ABS Investment S.A. osiąga wysoki zysk netto w 1 kw. 2017 r.

0

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zanotowała 0,6 mln zł zysku netto w 1 kw. 2017 r. wobec 0,09 mln zł rok wcześniej. Osiągnięcie wyraźnej poprawy wyników finansowych było rezultatem prowadzenia efektywnej działalności inwestycyjnej.

W minionym kwartale Spółka kontynuowała proces przebudowy i optymalizacji portfela inwestycyjnego, dbając o to, aby był on szeroki, zrównoważony oraz bezpieczny, co przełożyło się na wypracowanie wysokiego zysku netto i dodatniego salda na działalności inwestycyjnej. Na koniec marca br. w portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajdowały się akcje 23 spółek publicznych oraz udziały i akcje nienotowane 9 podmiotów. Całkowita wartość portfela inwestycyjnego wzrosła na koniec 1 kw. 2017 r. do poziomu ponad 27,5 mln zł, z czego wartość spółek notowanych sięgnęła ok. 24,4 mln zł, co jest najlepszym wynikiem w historii ABS Investment S.A. Spółki portfelowe pozostają w bardzo dobrej kondycji finansowej oraz zacieśniają współpracę w ramach grupy. Emitent wiąże także duże nadzieje z nowymi podmiotami, które dołączyły do portfela inwestycyjnego w tym roku.

„Jestem bardzo zadowolony z wyników finansowych, ale jeszcze bardziej cieszy mnie wysoka jakość spółek, jakie ABS ma w portfelu. Spółek dywidendowych jest już sporo. W ostatnim czasie staram się wzmacniać portfel poprzez wzrost zaangażowania w tzw. „spółki technologiczne”. Wychodzę z założenia, że będą się one rozwijać znacznie szybciej niż rynek. Naturalnie należy zaakceptować znacznie wyższe ryzyko inwestycyjne. Aktualnie w portfelu znajduje się 7 takich firm i to w ich szybkim rozwoju upatruję największą szansę dla dynamicznego wzrostu wyników ABS w kolejnych latach. Spodziewam się również, że w tym roku rekordowa liczba spółek portfelowych wypłaci dywidendę.” – wyjaśnia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółka zakończyła 1 kw. 2017 r. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości ponad 200 tys. zł i realizuje obecnie działania nakierunkowane na dalszy wzrost przychodów ze świadczonych usług. ABS Investment S.A. prowadzi także działalność handlową, która stanowi wsparcie dla podmiotów z portfela inwestycyjnego i zamierza intensyfikować ten obszar biznesowy. Emitent dąży do jak najszerszej współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi, bowiem dzięki temu wzmocnieniu ulegają efekty synergii.

Czytaj również:  Łukasz Bugaj, DM BOŚ: Najniebezpieczniejszy moment w cyklu

Sytuacja finansowa ABS Investment S.A. utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie, o czym świadczy niski poziom ogólnego zadłużenia oraz wzrost wartości bilansowej do rekordowego poziomu ponad 33,3 mln zł na koniec marca 2017 r. W kwietniu br. Spółka zakończyła z sukcesem emisję obligacji serii B, z której pozyskała środki w wysokości 2 mln zł z emisji obligacji serii B. Inwestorzy objęli wszystkie ofertowane obligacje.