GPW rozpoczyna ostatni etap prac nad nowym składem RESPECT Index

GPW
  • GPW zaprosiła spółki do wypełnienia ankiety, mającej na celu wyłonienie nowego składu indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie „RESPECT Index”, którego ogłoszenie odbędzie się w pierwszej połowie grudnia 2016 r.
  • GPW wraz z firmą doradczą Deloitte przygotowała analizę pt. „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”, która stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego wśród uczestników rynku

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła ostatni etap prac nad jubileuszową X edycją RESPECT Index. Celem całego projektu jest wyłonienie grupy spółek, które nie tylko są zarządzane zgodnie z najwyższymi standardami w sferze odpowiedzialnego biznesu, ale charakteryzują się również wysoką atrakcyjnością inwestycyjną.

W ramach pierwszego etapu zostały wskazane spółki o najwyższej płynności, czyli te, które są uczestnikami indeksów: WIG20, mWIG40, sWIG80. W kolejnym etapie 140 spółek zostało ocenianych przez GPW oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pod kątem jakości raportowania, relacji inwestorskich oraz ładu informacyjnego. Spółki, które przeszły pozytywnie dwa pierwsze etapy zostały zaproszone do wypełnienia ankiety. Do uczestnictwa w Indeksie zostaną zakwalifikowane spółki, które po przeprowadzeniu audytu uzyskają wymaganą liczbę punktów.

Dodatkowo, w ramach prac nad tegoroczną edycją projektu, przeprowadzono wśród uczestników rynku, tj. domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, firm doradczych, banków powierniczych i innych, badanie na temat wpływu i skali faktycznego uwzględniania czynników ESG (Environmetal, Social and Governance) w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Podobnie jak w poprzednich latach, większość ankietowanych dostrzegła korelację pomiędzy odpowiedzialnym podejściem do prowadzenia biznesu a wynikami finansowymi przedsiębiorstwa. Grono inwestorów, którzy dostrzegającą wpływ działań z zakresu Corporate Responsibility na ograniczenie ryzyka biznesowego, jest stałe i utrzymuje się na poziomie 65 proc. respondentów. Warto podkreślić, że 46 proc. respondentów uwzględnia zagadnienia z obszaru ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W zestawieniu z poprzednią edycją badania stanowi to wzrost aż o 33 punkty procentowe.

Ponadto tegoroczna edycja badania, wskazała, że większość respondentów docenia wagę zewnętrznej, przeprowadzanej przez audytora, weryfikacji firm ubiegających się o wejście w skład Indeksu. Jednocześnie, jako czynniki mogące w największym stopniu wzmocnić atrakcyjność RESPECT Index wśród osób profesjonalnie związanych z giełdą, takich jak domy maklerskie czy fundusze inwestycyjne, respondenci wskazali przede wszystkim na bieżącą analizę aspektów ESG w przypadku spółek tworzących Indeks oraz publikowanie analiz zawierających informacje nt. sfery ESG w spółkach będących częścią Indeksu.

Indeks spółek odpowiedzialnych społecznie jest istotnym narzędziem wzmacniania zaufania
w biznesie. W opinii międzynarodowych ekspertów spółki tworzące ten wskaźnik są zarządzane w sposób odpowiedzialny, transparentny i zrównoważony. Potwierdzają to również wyniki naszych badań wśród zarządzających i analityków krajowych
– powiedziała Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Realizując badanie RESPECT Index organizatorzy dbają o to, aby wymagania stawiane aplikującym do Indeksu spółkom były stopniowo podnoszone tak, aby w coraz większym stopniu uwzględniać trendy właściwe dla dojrzałych rynków kapitałowych, i móc tym samy sprostać oczekiwaniom interesariuszy, w tym dostarczać pełniejszej informacji na temat czynników ESG krytycznych z punktu widzenia zrównoważonego prowadzenia biznesu.

W tym roku, już po raz 10. przystępujemy wspólnie z GPW oraz SEG do badania spółek giełdowych, którego celem jest wytypowanie podmiotów zasługujących na to, aby tworzyć skład RESPECT Index. Tym bardziej cieszą nas wyniki w zakresie rozpoznawalności tej inicjatywy wśród profesjonalnych uczestników rynku. Z naszych badań wynika, że RESPECT Index jest znany wszystkim ankietowanym respondentom. Wysoki poziom znajomości projektu wśród uczestników rynku świadczyć może o skuteczności podejmowanych działań informacyjnych, a pośrednio także o rosnącej roli czynników ESG, jako kryterium analizy atrakcyjności spółek giełdowych – wskazuje Irena Pichola, Partner Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.

RESPECT Index

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych (SRI/ Socially-Responsible Investing). Projekt został zainicjowany przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie w 2009 roku, kiedy to został ogłoszony pierwszy skład Indeksu.

Obecnie w skład RESPECT Indeksu wchodzą 22 spółki: Apator, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Zachodni WBK, Budimex, Elektrobudowa, Energa, GPW, Grupa Azoty, Grupa Lotos, ING Bank Śląski, KGHM, Kogeneracja, LW Bogdanka, Orange, Pelion, PGNiG, PGE, PZU, PKN Orlen, Tauron PE.