Grupa Budimex po III kwartałach 2016 r.

Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

10% wzrost sprzedaży rok do roku, bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie działalności, w tym wypracowanie 250 milionów wyniku netto oraz ponad dwumiliardowy poziom pozycji gotówkowej netto to główne osiągnięcia Grupy Budimex za trzy kwartały roku bieżącego. Ponadto, mimo wstrzymania procedur przetargowych przez GDDKiA, Grupa Budimex podpisała w danym okresie kontrakty o wartości 4,1 miliarda złotych.

Komentarz Dariusza Blochera – prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA

Odnotowany wzrost sprzedaży miał miejsce głównie na skutek intensyfikacji prac na największych projektach drogowych. Możliwe, że niektóre z tych inwestycji uda się oddać nawet kilka miesięcy przed terminem kontraktowym. Produkcja budowlano – montażowa spadła natomiast w tym okresie o  15,4%. Główną tego przyczyną są przede wszystkim opóźnienia w rozstrzyganiu zleceń kolejowych, a także wspomniany brak nowych przetargów z GDDKiA.

Utrzymujące się niskie ceny surowców i korzystny poziom cen usług podwykonawców, wynikające z relatywnie słabej kondycji sektora, przełożyły się na wypracowanie bardzo dobrych wyników finansowych przez Grupę Budimex. Marża brutto ze sprzedaży, wynik operacyjny i wynik netto wzrosły odpowiednio o: 38%, 55% i 56% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Dość mocno odczuwalne jest wstrzymanie ogłaszania nowych przetargów na rynku budowlanym. Wśród firm widoczna jest już konkurencja cenowa, co w przyszłości może doprowadzić do spadku marż. Wartość ofert złożonych przez Budimex w segmencie drogowym w omawianym okresie wyniosła 5,3 miliarda złotych i była niższa o ponad 70% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tylko intensyfikacja prac w innych segmentach działalności oraz zwiększenie skuteczności ofertowania pozwoliły na podpisanie w okresie trzech kwartałów bieżącego roku kontraktów o wartości 4,1 miliarda złotych.

Jest to jednak wartość niższa o 13,6% od wartości kontraktów podpisanych w analogicznym okresie roku poprzedniego. W segmencie drogowym podpisaliśmy zlecenia o wartości o 36% niższej niż w ciągu trzech kwartałów roku poprzedniego (odpowiednio 1,9 do 2,9 miliarda złotych). Natomiast w obszarze budownictwa ogólnego zwiększyliśmy wartość pozyskanych kontraktów w ujęciu rocznym o 16%, podpisując dzięki temu kontrakty o wartości zbliżonej do segmentu drogowego. W obydwu segmentach skutecznie rozwijamy swoją działalność na rynku mniejszych, lokalnych kontraktów. Ponadto we wrześniu konsorcjum z udziałem Budimeksu podpisało kontrakt na budowę spalarni w Wilnie. Udział naszej spółki w złożonej ofercie stanowi około 375 milionów złotych.

Wartość kontraktów, w których oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi obecnie 1,1 miliarda złotych, z czego kontrakty infrastrukturalne stanowią około połowę, ale są to zlecenia, gdzie zamawiającym jest miasto lub lokalny zarządca infrastruktury. W ostatnich dniach konsorcjum z udziałem Budimeksu zostało również wybrane do realizacji jednego ze zleceń dla PKP PLK.

Wartość portfela zamówień na koniec września wyniosła 8,7 miliarda złotych i była wyższa o 0,3 miliarda złotych od wartości na koniec roku 2015. Portfel Budimeksu jest wypełniony kontraktami drogowymi. Obecnie budujemy co czwarty kilometr dróg w Polsce. Niemniej jednak, wysoka sprzedaż przy jednoczesnej niższej wartości podpisanych kontraktów infrastrukturalnych jest przyczyną spadku poziomu portfela zamówień w samym trzecim kwartale. Jego utrzymanie w kolejnych miesiącach może być dużym wyzwaniem.

