Ailleron kończy I kwartał 2022 z kolejnym rekordem wyników

Rafał Styczeń Ailleron
Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron

W pierwszym kwartale 2022 roku Ailleron S.A. zanotowała na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 76,7 mln zł, co jest poziomem niemal 2-krotnie wyższym (wzrost o 97%) do analogicznego okresu w roku 2021. Ponadto Spółka wykazała EBITDA na poziomie 12,2 mln zł, czyli o ok. 96% wyższym do wyniku zrealizowanego w roku poprzednim. Pozostałe parametry rentowności również pokazują korzystne tendencje w rozwoju biznesu całej grupy – zysk operacyjny wyniósł bowiem 9,4 mln zł wzrastając r/r o ponad 127%. Z kolei zysk netto osiągnął pułap ok 4,0 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 123% i to mimo kosztów jednorazowych związanych z przejęciem (bez nich wynik netto za I kw. byłby na poziomie ok 7,0 mln zł). Spółka planuje wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.

Grupa Ailleron aktywnie działa w trzech obszarach – Technology Services (poprzednio Enterprise Services), operującym w ramach spółki Software Mind oraz FinTech i HotelTech operującymi w ramach Ailleron.

Dominującym segmentem działalności Grupy, zarówno pod względem skali działalności mierzonej poziomem sprzedaży jak i wyników, jest Technology Services, obejmujący dedykowane, kompleksowe rozwiązania informatyczne dla branży finansowej i e-commerce, rozwój i utrzymanie systemów telekomunikacyjnych oraz usługi świadczone w oparciu o własne produkty i platformy telekomunikacyjne.

Technology Services w całym okresie I kwartału zrealizował sprzedaż na poziomie ok. 62,9 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 143%. W ramach tego segmentu pojawia się już efekt konsolidacji w związku z dokonanymi akwizycjami w takich podmiotach jak Virtual Mind, Code Factory czy Chmurowisko.

„Od samego początku konsekwentnie realizowany jest projekt strategiczny, w ramach którego wraz z Enterprise Investors chcemy zbudować grupę będącą liderem w wybranych specjalizacjach sektorowych i technologicznych. Po wynikach za 1 kw. możemy zaobserwować, że nasze podejście już przynosi wymierne efekty. Akwizycje realizowane dzięki środkom pozyskanym na dokapitalizowanie Software Mind, a także poprzez finansowanie dłużne, otwierają nam nowe rynki, dają dostęp do wysokiej klasy specjalistów IT, a przy tym pozytywnie wpływają na wyniki, co widać w raportach finansowych. Jesteśmy przekonani, że dalsze trzymanie się wytyczonej strategii pozwoli osiągnąć kilkukrotnie większą skalę działalności. Głównym kierunkiem rozwoju Spółki na kolejne lata pozostanie wysokomarżowa zagranica. Wdrażamy swoje rozwiązania już w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach, ale rynek pozostaje niezwykle chłonny. Dlatego liczymy na utrzymanie tempa ekspansji m.in. w krajach niemieckojęzycznych takich jak Niemcy, Austria czy Szwajcaria oraz Stanach Zjednoczonych. Eksport w przychodach to już niemal 75 % i jest to dla nas powód do dumy, ponieważ przebojem zdobywamy przede wszystkim rozwinięte i perspektywiczne rynki zagraniczne. Taka sytuacja z pewnością jest korzystna również dla naszych inwestorów oraz stanowi dobry prognostyk na przyszłość”– wyjaśnia Tomasz Król, Członek Zarządu (CFO) Ailleron S.A.

Segment FinTech wygenerował przychody na poziomie 12,8 mln zł, odnotowując wzrost o 11%. W dalszym ciągu Spółka w obszarze Corporate banking realizuje długoterminowe duże projekty dla kilku klientów bankowych. Pozostałe obszary FinTech – LiveBank, Challenger, LeaseTech, z uwagi na duże zainteresowanie procesem digitalizacji (szczególnie w ostatnim czasie) są obiektem aktywnego developmentu produktowego, który ma zwiększyć atrakcyjność i dać możliwość skierowania oferty do nowych klientów, w szczególności na rynkach eksportowych. Zdecydowana większość działających tam podmiotów widzi obecnie potrzebę wdrażania u siebie systemów komunikacji zdalnej ze swoimi klientami. Na obecnym etapie zapytań i analizy ofert, Zarząd, nie widzi ryzyka spadku przychodów w obszarze FinTech.

