GPW i BondSpot upraszczają rynek Catalyst

gpw
  • Zmiany w regulaminach rynków regulowanych oraz ASO GPW i BondSpot są pierwszym krokiem w kierunku uproszczenia rynku Catalyst
  • Polegają one m.in. na tym, że nowe emisje obligacji korporacyjnych, komunalnych i spółdzielczych będą notowane wyłącznie na rynkach prowadzonych przez GPW
  • Przedmiotowe zmiany regulaminów wchodzą w życie 1 lipca 2021 roku
  • Docelowym efektem rozpoczętej reorganizacji rynku długu ma być uzyskanie struktury rynku, w której BondSpot będzie centrum kompetencyjnym obligacji skarbowych w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego

Zarządy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) oraz BondSpot S.A. (BondSpot) podjęły działania regulacyjne w celu rozpoczęcia przekształcenia obecnie rozproszonego rynku Catalyst i uproszczenia jego struktury. Inicjatywa ma spełnić potrzeby i oczekiwania uczestników rynku oraz uwzględnia wytyczne zawarte w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zmiany regulaminów zakładają ograniczenie katalogu instrumentów dłużnych, które są przedmiotem dopuszczania i wprowadzania na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu (ASO) prowadzonym przez BondSpot, wyłącznie do obligacji skarbowych. Działanie to pozwoli na przyszłe scentralizowanie obrotu obligacjami skarbowymi na rynkach prowadzonych przez BondSpot.

W celu zapewnienia ochrony interesów uczestników rynku, wprowadzone zostało tzw. vacatio legis. W przypadku rynku regulowanego oraz ASO określono termin wejścia w życie zmian regulaminowych na pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego bezpośrednio po upływie 6 miesięcy od dnia podania tych zmian do wiadomości uczestników obrotu. Oznacza to, że nowe warunki regulaminów GPW i regulaminów BondSpot (zarówno ASO, jak i rynku regulowanego) będą obowiązywały od początku lipca 2021 r. Tak ustalony termin wejścia w życie zmian regulacji rynkowych pozwoli uczestnikom odpowiednio do nich się przygotować.

Potrzeba uproszczenia rynku Catalyst sygnalizowana była niejednokrotnie przez jego uczestników. Stanowi także jeden z postulatów Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Wprowadzenie zmian do regulaminów rynków obligacji jest pierwszym krokiem do reorganizacji Catalyst. Chcemy, aby docelowa struktura Catalyst jak najlepiej odpowiadała potrzebom uczestników rynku – mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Planowane zmiany zakładają, że finalnie GPW będzie prowadziła rynek Catalyst, na którym notowane będą obligacje korporacyjne, spółdzielcze oraz komunalne. Tak jak obecnie, instrumenty dłużne będzie można notować w ramach rynku regulowanego oraz w ASO. Z kolei na rynku Catalyst, prowadzonym przez BondSpot, będą dopuszczane do obrotu wyłącznie skarbowe papiery wartościowe (SPW).

Chcemy, aby dzięki planowanym zmianom BondSpot został centrum kompetencyjnym obligacji skarbowych. Pozwoli to nam wypracować odpowiednią infrastrukturę i funkcjonalności, które docelowo zwiększą atrakcyjność rynku i spełnią postulaty Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – zaznacza Mariusz Bieńkowski, Prezes Zarządu BondSpot S.A.