Dolnośląscy przedsiębiorcy pozytywnie postrzegają obecną i przyszłą koniunkturę gospodarczą

Wrocław

Wśród właścicieli mikro i małych firm po raz pierwszy od ośmiu lat prym wiodą optymiści – takie są wyniki badań zawartych w raporcie przygotowywanym przez Bank Pekao S.A. Zdecydowanie lepsze nastroje wśród przedsiębiorców odnotowano również w województwie dolnośląskim. Przedsiębiorców regionu wyróżnia ponadprzeciętna gotowość do finansowania inwestycji przez leasing.

Bank Pekao S.A. przygotował ósmą edycję raportu o sytuacji mikro (zatrudniających do 9 osób) i małych firm (zatrudniających nie więcej niż 49 osób). Według autorów „Raportu o sytuacji mikro i małych firm w roku 2017” właściciele małego biznesu w Polsce od lat nie byli takim optymistami, zarówno jeśli chodzi o ich biznes i perspektywy jego rozwoju, jak i sytuację gospodarczą w kraju.

W ramach prowadzonych badań przeprowadzono wywiady telefoniczne z właścicielami 6901 mikro i małych przedsiębiorstw z całej Polski. Ankietowanych poproszono o odpowiedzi na 71 pytań, które dotyczyły sytuacji gospodarczej, sytuacji finansowej firmy, zatrudnienia, inwestycji, czy innowacyjności – łącznie osiem zagadnień tematycznych.

W skali całego kraju, średnia wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury – OWK (głównego miernika nastroju przedsiębiorców będącego wynikiem raportu) w roku 2017 wyniosła 100,8 punktu. Po raz pierwszy w historii badań wskaźnik ten przekroczył barierę 100 punktów, czyli poziomu neutralnego, czyli statystycznie po raz pierwszy dominowali w badaniu optymiści. Wskaźnik w tym badaniu był wyższy od najlepszego dotąd roku badawczego 2015 o 2,5 punktu i wyższy od najsłabszego 2012 aż o 11,3 punktu.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury w województwie dolnośląskim (100,2 pkt.) nie odbiegał istotnie od średniej wartości wskaźnika w kraju (100,8 pkt.) i był najwyższy od ośmiu lat. Dolnośląscy przedsiębiorcy patrzą też optymistycznie w przyszły rok: w badaniu Ogólny Wskaźnik Koniunktury wyniósł 101,4 pkt. (dla całej Polski 102,2 pkt.)

– Wskaźnik koniunktury mikro i małych firm w woj. dolnośląskim osiągnął rekordowe 100,2 punktu w 2017 roku. W porównaniu do ubiegłorocznego badania przedsiębiorcy lepiej ocenili niemal wszystkie badane obszary, z czego najbardziej wzrosła ocena sytuacji gospodarczej, ale także sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Pomimo napięć na rynku pracy, związanych między innymi ze wzrostem płac, mikro i małe firmy planują zatrudniać pracowników – powiedziała Małgorzata Wróblewska z Biura Funduszy UE Banku Pekao

Na poziomie kraju, wzrost zadowolenia odnotowano we wszystkich ośmiu badanych obszarach nastrojów. W stosunku do poprzedniego roku najbardziej poprawiła się ocena ogólnej sytuacji gospodarczej kraju (aż 10,4 punktów w skali), sytuacji branży (+6,5 pkt) oraz ocena sytuacji firmy oraz jej przychodów (odpowiednio + 4,5 i 4,3 pkt).  Trendy w nastrojach przedstawione w badaniu pokrywają się z wynikami indeksów nastrojów GUS dla całej gospodarki i poszczególnych sektorów.

W skali całego kraju, zmienia się postawa przedsiębiorców do usług finansowych. Między innymi zmniejszyła się niechęć mikro  i małych przedsiębiorców do zadłużenia. Jeszcze 4 lata temu mówiło o tym 40% firm niekorzystających z kredytu, w aktualnym badaniu już tylko 27%. Natomiast tylko 11% niekorzystających z kredytu mówi o braku dostępu do źródeł finansowania (np. w wyniku braku zdolności kredytowej).

W województwie dolnośląskim w ramach prowadzonych badań przeprowadzano rozmowy z 523 przedstawicielami mikro i małych przedsiębiorstw. Na potrzeby badań województwo dolnośląskie podzielono na 5 podregionów: jeleniogórski, legnicko-głogowski, m.Wrocław, wałbrzyski, wrocławski.

Przedsiębiorcy z Dolnego śląska ocenili lepiej niż rok temu większość działalności. Największy skok nastąpił w ocenie dwóch czynników zewnętrznych: sytuacji branży (+6,6 pkt. do 98,6 pkt.) oraz ogólnej sytuacji gospodarczej (+ 13 pkt. do 100,1 pkt.). Pierwszy ze wskaźników był wyższy od średniej krajowej (97,6 pkt.), a drugi na takim samym poziomie jak średnia ogólnopolska.

