Bank Anglii pozostaje ostrożny. Kurs funta, ani nie zyskał, ani też nie stracił

0

Bank Anglii zgodnie z oczekiwaniami podjął jednomyślną decyzję o utrzymaniu bazowej stopy procentowej na poziomie 0,75%. BoE podkreślił, że gospodarka rozwija się zgodnie z założeniami poczynionymi w sierpniowej projekcji inflacyjnej. W konsekwencji, w ocenie banku nadal zasadne wydają się dalsze podwyżki stóp procentowych w przyszłości, chociaż ich tempo i skala będą ograniczone.

BoE oczekuje, że w najbliższych miesiącach inflacja CPI będzie w dużym stopniu odzwierciedlała zmiany w cenach energii – wyższe ceny ropy naftowej oraz podwyżki cen gazu i prądu. W dłuższym horyzoncie istotnym determinantem inflacji pozostanie rynek pracy. Bank podkreśla narastające problemy z pozyskiwaniem pracowników, rosnącą liczbę wakatów i przyspieszającą dynamikę płac, która dla firm stała się głównym (lokalnym) źródłem wzrostu kosztów. Przy stopie bezrobocia najniższej od 1975 (4,0%) i utrzymującym się wysokim popycie na pracowników, jednostkowe koszty pracy będą wg BoE utrzymywały się na podwyższonym poziomie wzmacniając presję inflacyjną.

Bazując na najświeższych danych bank nieznacznie podwyższył oczekiwane tempo wzrostu PKB w 3q18 z do 0,5% k/k z 0,4% k/k zakładanych w ostatniej projekcji. Bank utrzymał swe relatywnie optymistyczne oceny przyszłej kondycji brytyjskiej gospodarki, chociaż zwrócił też uwagę na wzrost ryzyk, które mogą pogorszyć kondycję światowej i lokalnej gospodarki. W otoczeniu zewnętrznym jest to m.in. eskalacja sporów handlowych (głównie na linii USAChiny). Największym znakiem zapytania dla BoE, a także ryzykiem dla brytyjskiej gospodarki pozostaje jednak kształt brexitu. Bank zwraca uwagę na symptomy narastającej niepewności co do kształtu nowych relacji z UE oraz podkreśla, że jak na razie zaledwie znikomy odsetek firm zaczął czynić przygotowania w postaci zwiększenia zapasów dóbr importowanych z UE lub potwierdzenia umów transportowych.

Pomimo powyższych ryzyk Bank utrzymał swoje stanowisko o zasadności kontynuowania zacieśniania polityki pien. w przyszłości zastrzegając, że jego skala i tempo będą niewielkie. Uważamy, że narastająca wśród brytyjskich firm i konsumentów niepewność co do brexitu oraz prawdopodobny wzrost zmienności kursu funta będą w najbliższych miesiącach ciążyć brytyjskiej gosp., co może oznaczać, że BoE w tym roku nie powróci już do podwyżek stóp.

Czytaj również:  Zagrożenia „twardego Brexitu”

Źródło: PKO Bank Polski