Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – luty 2018 r.

GPW (4)
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 24% rdr do 16,2 mld zł w lutym 2018 r.,
  • Wzrost wolumenu obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 2% rdr do poziomu 336,1 tys. szt. w lutym 2018 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 47,1% do poziomu 9,2 TWh w lutym 2018 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem o 7,7% rdr do 9,4 TWh w lutym  2018 r.
  • Spadek wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia na rynku spot o 24,6% do 3,5 TWh[2]  w lutym 2018 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,8 mld zł w lutym 2018 r., czyli o 22,4% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w lutym 2018 r. o 24% rdr, do poziomu 16,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w lutym 2018 r. poziom 810,6 mln zł, o 24% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lutego 2018 r. wyniosła 61 703,18 pkt i była o 5,8% wyższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lutym 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 60,1% rdr do poziomu 75,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lutym spadła o 63,3% rdr i wyniosła 67,2 mln zł.

W lutym 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 624,5 tys. szt., o 2,5% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł w lutym 2018 r. 336,1 tys. szt., co oznacza wzrost o 2% rdr. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł prawie dwukrotnie, o 98,7% do poziomu 143,6 tys. szt. wobec 72,3 tys. szt. w lutym 2016 r.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 75,2 mld zł na koniec lutego 2018 r. wobec 60,5 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku[3]. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w lutym o 41,9% rdr, do poziomu 249,7 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lutym tego roku 37,3 mld zł i była o 10,2% wyższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lutym 2018 r. wyniósł 9,2 TWh, co oznacza wzrost o 47,1% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 71,4% do poziomu 7,1 TWh, w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w lutym 2018 r. 9,4 TWh, o 7,7% mniej niż rok wcześniej. Na rynku terminowym wolumen obrotu spadł o 32,1% do poziomu 5,2 TWh. Natomiast wzrost o 67,6% do poziomu 4,2 TWh odnotowano na rynku spot.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[4], na rynku spot wyniósł w lutym 2018 r. 3,5 TWh, co oznacza spadek o 24,6% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 81,7% rdr osiągając w lutym 2018 r. poziom 62,4 ktoe[5]4, w porównaniu do 34,4 ktoe rok wcześniej.

Kapitalizacja 429 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec lutego 2018 r. 648,98 mld zł (155,34 mld EUR). Łączna kapitalizacja 477 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec lutego tego roku 1 368,11 mld zł (327,46 mld EUR).

Na Catalyst w lutym 2018 r. zadebiutowały obligacje spółka DINO Polska o wartości emisji wynoszącej 100 mln zł.

W lutym 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, tyle samo co rok wcześniej.