Wciąż dostrzegamy znaczny potencjał do zwiększenia swoich przychodów o obszarze Fintech. Warto pamiętać, że w ubiegłym roku i nadal dokonujemy znaczących inwestycji w ten segment, głównie dzięki środkom pozyskanym w ramach sprzedaży części udziałów w spółce Software Mind. Został opracowany całkowicie nowy – w pełni chmurowy i SaaS-owy – model dostarczania naszego flagowego rozwiązania – LiveBanku.  Z punktu widzenia produktu to rewolucyjna zmiana, otwierająca dla niego globalny rynek banków i instytucji finansowych liczący tysiące podmiotów, o wartości według szacunków ok. 4,5 mld USD. Obecnie Spółka jest w trakcie zaawansowanych negocjacji na wdrożenie nowej wersji LiveBanku w kilku bankach.  Strategia LiveBank SaaS jest realizowana z dużą konsekwencją, gdyż Spółka widzi ogromny potencjał LiveBank’u i duże zainteresowanie tym rozwiązaniem” – mówi Tomasz Król, Członek Zarządu (CFO) Ailleron S.A.

W strukturze sprzedaży Ailleron S.A., podobnie jak na przestrzeni ostatnich lat, dominuje sprzedaż exportowa przy coraz wyższej dynamice sprzedaży. Sprzedaż exportowa wzrosła w I kwartale 2022 r. do ponad 57,5 mln zł i osiągnęła r/r dynamikę ponad 220%. Znaczny przyrost eksportu jest konsekwencją rosnącego udziału biznesu Technology Services, który jest niemal w 100% biznesem exportowym, a także rosnącego udziału eksportu w takich produktach jak LiveBank. Ailleron konsekwentnie kładzie nacisk na rozwój w kilku kluczowych rynkach, gdzie Spółka jest w stanie osiągać wyższe marże. Jest to Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone oraz Azja Południowo – Wschodnia. Patrząc z perspektywy dwóch kluczowych rynków exportowych dynamika wzrostu przychodów r/r wyniosła w I kwartale odpowiednio – dla Unii Europejskiej niemal 209%, a dla Stanów Zjednoczonych ok. 220%.

W obszarze HotelTech zrealizowane przychody wyniosły niespełna 0,7 mln zł. Ailleron chce być pierwszym wyborem dla instytucji finansowych. Działania jakie Spółka podejmuje w zakresie obszaru HotelTech, finalnie mają doprowadzić do umocnienia się tej części biznesu pod względem przychodowo-wynikowym, tak aby przyszłościowo wykonać spin-off i pozostawić iLumio jako odrębną niezależną spółkę. Obecnie testowany jest nowy plan zmiany modelu dystrybucji i po jego potwierdzeniu będą podejmowane ostateczne decyzje.

W dniu 20 maja 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia części zysku netto Spółki za rok 2021 w kwocie 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 28/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na każdą akcję. Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty dywidendy, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A.

„Rada Nadzorcza spółki przychyliła się do rekomendacji Zarządu o wypłacie dywidendy. Zależy nam na tym, aby mimo szerokiego programu inwestycyjnego Ailleron wypłacał regularnie dywidendę akcjonariuszom. Postanowiliśmy rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,32 PLN na jedną akcję, czyli ca. 4 mln zł. Jest to kwota na poziomie dywidendy z zeszłego roku, gdyż pomimo osiąganych znacznie wyższych zysków, mamy spore inwestycje jeszcze przed sobą. Będziemy dążyli do tego, aby Ailleron stał się spółką dywidendową z wyraźną polityką w tym zakresie w przyszłości. Uważamy również, że na obecnym etapie rozwoju Spółki, dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami nie stoi na przeszkodzie w konsekwentnej realizacji naszych planów inwestycyjnych” – powiedział Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Ailleron S.A.