Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – październik 2021 r.

GPW
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 16,3% rdr do 31,6 mld zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 15,6% rdr do poziomu 821,4 tys.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 92,9% rdr do 36,4 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 3,4% do poziomu 24,2 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 11,3% rdr do 15,1 TWh
  • Wzrost obrotu Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE o 312,5% rdr do 3,0 TWh

W październiku 2021 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 32,1 mld zł, czyli o 31,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła o 16,3% rdr do poziomu 31,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 502,8 mln zł, o 12,3% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec października wyniosła 73 586,32 pkt i była o 66,9% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w październiku odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 82,6% rdr do poziomu 468,2 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect spadła o 86,0% rdr i wyniosła 373,8 mln zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w październiku wyniósł 821,4 tys. szt., czyli o 15,6% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 29,5% rdr do poziomu 387,3 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje spadł o 5,3% rdr do 191,9 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 22,2% rdr do 219,7 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami spadł o 45,8% rdr do 22,5 tys. szt.

W październiku zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 50,4% rdr do poziomu 293,8 mln zł oraz spadek obrotów ETF-ami o 14,4% rdr do 36,0 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec października 98,0 mld zł, wobec 96,7 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 4,7% rdr do poziomu 234,0 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 36,4 mld zł wobec 18,8 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 92,9% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł w październiku br. 24,2 TWh, co oznacza wzrost o 3,4% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot spadł o 11,2% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 5,6% rdr do poziomu 21,4 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,3% rdr do 15,1 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 24,8% do poziomu 2,1 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 20,5% rdr do poziomu 13,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 2,0 TWh, co oznacza wzrost o 27,5% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 29,0% rdr do poziomu 8,5 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 312,5% rdr, do wolumenu 3,0 TWh.

Kapitalizacja 378 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku w październiku 2021 r. wyniosła 729,1 mld zł (157,8 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 425 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 1 345,4 mld zł (291,2 mld EUR).

Na rynku NewConnect w październiku br. zadebiutowały akcje spółek: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. (wartość oferty: 11,3 mln zł) oraz URTESTE S.A. (wartość oferty: 9,5 mln zł).

We październiku 2021 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe