FAST FINANCE po I kwartale 2016 roku

0
FAST FINANCE SA

FAST FINANCE spółka notowana na GPW, specjalizująca się w obsłudze wierzytelności detalicznych – zakończyła I kwart 2016 roku skonsolidowanymi przychodami na poziomie 6,8 mln oraz wynikiem netto w wysokości 2,1 mln. Poziom zadłużenia finansowego (wskaźnik długu netto do kapitału własnego) utrzymuje się na bezpiecznym poziomie ­– 0,70.

Na koniec I kwartału 2016 r. Spółka wypracowała skonsolidowane przychody
ze sprzedaży w wysokości 6,8 mln zł. Zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 3,2 mln zł, zysk netto wyniósł 2,1 mln zł (spadek o 0,5% r/r). W okresie sprawozdawczym FAST FINANCE osiągnęło skonsolidowaną marżę EBITDA w wysokości 48,7% natomiast marża operacyjna wyniosła 47,0%.

FAST FINANCE kontynuuje proces redukowania zadłużenia finansowego poprzez wykupy obligacji. Do dnia publikacji raportu Spółka nabyła i umorzyła łącznie 3 600 szt. obligacji serii J o łącznej wartości nominalnej 3 600 000 zł oraz nabyła w ramach okresowej amortyzacji 466 sztuk obligacji serii M o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 466 000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka utrzymała wskaźnik zadłużenia dług netto/kapitał własny na bezpiecznym poziomie – 0,70.

W I kwartale 2016 roku pozytywny wpływ na osiągnięte przez FAST FINANCE wyniki finansowe miały wpływy z portfeli wierzytelności, składające się z wpłat od dłużników oraz zarządzanie własnym funduszem sekurytyzacyjnym.

Wypracowane w I kwartale wyniki finansowe zapewniają nam stabilne podstawy do wzrostu działalności w kolejnych okresach 2016 r. Nasza strategia się sprawdza dlatego będziemy konsekwentni w jej realizacji. FAST FINANCE w dalszym ciągu będzie nabywać atrakcyjne portfele wierzytelności detalicznych, co w połączeniu z dalszymi inwestycjami w rozwój organiczny Spółki z pewnością przełoży się na naszą pozycje w branży – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE S.A.

FAST FINANCE przewiduje utrzymanie dobrej kondycji rynku windykacji. Pozytywny wpływ na rozwój Spółki będą miały takie elementy jak wzrastająca podaż wierzytelności oraz obserwowana w ostatnim czasie poprawa wizerunku branży.

Czytaj również:  Kuehne + Nagel publikuje wyniki za III kw. 2019 r.

Ze względu na utworzenie w dniu 4 stycznia 2016 jednostki zależnej – FF Inkaso Spółka z o.o. – dane w raporcie FAST FINANCE za okres I kwartału 2016 r. zostały zaprezentowane w formie raportu skonsolidowanego.