Eesti Energia zwiększyła produkcję energii odnawialnej i osiągnęła zysk netto przekraczający 19 mln EUR

Eesti energia

W 2020 roku Eesti Energia osiągnęła EBITDA w wysokości 213,6 mln EUR i 19,3 mln EUR zysku netto przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 833,7 mln EUR.

Przychody grupy energetycznej ze sprzedaży spadły o 10%, EBITDA o 18%, a zysk netto o 45% w porównaniu z rokiem 2019, głównie z powodu spadku zapotrzebowania na energię w związku z pandemią COVID-19.

Pomimo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności udało nam się zwiększyć produkcję energii odnawialnej i wolumen sprzedaży w naszym portfelu energetycznym, wprowadzić nowe, użyteczne i wygodne rozwiązania energetyczne dla naszych klientów oraz zakończyć rok z zyskiem dzięki dobrym wynikom w obszarze energii odnawialnej – skomentował Andri Avila, Dyrektor Finansowy Grupy i Członek Zarządu Eesti Energia.

To było duże wyzwanie, ponieważ w ciągu roku co dziesiąty pracownik Eesti Energia uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Mimo to, udało nam się zapewnić sprawne funkcjonowanie kluczowych usług. Pozostaliśmy dla naszych klientów niezawodnym partnerem nawet w najtrudniejszych czasach, pomagając oświetlić i ogrzać ich pomieszczenia – dodał Avila.

Wiosną 2020 roku ograniczenia nałożone w związku z kryzysem zdrowotnym doprowadziły do gwałtownego spadku zapotrzebowania na energię, a wyjątkowo ciepły rok dodatkowo ograniczył pobór w miesiącach zimowych. Jednocześnie duża dostępność energii wodnej ze Skandynawii utrzymywała podaż na wysokim poziomie, skutkując niskimi cenami energii elektrycznej na rynku Nord Pool.

Cena energii elektrycznej na giełdzie spadła rok do roku na wszystkich rynkach Eesti Energia. Średnia roczna cena w estońskim obszarze cenowym wyniosła 33,7 EUR/MWh (-27%), na Łotwie i Litwie 34 EUR/MWh (-26%), w Finlandii 28 EUR/MWh (-36,4%), a w Polsce 46,8 EUR/MWh (-12%).

W 2020 roku Eesti Energia sprzedała 7,8 TWh energii elektrycznej, 2 TWh gazu, 0,9 TWh ciepła i 5,1 TWh (461 tys. ton) paliw płynnych. Łączna sprzedaż energii wzrosła w ciągu roku o 0,7 TWh, czyli o 4%.

Eesti Energia wyprodukowała 3,8 TWh energii elektrycznej, 1,1 TWh ciepła i 5,1 TWh (452 tys. ton) paliw płynnych. Łączna produkcja energii spadła o 15% rok do roku ze względu na spadek produkcji energii elektrycznej z łupków bitumicznych.

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wyniosła 1,5 TWh, czyli 40% z 3,8 TWh energii elektrycznej wyprodukowanej w 2020 roku. Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła w ciągu roku o jedną piątą – produkcja energii wiatrowej wzrosła o 11% do 1,14 TWh, a produkcja energii odnawialnej w elektrowniach cieplnych wzrosła o 33% do 243 GWh.

Eesti Energia wyprodukowała łącznie 1,9 TWh energii ze źródeł odnawialnych, zarówno energii elektrycznej jak i cieplnej. Stanowi to 38% całej energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej przez grupę.

Zmniejszenie węglochłonności produkcji energii w 2020 roku spowodowało, że Eesti Energia wyemitowała o 35% mniej CO2 w porównaniu z rokiem 2019, co oznacza spadek z 5,9 mln ton do 3,8 mln ton. Ślad węglowy grupy zmniejszył się trzykrotnie w porównaniu z 2018 rokiem.

Inwestycje grupy wzrosły w ciągu roku o 35% do 183,8 mln EUR. Zdecydowaną większość tej kwoty, tj. 95 mln euro, stanowiły inwestycje podnoszące jakość sieci dystrybucyjnej. Udział sieci odpornej na warunki atmosferyczne wzrósł do 70%.

W 2020 roku Eesti Energia całkowicie odpisała wartość swoich trzech elektrowni łupkowych o starszej technologii na łączną kwotę 23 mln euro oraz podniosła wartość elektrowni Auvere o kwotę 36 mln euro.

Nasze starsze elektrownie w których paliwem są łupki bitumiczne zbliżają się do końca okresu eksploatacji i rzadko mają dostęp do rynku ze względu na wysoką cenę CO2, wynikającą z polityki klimatycznej, choć nadal odgrywają ważną rolę w zapewnianiu rezerwy dla regulowanej produkcji energii elektrycznej. Elektrownia Auvere to najbardziej wydajna, umożliwiająca sterowanie produkcją elektrownia w Estonii, która może już obecnie wykorzystywać różne paliwa. W tym roku planujemy dalsze modyfikacje, tak aby udział łupków bitumicznych w miksie paliwowym wyniósł jedynie 20%. Przyszłość elektrowni widzimy, między innymi, w świadczeniu usług systemowych. Zwiększy to konkurencyjność Auvere – wyjaśnił Avila, komentując aktualizację wyceny aktywów.

Avila powiedział, że rok 2020 na rynkach energii był rokiem zmiennym i pełnym wyzwań, ale dzięki przeprowadzonej w grupie restrukturyzacji Eesti Energia była w stanie dostosować się do szybko zmieniających się okoliczności, pozostając konkurencyjna także w nowej rzeczywistości rynkowej.

    2019 r. 2020 r.
Sprzedaż energii elektrycznej GWh 8.644 7.840
Dystrybucja energii elektrycznej GWh 6.878 6.706
Sprzedaż ropy łupkowej tys. ton 436 461
Sprzedaż energii cieplnej GWh 819 892
Sprzedaż gazu GWh 924 2.038
       
Produkcja energii elektrycznej GWh 5.549 3.808
Produkcja energii cieplnej GWh 1.150 1.087
udział energii odnawialnej (elektrycznej i cieplnej) % 25 38
Produkcja ropy łupkowej tys. ton 442 452
       
Przychody ze sprzedaży mln EUR 925,8 833,7
EBITDA mln EUR 259,8 213,6
Zysk z działalności operacyjnej mln EUR 71,9 52,2
Zysk netto mln EUR 35,4 19,3
Inwestycje mln EUR 136,0 183,8
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej mln EUR 147,6 282,6