Develia: Cena proponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki

Bastion Wałowa_Develia.

W ocenie zarządu cena proponowana w wezwaniu na sprzedaż akcji Develii nie odpowiada wartości godziwej spółki. Stanowisko zarządu zostało przygotowane m.in. na podstawie sytuacji finansowej spółki, danych dotyczących czynników rynkowych, dokumentacji finansowej i strategii spółki, a także w oparciu o niezależną opinię biegłych PwC Advisory.

Trzy podmioty: Forseti IV S.a r.l., Invest Line E S.A. oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 12 stycznia 2022 r. ogłosiły wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ponad 295 mln akcji Develii. Akcje objęte wezwaniem reprezentują 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego spółki. Proponowana przez wzywających cena akcji wynosi 3,34 zł.

Cena akcji w wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania. Jednocześnie jest wyższa od wartości księgowej Develii przypadającej na jedną akcję spółki według stanu na 30 września 2021 r. Istotnym aktywem grupy Develia są grunty przeznaczone pod przyszłe inwestycje mieszkaniowe oraz realizowane projekty deweloperskie, których wartość jest prezentowana w sprawozdaniu finansowym po koszcie ich nabycia. Tym samym wartość ujęta w księgach spółki (zgodnie z polityką rachunkowości) nie uwzględnia wzrostu wartości wynikającej ze wzrostu cen gruntów, które miały miejsce w ostatnich latach ani zysków z realizowanych obecnie projektów mieszkaniowych. Według opinii ekspertów niezależnego podmiotu zewnętrznego PwC Advisory, cena zaproponowana w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej spółki, gdyż jest niższa od dolnego przedziału szacunku wartości godziwej akcji spółki.

W opinii zarządu zamieszczone w wezwaniu deklaracje nie pozwalają zarządowi ocenić wpływu wezwania na interes Develii, realizację strategii na lata 2021-2025 i zatrudnienie w spółce. Przekazane w wezwaniu informacje nie pozwalają także na ocenę czy strategiczne plany wzywających będą miały wpływ na lokalizację prowadzenia działalności przez spółkę.

Decyzja dotycząca sprzedaży akcji Develii powinna być niezależną decyzją każdego z akcjonariuszy spółki. Stanowisko zarządu jest tylko jednym z elementów, jakie akcjonariusz powinien wziąć pod uwagę.

W celu zapewnienia akcjonariuszom dostępu do informacji poufnych, które mogą mieć istotny wpływ na ich decyzję o skorzystaniu z wezwania, spółka poinformowała o podpisaniu w listopadzie i grudniu 2021 r. listów intencyjnych w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej przy ul. Kolejowej we Wrocławiu wraz z częścią inwestycji obejmującej budowę dwóch budynków wielofunkcyjnych, planowanych na tej nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Podskarbińskiej i Żupniczej w Warszawie o łącznej powierzchni 10,5 tys. mkw. wraz z realizowaną na tej nieruchomości inwestycją obejmującą budowę dwóch budynków mieszkalnych. Listy intencyjne mają związek z zaangażowaniem spółki w segment PRS.