Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – maj 2021 r.

gpw
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 37,6% rdr do 28,2 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 7,4% rdr do poziomu 800,4 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 403,9% rdr do 37,8 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 20,5% do poziomu 23,4 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 7,1% rdr do 14,6 TWh

W maju 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 32,5 mld zł, czyli o 49,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% rdr do poziomu 28,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 410,5 mln zł, o 37,6% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec maja wyniosła 66 284,71 pkt i była o 37,7% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w maju odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 52,3% rdr do poziomu 409,4 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 53,2% rdr i wyniosła 398,5 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w maju wyniósł 800,4 tys. szt., czyli o 7,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 10,8% rdr do poziomu 478,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 7,5% rdr do 185,1 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty spadł o 12,7% rdr do 104,8 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 52,7% rdr do 32,0 tys. szt.

W maju zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 29,5% rdr do poziomu 251,9 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 20,5% rdr do 60,3 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec maja 99,6 mld zł, wobec 92,9 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 15,5% rdr do poziomu 268,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 37,8 mld zł wobec 7,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 403,9% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 23,4 TWh, co oznacza wzrost o 20,5% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 4,7% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 25,0% rdr do poziomu 20,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 7,1% rdr do 14,6 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 6,2% do poziomu 1,8 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 7,2% rdr do poziomu 12,7 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,7 TWh, co oznacza spadek o 18,4% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 43,4% rdr do poziomu 14,1 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 87,2% rdr, do wolumenu 2,2 TWh.

Na giełdowym rynku rolnym w maju br. zanotowano 250 t obrotu pszenicą wobec 750 t rok wcześniej.

Kapitalizacja 381 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w maju wyniosła 649,1 mld zł (144,9 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 429 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 289,5 mld zł (287,8 mld EUR).

Na Głównym Rynku GPW w maju 2021 r. zadebiutowały akcje spółek: Vercom (wartość oferty: 225 mln zł), Brand 24 (przejście z NewConnect) oraz Pepco Group (wartość oferty: 3,7 mld zł).

Na rynku NewConnect w maju br. zadebiutowały akcje spółki DG-Net S.A. (wartość oferty: ~0,2 mln zł).

W maju 2021 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe