymi wyzwaniami wymaga nie tylko głębokiej wiedzy z zakresu przepisów, ale również zdolności strategicznego myślenia i elastycznego dostosowywania się do dynamicznie ewoluujących warunków biznesowych – mówi Iwona Sprycha, Partner w Dziale Deal Advisory, Szef Zespołu HR Advisory & Change Management oraz Szef Zespołu Forensic w KPMG w Polsce.

Nadążyć za wymogami ESG

Zaledwie 7% ankietowanych dyrektorów ds. etyki i zgodności uznaje własne programy zgodności ze standardami ESG za w pełni rozwinięte, natomiast 41% ankietowanych przyznaje, że programy te są w ich firmach nadal w fazie planowania lub przygotowań. W wielu organizacjach proces wdrażania wymogów ESG jest na wczesnym etapie – trwa zapoznawanie się z nowymi przepisami i rozważanie różnych modeli biznesowych, odpowiadających standardom. Jednocześnie interesariusze coraz częściej rozliczają firmy z realizacji wymogów ESG, więc kluczowe staje się wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, które będą uwzględniać wpływ organizacji na środowisko i społeczeństwo. Rolą dyrektorów compliance jest projektowanie i wdrażanie solidnych ram zgodnych z korporacyjną strategią ESG. To podstawa do monitorowania ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz raportowania danych niefinansowych.

O RAPORCIE:

Raport „KPMG Global Chief Ethics and Compliance Officer survey”, powstał na podstawie badania przeprowadzonego wśród 765 dyrektorów ds. compliance z największych firm z sześciu sektorów przemysłu: opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych; bankowości, rynków kapitałowych i ubezpieczeń; produkcji przemysłowej; rynków komercyjnych i handlu detalicznego; technologii, mediów i telekomunikacji; energii i zasobów naturalnych.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów przedstawiono aktualną sytuację oraz dwuletnią perspektywę dotyczącą złożoności przepisów, wyzwań operacyjnych, kształtowania etycznej kultury organizacyjnej, aspektów ESG oraz dynamicznego rozwoju technologii w kontekście compliance.