ABS Investment S.A. inwestuje w 7 spółek technologicznych

0
ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zwiększyła ekspozycję swojego portfela inwestycyjnego na spółki technologiczne. Emitent liczy, że ten kierunek pozwoli mu osiągać wysokie stopy zwrotu z inwestycji.

W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znalazło się 7 nowych podmiotów technologicznych na 7-lecie istnienia Spółki. Emitent zainwestował w Zortrax S.A., który należy do wiodących producentów profesjonalnych rozwiązań druku 3D dla biznesu i wiąże z tą firmą bardzo duże nadzieje. Do portfela inwestycyjnego Spółki dołączył także inny podmiot z alternatywnego rynku – MODE S.A. Jest on producentem wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji. ABS Investment S.A. jest też akcjonariuszem spółki XSystem S.A., która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. W skład portfela inwestycyjnego Emitenta wchodzi również MADKOM S.A. będący dostawcą oraz integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. ABS Investment S.A. posiada też udziały w Cahelio Sp. z o.o., która działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. W portfelu inwestycyjnym Spółki znajdują się również dwa podmioty z branży IT, notowane na rynku regulowanym GPW w Warszawie: Ailleron S.A. oraz Atende S.A. Zarząd ABS Investment S.A. dostrzega większe ryzyko inwestycyjne w przypadku spółek technologicznych, ale oczekuje wyższej stopy zwrotu z inwestycji dzięki ścisłej współpracy z większością tych podmiotów.

„Podstawową przewagą biznesu technologicznego jest możliwość uzyskania w krótkim okresie czasu efektu skali dzięki globalnemu zasięgowi innowacyjnych produktów. Dobrym przykładem są Zortrax, Ailleron czy Mode – produkty tych firm są sprzedawane w kilkudziesięciu krajach. Nie należy jednak zapominać o krótkim okresie życia niektórych produktów i usług technologicznych oraz konieczności ponoszenia nieustannych nakładów na badania i rozwój. Dlatego też efekt skali trzeba uzyskać w stosunkowo krótkim okresie czasu. Nie wykluczam kolejnych inwestycji w spółki z sektora technologicznego, gdyż moim zdaniem będą one rosły znacznie szybciej niż rynek. Do tych inwestycji należy jednak podchodzić bardzo selektywnie, nie ulegać aktualnie panującej modzie i skupiać się na liderach rynku i firmach działających w niszach.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A. jest akcjonariuszem notowanej na rynku NewConnect spółki Auto-Spa S.A., zajmującej się budowaniem, sprzedażą oraz zarządzaniem poprzez ajentów obiektami samoobsługowych, bezdotykowych myjni samochodowych na terenie Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Emitent liczy, że przyjęty kierunek rozwoju przez ten podmiot pozwoli mu umacniać pozycję rynkową i zwiększać swoją wartość. Bardzo dobrze rozwijają się także spółki portfelowe z branży e-commerce, m.in. Outdoorzy S.A., Inbook S.A. oraz Quest spółka z o.o.. ABS Investment S.A. skupia się też na rozwoju podmiotów z portfela inwestycyjnego, prowadzących działalność w bardziej tradycyjnym biznesie: Robinson Europe S.A., SferaNET S.A. i SFK Polkap S.A. Emitent posiada także akcje spółek publicznych, które działają w szeroko pojętym sektorze finansowym, m.in. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Akcept Finance S.A., Indos S.A., Setanta S.A. oraz UHY ECA S.A. Pozwala to na budowanie z tym partnerami relacji biznesowych, bowiem świadczą oni komplementarne usługi. Zarząd ABS Investment S.A. ocenia, że spółki technologiczne w połączeniu ze spółkami dywidendowymi (12 podmiotów) mają zapewnić dalszy wzrost wartości Spółki.

„W portfelu ABS znajduje się już na tyle dużo różnorodnych firm, że pozwala to na ścisłą współpracę pomiędzy nimi. Dotyczy to zarówno usług finansowych, jak i współpracy operacyjnej. Zupełnie naturalne jest, że poprzez relacje właścicielskie łatwiej jest doprowadzić do korzystnej współpracy pomiędzy podmiotami. W mojej ocenie aktualny portfel ABS jest skomponowany w harmonijny sposób i stanowi kompromis pomiędzy „starą” a „nową” gospodarką, pomiędzy spółkami „dywidendowymi” a będącymi na „szybkiej ścieżce wzrostu”, pomiędzy strategicznymi pozycjami a nowymi inwestycjami. Ma to niezmiennie służyć głównemu celowymi jakim jest wzrost wartości aktywów ABS Investment. Nie tylko w mojej ocenie ABS jest obecnie najaktywniejszym graczem na rynku w inwestycjach kapitałowych do 3 mln zł. Wysoko jest również oceniana jakość naszego portfela.” – zakończył Prezes Jarosz.

Emitent prognozuje, że wypracuje w 2017 r. zysk brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,60 zł. Z kolei wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2017 r. od 4,50 zł do 5,00 zł. Podczas najbliższego ZWZA, które odbędzie się w dniu 28.06.2017 r., Akcjonariusze podejmą decyzję w sprawie podziału zysku za 2016 r. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 0,04 zł na akcję. Rok temu Emitent wypłacił dywidendę z zysku w wysokości 0,06 zł na akcję, a dwa lata temu w kwocie 0,03 zł na akcję. Coroczne dzielenie się wypracowanym zyskiem z Akcjonariuszami stanowi jeden z głównych elementów strategii rozwoju ABS Investment S.A. Spółka zakończyła 2016 r. zyskiem netto na poziomie ponad 3.215 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na przekraczających 1 mln zł.

ABS Investment S.A. złożyła wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 2.000 obligacji serii B Spółki, o wartości nominalnej 1.000 zł każda. W kwietniu br. Spółka przeprowadziła z sukcesem emisję obligacji serii B, z której pozyskała środki w kwocie 2 mln zł, a inwestorzy objęli wszystkie ofertowane obligacje. W 1 kw. 2017 r. Emitent wypracował 0,6 mln zł zysku netto, co było przede wszystkim rezultatem prowadzenia skutecznej działalności inwestycyjnej.

Emitent realizuje także dwa programy skupu akcji własnych – skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes, o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka należy do segmentu rynku NewConnect – NC Focus.