Cavatina Holding publikuje wyniki za III kwartał 2021 r.

Cavatina Holding

Grupa Cavatina Holding S.A. – największy polski deweloper powierzchni biurowych – w okresie od 1 stycznia
do 30 września 2021 roku znacznie poprawił wyniki finansowe osiągając :

  • Skonsolidowany zysk z nieruchomości inwestycyjnych: 188,5 mln zł, wzrost o 60% r/r
  • Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej: 165,8 mln zł, wzrost o 60% r/r
  • Skonsolidowany zysk netto: 118,4 mln zł, wzrost o 203% r/r

– Trzeci kwartał 2021 roku potwierdza, że nasza strategia której fundamentem jest budowa komplementarnego łańcucha kompetencji przynosi wymierne i oczekiwane efekty finansowe. Rosnący zysk z nieruchomości inwestycyjnych, który wzrósł o 60% r/r  jest wynikiem szybkiego postępu prac budowalnych i komercjalizacji kolejnych projektów. Największy wpływ na prezentowane dzisiaj wyniki miały projekty Global Office Park A1 i A2 w Katowicach, Palio Office Park A w Gdańsku, Ocean Office Park A w Krakowie – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Spółki Cavatina Holding S.A., która jest jednostką dominującą w Grupie.

Najważniejsze skonsolidowane dane finansowe

Narastająco po trzech kwartałach  [dane w mln zł] 1-3 kw. 2021 r. 1-3 kw. 2020 r. Zmiana%
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 188,5 117,8 +61%
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 177,6 93,2 +91%
Zysk z działalności operacyjnej 165,8 103,7 +60%
Zysk netto 118,4 39,0 +203%

 

Wyniki kwartalne [dane w mln zł] 3 kw. 2021 r. 3 kw. 2020 r. Zmiana%
Zysk/strata z nieruchomości inwestycyjnych 70,9 59,6 +19%
Zysk/strata z wyceny i sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych 69,0 58,4 +18%
Zysk z działalności operacyjnej 59,2 56,8 +4%
Zysk netto 29,8 25,4 +18%

 

Stan na dzień [dane w mln zł] 30 września 2021 r. 31 grudnia 2020 r. Zmiana%
Kapitał własny 981,9 669,5 +46,7
Suma aktywów 2 135,1 1 404,9 +52%

Grupa Cavatina Holding S.A. wypracowała po trzech kwartałach 2021 roku 118,4 mln zł zysku netto, który był wyższy o 203% r/r. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 165,8 mln zł, co oznacza wzrost o 60% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Kluczowy wpływ na wyniki osiągane przez Grupę miał zysk z wyceny nieruchomości inwestycyjnych, który wzrósł o blisko 91% r/r do poziomu 177,6 mln zł. Jest to efekt dalszego postępu prac i komercjalizacji realizowanych przez Grupę projektów inwestycyjnych.

Poziom najmu zakończonych projektów wynosił na dzień zatwierdzenia sprawozdania za 3 kw. 2021 roku: Carbon Tower – 93%, Tischnera Office – 77%, Global Office Park C – 100%, Equal Business Park D – 50%, Ocean Office Park A – 34%, Global Office Park C – 100%, Palio Office Park A – 43%. Z kolei poziom przed-najmu Global Office Park A1 i A2, najbardziej zaawansowanych projektów będących w budowie, wynosi odpowiednio 60% i 40%.

Deweloper podpisał w ostatnich tygodniach umowę z trzema podmiotami z Grupy Budimex na wynajem prawie 2 tys. mkw. w Equal Business Park D w Krakowie. Z kolei Murapol będzie głównym najemcą Cavatina Hall B w Bielsko-Białej zajmując w tej lokalizacji ponad 2,5 tys. mkw. W październiku br. podpisana została także umową z firmą z branży gamingowej, która zajmie ponad 1 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni w budynku Quorum D. W tym samym budynku w połowie 2022 roku, swój wrocławski oddział otworzy Imagination, międzynarodowa firma z branży IT, która zajmie ponad 660 mkw powierzchni biurowej.

Kolejne podpisane przez nas umowy najmu pokazują, że nasz model biznesowy i przyjęta strategia sprawdzają się również w post-pandemicznej rzeczywistości. Trafia do nas coraz więcej zapytań od klientów zainteresowanych nie tylko wysoką jakością powierzchni biurowych ale także aspektami środowiskowymi. Wszystkie nasze budynki certyfikowane są w standardzie BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good, a cały aktualny portfel ukończonych inwestycji otrzymał  dodatkowo certyfikację WELL Health-Safety Rating, co potwierdza, że nasze biurowce spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i środowiska pracy.  Spełniamy w ten sposób rosnące wymagania rynku – mówi Daniel Draga, Wiceprezes Zarządu Cavatina Holding S.A. Sytuacja finansowa Grupy pozostaje stabilna, a pozyskane przez nas finansowania bankowe oraz środki pozyskane z emisji akcji i obligacji, pozwalają nam na realizowanie projektów zgodnie z przyjętą strategią. Pracujemy też nad kolejnymi emisjami obligacji – dodaje.

W lipcu 2021 roku Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą ofertę publiczną i weszła na Główny Rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty wyniosła 187,5 mln zł, a pozyskane z emisji środki są przeznaczane na dalszy rozwój działalności Grupy. W sierpniu br. deweloper sfinalizował transakcję zakupu nieruchomości we Wrocławiu za 95 mln zł netto. Transakcja stanowi realizację  jednego z celów emisji, a kompleks budynków Quorum, który powstaje między innymi na zakupionych gruntach będzie największym obiektem typu mixed-use w tym mieście.

We wrześniu 2021 roku Cavatina Holding S.A. ustanowiła program publicznej emisji obligacji, który pozwala na emitowanie w jednej lub wielu seriach obligacji o wartości do 200 mln zł. Prospekt emisyjny na podstawie którego będą emitowane obligacje jest  na etapie weryfikacji przez KNF.

Niezależnie od programu publicznej emisji obligacji, w listopadzie 2021 roku Spółka wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 56,1 mln zł w celu dalszego finansowania planowanych i realizowanych inwestycji przez Grupę.