Natomiast minimalnie gorzej niż rok temu oceniają zatrudnienie (spadek o 0,6 pkt. do poziomu 100,6 pkt., nieco poniżej średniej ogólnopolskiej w wys. 101,7 pkt.) . Tak samo jak rok temu dolnośląscy przedsiębiorcy oceniają czas oczekiwania na zapłatę (97,1 pkt. 1 pkt. mniej niż średnia ogólnopolska).

43% mikro i małych firm dolnośląskich poniosło nakłady inwestycyjne w ostatnich 12 miesiącach,  to mniej niż średnia ogólnopolska (49%). Natomiast w perspektywie 12 miesięcy, inwestycje deklaruje 43% (tyle samo co średnia). Najwięcej inwestujących firm jest w podregionie wałbrzyskim (47%). Minimalnie mniej firm zadeklarowało inwestycje w podregionie legnicko-głogowskim i wrocławskim (w obu 46%). W podregionie legnicko-głogowskim był największy odsetek firm deklarujących inwestycje w ostatnich 12 miesiącach w wysokości powyżej 1 mln złotych (4%). W podregionach wałbrzyskim i jeleniogórskim odsetek firm deklarujących inwestycje w 2018 jest wyższy (odpowiednio 50%, 46%) od średniej ogólnopolskiej (43%).

Na Dolnym Śląsku odsetek firm korzystających z leasingu (23%) jako formy finansowania inwestycji bije znaczącą średnią krajową (17%). Może to wynikać z faktu dostępności ofert leasingowych: w regionie swoją siedzibę mają instytucje finansowe oferujące ten model finansowania. Największy odsetek firm korzystających za leasingu jest w podregionie miasta Wrocław (32%). W podregionie wrocławskim najwięcej mikro i małych firm korzysta z dotacji unijnych (4% , wobec 1% średniej ogólnopolskiej). Przedsiębiorcy z podregionu wrocławskiego generalnie byli najbardziej chętni do korzystania z innych źródeł finansowania niż ich odpowiednicy z innych podregionów: 74% przedsiębiorców wskazało środki własne, 29% kredyt bankowy (najwięcej w województwie i dużo więcej niż średnia krajowa – 18%), 19% leasing, 6% pożyczkę od znajomych lub rodziny.  W dalszym ciągu jednak większość firm woli finansować inwestycje ze środków własnych – tak deklarowało 84% firm dolnośląskich i 85% w całym kraju.

– Dostęp do finansowania zewnętrznego w województwie dolnośląskim został oceniony bardzo wysoko, a skłonność do finansowania działalności kredytem systematycznie rośnie. Co istotne, coraz więcej firm korzysta z innych form finansowania, przede wszystkim z leasingu, ale także factoringu, finansowania handlu, czy bankowości transakcyjnej – powiedziała Elżbieta Henn, Dyrektor Regionu Dolnośląskiego Bankowości Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Banku Pekao.

Trochę większy odsetek firm dolnośląskich (17%) niż średnia ogólnopolska (16%) deklaruje działalność eksportową. Prym w eksporcie wiodą podmioty z podregionu jeleniogórskiego (22%), ponad średnią wybijają się też podregiony wrocławski i miasto Wrocław, gdzie taka działalność deklaruje 18% ankietowanych firm. Zwiększenie eksportu w najbliższych 12 miesiącach zadeklarowało też więcej firm podregionu wrocławskiego (24%), i miasta Wrocław (22%). Średnio 22% dolnośląskich mikro i małych firm planuje prowadzić działalność eksportową (wobec 19% ogólnopolskiej średniej).

Dokładnie jedna czwarta z ankietowanych na Dolnym Śląsku firm deklarowało wdrożenie innowacji produktowych w ostatnich 12 miesiącach (wobec średniej krajowej na poziomie 26%), a 20% innowacji procesowych (wobec 17% średniej ogólnopolskiej).


Mikro i małe przedsiębiorstwa są istotną częścią polskiej gospodarki: jest ich 1,9 mln, stanowią 99% ogółu wszystkich aktywnych firm, zatrudniają 52% (4,9 mln) pracowników, generują 36% (1,5 biliona złotych) wszystkich przychodów przedsiębiorstw oraz odpowiadają za 25% wszystkich inwestycji (49 mld zł).

Raport o sytuacji mikro i małych firm w Polsce” jest publikowany corocznie przez Bank Pekao w oparciu o wywiady telefoniczne z właścicielami 7 tysięcy firm zatrudniających poniżej 50 osób (99% wszystkich aktywnych firm w Polsce). Reprezentatywne wyniki badania są prezentowane na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) oraz sub-regionalnym (66 grup powiatów), w podziale na sektory (produkcja, usługi, handel i budownictwo) oraz wielkość firm (mikro i małe firmy). Raport porusza między innymi kwestie sytuacji firm, zatrudnienia, inwestycji, eksportu, innowacji, finansowania zewnętrznego, otoczenia biznesowego oraz barier rozwojowych. Każdego roku wybierany jest temat specjalny raportu. Tematem specjalnym były już fundusze unijne, e-gospodarka, eksport, innowacje oraz firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W raporcie prezentowane są także oficjalne dane statystyczne dotyczące mikro i małych firm, jak również perspektywy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki.