Akcje BioMaximy wprowadzone do obrotu na Boerse Frankfurt

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

W dniu 12 maja 2021 roku, akcje spółki BioMaxima SA zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Frankfurter Wertpapier Boerse). Boerse Frankfurt nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II. Platforma jest administrowana i prowadzona przez Deutsche Boerse AG.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki BioMaxima SA odbyło się bez udziału emitenta. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na wniosek MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG z siedzibą w Graefelfing (Bawaria), w Niemczech, będącego animatorem rynku dla akcji emitenta. Przedmiotem dopuszczenia są wszystkie, to jest 3.730.000 akcji oznaczonych kodem ISIN PLBIOMX00015.

Akcje BioMaxima SA zostały wprowadzone wraz z akcjami kilku innych podmiotów, wybranych przez niemieckich brokerów. Z uwagi na to, że Frankfurt Boerse nie jest rynkiem regulowanym i rynkiem oficjalnych notowań giełdowych, lecz zorganizowaną platformą obrotu, podobnie jak rynek NewConnect, nie powstał dla nas obowiązek ogłoszenia raportu zawierającego informację bieżącą. Spółka nie miała wiedzy o rozważaniu możliwości notowania jej akcji na rynku niemieckim. Nie ponosimy jako Emitent żadnych kosztów związanych z faktem notowania akcji BioMaxima SA we Frankfurcie – komentuje Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Ze względu na to, że powstanie nowego rynku notowań akcji może stanowić informację istotną z punktu widzenia wyceny akcji, zarząd postanowił jednak uzyskać dodatkowe informacje i przekazać je inwestorom w drodze raportu bieżącego.

Spółka skontaktowała się z podmiotem, który jest animatorem obrotu akcjami emitenta na rynku niemieckim – MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG. Zarząd stoi na stanowisku, że rozszerzenie bazy inwestorów oraz możliwość nabywania akcji także na frankfurckiej giełdzie, za pośrednictwem członków Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych jest w interesie BioMaximy i jej akcjonariuszy. W związku z tym spółka będzie przekazywać informacje bieżące oraz raporty zawierające informacje cenotwórcze także w języku angielskim, podstawowe informacje finansowe zawarte w raportach okresowych, będą także publikowane w języku angielskim, tak aby zapewnić inwestorom działającym na Frankfurt Boerse dostęp do aktualnych informacji o spółce – powiedział Łukasz Urban.

Skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy BioMaxima osiągnął w pierwszym kwartale 2021 roku wartość 8.403 tys. złotych, przy całkowitym skonsolidowanym EBITDA za rok 2020 w wysokości 11,347 tys. złotych. Oznacza to, że EBITDA za ostatnie 12 miesięcy osiągnął poziomu 18.852 tys. złotych, a stosunek „Debt/EBITDA(LTM)” wynosi 0,4. Wskaźnik pokrycia kapitałami własnymi sumy bilansowej Grupy wyniósł na koniec pierwszego kwartału 55 proc. Spółka od początku 2021 roku raportuje wyniki finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w związku z zamiarem złożenia prospektu w KNF w celu przeniesienia notowań akcji spółki na główny rynek GPW.

BioMaxima SA specjalizuje się m.in. w produkcji testów mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. W swojej ofercie spółka posiada również szeroką paletę systemów diagnostycznych SARS-CoV-2, m.in. molekularny test do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR, a także szybkie testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu wirusa oraz przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2. Jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.