Centrum Medyczne ENEL-MED rozważa emisję akcji

Jacek Rozwadowski, prezes enel-med
Jacek Rozwadowski, prezes enel-med
  • Spółka Enel-med zwołała na 7 czerwca 2021 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wśród projektów uchwał znajduje się emisja publiczna w trybie subskrypcji prywatnej nie więcej niż 4.713.380 akcji, czyli do 20 proc. kapitału spółki.
  • Pozyskany w drodze emisji akcji kapitał enel-med zamierza przeznaczyć na rozwój sieci (m.in. stomatologia, przychodnie abonamentowe, diagnostyka obrazowa, medycyna estetyczna, przychodnie specjalistyczne) oraz cyfryzację usług, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju telemedycyny oraz
    e-commerce.

– Popyt na wysokospecjalistyczne usługi stomatologiczne w sektorze prywatnym jest bardzo wysoki, a marże atrakcyjne. Enel-med od prawie 30 lat jest ekspertem w tej dziedzinie, dlatego inwestowanie w ten rynek jest dla nas kluczowe. Znaczne środki planujemy również przeznaczyć na nowe przychodnie ogólnomedyczne tak, by stale podnosić jakość oferty dla klientów abonamentowych. Spółka zamierza nadal inwestować w aglomeracje o największym potencjale sprzedażowym. Nie zapomnimy też o rozwoju obszaru medycyny estetycznej. Marka ESTELL powinna doczekać się kilku nowych lokalizacji – komentuje Jacek Rozwadowski, prezes enel-med.

Spółka zakłada, że digitalizacja usług medycznych będzie jednym z motorów jej wzrostu
w kolejnych latach. W tym obszarze enel-med wskazuje przede wszystkim na: telemedycynę, aplikację mobilną oraz e-sklep. Jak podkreśla spółka, pandemia znacząco przyspieszyła proces dostosowywania się społeczeństwa do rozwiązań cyfrowych.

Do ewentualnego przeprowadzenia emisji akcji nie będzie konieczne sporządzenie prospektu emisyjnego. Potencjalna emisja publiczna będzie mogła odbyć się z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Projekty uchwał przewidują natomiast prawo pierwszeństwa dla akcjonariuszy posiadających w dniu rejestracji uczestnictwa na walne zgromadzenie akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,4 proc. ogólnej liczby głosów w spółce. W przypadku przegłosowania podwyższenia kapitału przez akcjonariuszy spółki, w procesie budowy księgi popytu będzie mogła wziąć udział każda z następujących grup: (i) inwestorzy kwalifikowani lub (ii) inwestorzy, którzy obejmą akcje o łącznej wartości – liczonej według ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia – wynoszącej co najmniej 100 tys. euro lub (iii) osoby wskazane przez zarząd enel-med w liczbie mniejszej niż 150, w tym pracownicy spółki.

Zgodnie z przedłożonymi projektami uchwał cena emisyjna akcji serii E nie będzie mogła być niższa od pomniejszonej o 10 proc. średniej ceny arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu, z wyłączeniem transakcji pakietowych z okresu miesiąca poprzedzającego podjęcie uchwały.

Enel-med w 2020 roku wypracował 399,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 417,7 mln zł w 2019 roku. EBITDA bez uwzględnienia MSSF 16 w analizowanym okresie wyniosła
33,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 36,3 proc. Zysk netto bez uwzględnienia
MSSF 16 wzrósł w 2020 roku do 8,0 mln zł, z 0,02 mln zł w 2019 roku. Na koniec grudnia 2020 roku grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 17,8 mln zł w porównaniu z 8,3 mln zł na koniec 2019 roku.