Grupa Budimex publikuje wyniki za 1 kwartał 2018 r.

0
Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Grupa Budimex zakończyła pierwszy kwartał 2018 dobrymi wynikami – o 27% wyższą rok do roku sprzedażą, satysfakcjonującą rentownością i wynikiem netto na poziomie 63 milionów złotych.

Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym (17%), jak i deweloperskim (106%). Istotny wzrost sprzedaży w segmencie deweloperskim wynika z przekazania aż 688 mieszkań w stosunku do 409 mieszkań w pierwszym kwartale ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży w segmencie budowlanym wzrosły o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i były na najwyższym historycznie odnotowanym poziomie w pierwszym kwartale. W tym samym czasie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 28,2%. Aktualny portfel zamówień pozwala nam patrzeć optymistycznie na sprzedaż, w związku z tym spodziewamy się utrzymania pozytywnej dynamiki w kolejnych kwartałach.

Wzrostowi przychodów Grupy Budimex w pierwszym kwartale 2018 towarzyszył spadek rentowności. Grupa osiągnęła rentowność zysku brutto przed podatkiem na poziomie 6,0%, przy czym w segmencie budowlanym było to 4,4%. Postrzegamy ten wynik jako bardzo dobry, w szczególności w odniesieniu do rentowności całego sektora budowlanego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego już w 2017 roku branża odnotowała spadek rentowności zysku brutto do 3,8% wobec 5,0% w roku 2016. Jest to konsekwencja obserwowanej od kilku kwartałów rosnącej presji cenowej ze strony podwykonawców oraz istotnego wzrostu płac i cen materiałów. Wskaźniki indeksacji zawarte w aktualnych zapisach kontraktowych nie oddają rzeczywistości, w konsekwencji całe ryzyko kosztowe jest po stronie generalnych wykonawców. Dlatego też rozpoczynamy negocjacje z inwestorami odnośnie waloryzacji wynagrodzenia, których celem jest pokrycie strat wynikających z ponadprzeciętnych wzrostów cen kluczowych asortymentów. Ze względu na ambitne plany inwestycyjne kluczowych inwestorów, rok 2018 najprawdopodobniej nie przyniesie stabilizacji. Pomimo tego, w kolejnych kwartałach będziemy pracować nad utrzymaniem stabilnej rentowności, powyżej wskaźników rynkowych.

Na koniec marca 2018 roku portfel zamówień Grupy Budimex osiągnął 10,4 miliarda złotych i był zbliżony do poziomu z grudnia roku 2017. W ciągu trzech miesięcy 2018 roku podpisaliśmy kontrakty o wartości 1,1 miliarda złotych. Ze względu na coraz trudniejszą sytuację na rynku podchodzimy selektywnie do nowych kontraktów i nie planujemy dalszej rozbudowy portfela zamówień. Widoczna jest zmiana podejścia do nowych ofert u większości wykonawców. Coraz częściej na rynku obserwujemy sytuacje, w szczególności w segmencie kolejowym, gdzie najniższe oferty istotnie przekraczają budżet zamawiającego. Rynek jest coraz bardziej nasycony, a ryzyko dalszej presji kosztowej skłania branżę do szczególnie ostrożnego i rozważnego podejścia do kalkulacji nowych kosztorysów.

Czytaj również:  Najważniejsze informacje o PPK - Pracowniczych Planach Kapitałowych

W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu spadek poziomu gotówki. Mimo to, na koniec pierwszego kwartału 2018 roku Grupa Budimex utrzymuje pozycję gotówkową netto na satysfakcjonującym poziomie 1,55 miliarda złotych.