Komentarz prezesa Grupy Mostostal Warszawa do wyników za I kwartał 2017 roku

Andrzej Goławski
22.10.2015 - WARSZAWA - ANDRZEJ GOLAWSKI - MOSTOSTAL WARSZAWA SA FOT. BRUNO FIDRYCH
Andrzej Goławski - Mostostal Warszawa.
ANDRZEJ GOŁAWSKI – MOSTOSTAL WARSZAWA SA
FOT. BRUNO FIDRYCH

Komentarz prezesa Zarządu Mostostal Warszawa S.A. – Andrzeja Goławskiego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Mostostal Warszawa za I kwartał 2017 roku.

Pomimo spadku produkcji budowlano-montażowej, zrealizowanej w I kwartale br., Grupa Mostostal Warszawa zakończyła I kwartał 2017 r. zyskiem netto w kwocie 14 mln zł .

Na dzień 31 marca 2017 roku Grupa posiadała 107 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, a zadłużenie finansowe, uwzględniając leasing, kredyty bankowe oraz dług korporacyjny względem Acciona Construcción S.A., wyniosło 207 mln zł.

Posiadamy bardzo korzystny profil zadłużenia finansowego, gdyż tylko 15 mln zł z 207 mln zł to kredyty bankowe i leasing (17 mln zł według stanu na dzień 31.12.2016 r.). Zredukowaliśmy o 1 mln EUR nasze zadłużenie w stosunku do Acciony Construcción S.A. z tytułu udzielonych pożyczek, które na koniec kwartału wyniosło 192 mln zł. Terminy spłaty pożyczek zostały wydłużone, co pozwala nam na efektywne wykorzystanie tego dodatkowego źródła finansowania na dalszy rozwój Mostostalu Warszawa.

Na koniec I kwartału 2017 roku kapitał własny netto Grupy Mostostal Warszawa wyniósł 252 mln zł, natomiast zatrudnienie osiągnęło poziom 1.515 pracowników i w porównaniu do stanu na koniec 2016 roku utrzymało się na zbliżonym poziomie.

Portfel zleceń Grupy na koniec kwartału wyniósł 1,2 mld zł. Obejmuje on kontrakty z sektora energetycznego, ogólnobudowlanego, przemysłowego, infrastrukturalnego oraz ochrony środowiska.

W dniu 5 maja 2017 roku Rada Nadzorcza dokonała zmian w zarządzie Mostostal Warszawa S.A. W związku z rezygnacją Jose Angela Andres Lopez z funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki, wynikającą z powierzenia mu innych obowiązków w ramach grupy Acciona, Rada powołała w skład zarządu Jorge Calabuig Ferre, od wielu lat związanego z Mostostalem Warszawa i Grupą Acciona.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Mostostal Warszawa za I kwartał 2017 r. dostępne jest na stronie internetowej Mostostal Warszawa w zakładce Raporty Okresowe.