Pozycja gotówkowa netto na dzień 30 września 2016 roku wynosi 2 127 milionów złotych. Jest to poziom wyższy o 18% w stosunku do stanu na koniec września 2015 roku. Wzrost poziomu gotówki w omawianym okresie wynika z poprawy rentowności segmentu budowlanego, a także ze zwiększenia salda wpłaconych środków na poczet zakupu mieszkań przez klientów Budimeksu Nieruchomości.

W ciągu trzech kwartałów bieżącego roku przedsprzedaż segmentu deweloperskiego wyniosła 1 121 mieszkań i była o 22% (316 mieszkań) niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zainteresowanie kupujących na rynku mieszkaniowym jest ciągle bardzo duże, a spadek liczby mieszkań przedsprzedanych przez Budimex Nieruchomości wynika głównie z kończącej się, bardzo atrakcyjnej, oferty projektu „Nowe Czyżyny” (spadek przedsprzedaży o 484 mieszkania).

Od początku 2016 roku rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań na siedmiu nowych projektach. Do końca roku planujemy uruchomienie kilku kolejnych inwestycji. Celem na przyszłość jest osiąganie rocznej przedsprzedaży na poziomie około 1 500 mieszkań. W ofercie dla klientów posiadamy obecnie 1 129 mieszkań, co stanowi 27% obecnie budowanych lokali mieszkalnych.

W ciągu trzech kwartałów 2016 roku podpisanych zostało 667 aktów notarialnych, czyli o 47% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie dynamika wzrostu sprzedaży rozpoznanej była nieco niższa i wyniosła 29%. Jest to efekt spadku średniej ceny mieszkania, który wynika ze zwiększonego udziału w sprzedaży projektów zlokalizowanych poza Warszawą, to jest w Poznaniu i w Krakowie. Trend ten będzie widoczny w kolejnym kwartale i w przyszłym roku, kiedy w wynikach sprzedaży notarialnej pojawią się na większą skalę mieszkania z projektu „Nowe Czyżyny”.

W najbliższej przyszłości i w roku 2017 będziemy koncentrować się na budowaniu rentownego portfela zamówień na kolejne lata. Po trwającym prawie rok przestoju w przetargach infrastrukturalnych, obserwujemy stopniowe wznowienie postępowań przez GDDKiA oraz rozpoczęcie procesów przetargowych na rynku kolejowym. Kluczowy dla Grupy Budimex inwestor, GDDKiA, zaprosił w ostatnim czasie firmy do składania ofert cenowych w kilkunastu przetargach drogowych. Procedury prekwalifikacyjne w tych zleceniach rozpoczęte zostały kilkanaście miesięcy temu, natomiast pierwsze rozstrzygnięcia poznamy dopiero pod koniec tego roku. W przypadku PKP PLK złożyliśmy już pierwsze oferty cenowe. Ponadto jesteśmy prekwalifkowani w czternastu postępowaniach. Zainwestowaliśmy w sprzęt kolejowy i chcielibyśmy pozyskiwać na tym rynku kontrakty o wartości około miliarda złotych rocznie. Będziemy obserwować i wyciągać wnioski z kolejnych rozstrzygnięć. Pomimo malejącego rynku w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku zwiększyliśmy stan zatrudnienia o ponad 300 osób. Planujemy dalszy wzrost etatyzacji w 2017 roku, pod warunkiem ożywienia rynku przetargów publicznych.

W przyszłym roku spodziewamy się wzrostu dynamiki sprzedaży. Na wielu kontraktach drogowych faza projektowania kończy się w 2016 roku i dlatego w 2017 spodziewamy się intensyfikacji prac budowlanych. Zwiększenie skali inwestycji może spowodować jeszcze większą presję na wzrost płac oraz dalszy spadek dostępności wykwalifikowanych pracowników.