BioMaxima SA pozyska inwestorów instytucjonalnych na rynku regulowanym GPW

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

Spółka BioMaxima SA ogłosiła zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego celem jest podjęcie uchwał rozpoczynających proces przeniesienia akcji spółki z rynku NewConnect na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. BioMaxima jest czołowym polskim producentem diagnostyki laboratoryjnej, m.in. testów do identyfikacji zakażeń SARS-CoV-2.

Głównym punktem obrad zwołanego na 22 grudnia br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie podjęcie uchwały o przejściu od 1 stycznia 2021 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które są pierwszym krokiem do przeniesienia notowań akcji spółki na rynek główny GPW. W tym strategicznym kierunku spółka podąża od 2018 roku, kiedy to Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy m.in. wyznaczyło zarządowi cel osiągnięcia minimalnej kapitalizacji uprawniającej do zmiany rynku notowań. Został on spełniony już w sierpniu 2020 roku, za co zarząd otrzyma drugą transzę ustalonego wówczas przydziału opcji menadżerskich.

Naszym celem jest budowa jeszcze bardziej dynamicznej i transparentnej firmy, potrafiącej skorzystać z szans, jakie daje obecna koniunktora na rynku technologii medycznych. Poprzez działania, które planujemy, chcemy dalej stabilizować akcjonariat, zapewniając jednocześnie środki na kontynuację szybkiego rozwoju, którego spółka doświadcza przez ostatnie 2 lata” – powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA.

Zatrudniająca ponad 120 osób BioMaxima SA w latach 2018-2019 realizowała ambitny program inwestycyjny, opiewający na ponad 20 mln zł, w którego rezultacie zbudowano nowy zakład produkcyjny oraz Centrum Badawczo Rozwojowe w Lublinie. W nowym zakładzie skoncentrowano produkcję, przenosząc 4 wydziały z zakładów w Warszawie i Gdańsku. Zwołane walne zgromadzenie ma także w programie uchwały o zmianach w statucie spółki dostosowujących organizację pracy i skład władz spółki do wymagań istniejących na rynku regulowanym, m.in. rozszerzenie składu rady nadzorczej o członków niezależnych oraz powołanie komitetu audytu.

W dniu 13 listopada 2020 r. Emitent opublikował raport kwartalny. Przychody w III kwartale 2020 roku wyniosły 14.181 tys. zł. Spółka BioMaxima SA (jednostka dominująca) zanotowała w tym okresie 1.817 tys. zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA) oraz zysk netto na poziomie 1.183 tys. zł. Po trzech kwartałach 2020 r., narastająco przychody Spółki wyniosły 37.024 tys. zł., zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniósł 6.993 tys. zł, zaś zysk netto 4.613 tys. zł. Spółka opublikowała również wstępne wyniki za miesiąc październik 2020, informując, że osiągnęła zysk netto na poziomie 1.230 tys. zł., a zysk EBITDA wyniósł 1.596 tys. zł. Po 10 miesiącach 2020 r. zysk netto BioMaxima SA wynosi 5.843 tys. zł, przy EBITDA 8.589 tys. zł.