Crowdfunding w Polsce

Crowdfunding

Crowdfunding, jako forma inwestowania oraz pozyskiwania inwestorów, rozwija się dynamicznie w Polsce już od kilku lat. Finansowanie społecznościowe – dosłownie tłumacząc nazwę, otworzyło możliwości inwestycyjne i finansowe, które do tej pory dostępne było wyłącznie dla nielicznych, dlatego też wobec crowdfundingu mówi się, że dąży do demokratyzacji rynku inwestycyjnego.

Crowdfunding, niezależnie od definicji czy rodzaju, ma stałe elementy, takie jak:

 • przeprowadzanie zbiórek, które następuje za pośrednictwem Internetu – platformy finansowania społecznego (platformy crowdfundingowej),
 • liczba inwestorów jest nieograniczona,
 • zbiórki mają charakter finansowy,
 • otwarty charakter przeprowadzanych zbiórek, tj. cele zbiórek i kwoty potrzebne do ich realizacji są jasno określone, można brać w nich udział z dowolnego miejsca na świecie, udzielając wsparcia w wybranej wysokości.

Dynamiczny rozwój crowdfundingu w Polsce pokazał z jak dużą luką mieliśmy do czynienia na rynku finansowym i inwestycyjnym. Crowdfunding umożliwiając wspieranie ciekawych, innowacyjnych, pożytecznych w ocenie inwestorów projektów, pozwolił stworzyć nowe, szerokie możliwości finansowania dla przedsiębiorców i właścicieli projektów.

Dla przedsiębiorców czy też właścicieli projektów crowdfunding stwarza szansę wejścia na rynek i udziału w nim razem z dużymi podmiotami, jest również możliwością rozwijania działalności na dużo większą skalę, czy też wdrożenia innowacyjnych projektów.

Dwa najliczniej wykorzystywane przez Przedsiębiorców na polskim rynku modele crowdfundingu, to:

 • crowdfunding udziałowy (inwestycyjny) – gdzie inwestor po wybraniu oferty i dokonaniu wpłaty środków otrzymuje w zamian udziały;
 • crowdfunding pożyczkowy – gdzie inwestor udziela pożyczki a pożyczkobiorca dokonuje spłaty otrzymanych środków, na warunkach przedstawionych w zawartej z inwestorem umowie, wraz z odsetkami.

W przypadku natomiast crowdfundingu pożyczkowego, na rzecz inwestorów mogą zostać ustanowione zabezpieczenia zarówno w formie rzeczowej jak i osobistej.

Najczęściej stosowaną formą zabezpieczenia osobistego w crowdfundingu pożyczkowym jest:

 • weksel,
 • poręczenie wekslowe,
 • poręczenie,
 • poddanie się egzekucji.

W przypadku zabezpieczeń rzeczowych, najczęściej zastosowanie znajdują:

 • hipoteka,
 • zastaw zwykły,
 • zastaw rejestrowy,
 • blokada środków na rachunku bankowym.

W każdym przypadku crowdfundingu, relacja łącząca strony oparta jest na szansie uzyskania obustronnych korzyści. Inwestor w szczególności pomnaża zainwestowane środki w postaci umówionego procentu, produktu, udziałów czy akcji, dywidendy lub innych, a poszukujący kapitału uzyskuje możliwość sfinansowania zaplanowanego przedsięwzięcia.

Autor: r. pr. Anna Bobowska, Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy