Grupa Develia osiągnęła 79,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2023 r.

Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia
Andrzej Oślizło, prezes zarządu firmy deweloperskiej Develia
  • W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży grupy Develia wyniosły 419,2 mln zł w porównaniu do 119,8 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli 250% więcej.
  • Zysk netto grupy wyniósł 79,5 mln zł wobec 15,1 mln zł zysku netto w I półroczu 2022 r., co oznacza wzrost o 426%.
  • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. deweloper sprzedał 1184 lokale wobec 964 w analogicznym okresie 2022 r., czyli o 23% więcej oraz przekazał 666 lokali wobec 206 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 223%.
  • Na koniec czerwca tego roku Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na koniec 2022 r.

– W I półroczu osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki, odnotowując znaczące wzrosty w porównaniu do ubiegłego roku. Warto wspomnieć, że podobnie jak w 2022 r. kumulację przekazań planujemy na koniec roku, co wynika z harmonogramu realizowanych inwestycji i będzie miało pozytywny wpływ na wyniki za IV kwartał. Ostatnie miesiące wskazują na kontynuację pozytywnego trendu w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Aktualnie na rynku obserwujemy przewagę popytu nad podażą. Dzięki przejęciu Nexity jesteśmy w stanie lepiej na to większe zapotrzebowanie odpowiedzieć, dlatego istotnie zwiększyliśmy nasze cele na ten rok. Dążymy do tego, aby sprzedać 2500-2600 lokali, czyli 60-70% więcej niż zakładaliśmy w lutym. Zwiększamy też potencjał sprzedażowy grupy poprzez systematyczne poszerzanie banku ziemi – w najbliższych miesiącach planujemy zrealizować kolejne zakupy gruntów – mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Działalność deweloperska

Develia sprzedała 1184 lokale w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. na podstawie umów deweloperskich i przedwstępnych w porównaniu do 964 w analogicznym okresie ubiegłego roku, co oznacza wzrost o 23%. Grupa przekazała 666 lokali, czyli 223% więcej w porównaniu do 206 lokali rok wcześniej. W I półroczu Develia wprowadziła do sprzedaży 1723 lokale w inwestycjach, których budowy zostały rozpoczęte.

W II kwartale 2023 r. spółka sprzedała 651 lokali, wobec 361 mieszkań w analogicznym okresie ubiegłego roku, czyli o 80% więcej. Najwięcej mieszkań znalazło nabywców w projektach: Aleje Praskie w Warszawie, Centralna Park w Krakowie i Ślężna Vita we Wrocławiu. W okresie kwiecień-czerwiec br. Develia przekazała 225 lokali, głównie w inwestycjach Aleje Praskie w Warszawie, Kaskady Różanki we Wrocławiu i Marinus w Gdańsku.

W czerwcu br. Develia podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej. Transakcja za 100 mln euro została sfinalizowana w lipcu br. Na dzień zakupu Nexity posiadała w Polsce ok. 1400 lokali na różnych etapach budowy oraz bank ziemi na poziomie ok. 2100 lokali. Inwestycje firmy są zlokalizowane w Warszawie (ok. 66% lokali), Krakowie (25%) i Poznaniu (9%). Ponadto Nexity zawarło umowy przedwstępne nabycia gruntów umożliwiających realizację kolejnych ok. 2300 mieszkań. Po przejęciu spółek Nexity bank gruntów Develii wynosi ok. 10 tys. lokali, a w realizacji jest ok. 5700 lokali.

Na początku września br. Develia zaktualizowała cele na 2023 rok, zwiększając docelowy poziom sprzedaży mieszkań do 2500-2600 lokali, co oznacza wzrost o 60-70% wobec oczekiwań z początku roku. Spółka dąży do przekazania 2500-2600 mieszkań, wobec poprzedniego celu 1900-2050 mieszkań, czyli o ok. 30% więcej. Celem Develii jest także wprowadzenie do oferty i rozpoczęcie budowy 2700-2900 lokali, wobec zakładanych wcześniej 1850-2050 mieszkań, co oznacza wzrost o ok. 45%. Aktualizacja celów jest wynikiem poprawy sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz przejęcia przez Develię polskich spółek Nexity.

Działalność komercyjna

Develia w I półroczu 2023 r. z sukcesem kontynuowała realizację strategii dezinwestycji nieruchomości komercyjnych. W kwietniu br. spółka sfinalizowała sprzedaż biurowca Wola Retro w Warszawie. Kupującym jest spółka WR Office należąca do funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Adventum Group. Cena sprzedaży wyniosła 69,3 mln euro.

Develia kontynuuje negocjacje dotyczące sprzedaży Arkad Wrocławskich. Celem spółki jest podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży tego budynku do końca grudnia br. W marcu 2023 r. zarząd Arkad Wrocławskich podjął decyzję o zamknięciu centrum handlowego Arkady Wrocławskie. Wpływ na nią miał brak rentowności obiektu spowodowany m.in. trudną sytuacją rynkową wywołaną pandemią COVID-19, wzrostem kosztów energii elektrycznej oraz wysoką inflacją. Szacunkowo działalność operacyjna centrum handlowego zostanie zakończona w pierwszej połowie 2024 r.

Wyniki finansowe

Dane finansowe (tys. zł) 1H2023 1H2022 Zmiana
Przychody 419 197 119 823 249,85%
Zysk brutto ze sprzedaży 150 851 39 095 285,86%
Zysk brutto ze sprzedaży segment deweloperski 140 397 24 869 464,55%
Zysk brutto ze sprzedaży segment komercyjny 9 343 14 196 -34,19%
EBITDA 84 623 24 530 244,98%
EBITDA bez przeszacowań nieruchomości 107 039 2 808 37119,30%
Zysk netto 79 526 15 114 426,18%
Skorygowany zysk netto* 95 007 5 823 1531,32%
ROE 6,0% 1,2% +4,8pp

(*) – skorygowany zysk netto, liczony według wzoru: skorygowany zysk netto = zysk netto – zysk/(strata) z nieruchomości inwestycyjnych – przychody/koszty finansowe z tytułu wycen zobowiązań finansowych w EUR – podatek odroczony utworzony od korygowanych pozycji

Przychody grupy za I półrocze 2023 r. wyniosły 419,2 mln zł wobec 119,8 mln zł rok wcześniej. Zysk netto grupy wyniósł 79,5 mln zł wobec 15,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Zysk brutto ze sprzedaży z działalności deweloperskiej za pierwsze sześć miesięcy 2023 r. wyniósł 140,4 mln zł przy przychodach 398,8 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży z usług najmu wyniósł 9,3 mln zł przy przychodach 19,3 mln zł.

W czerwcu br. akcjonariusze Develii zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2022 r. w wysokości 179 mln zł, czyli 0,4 zł na akcję. Pierwsza transza dywidendy została wypłacona 21 lipca (107,4 mln zł), druga trafi do akcjonariuszy 13 października (71,6 mln zł). Kwota 117,7 mln zł z zysku za 2022 r. została przeznaczona na kapitał zapasowy.

– Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej Develii na koniec I półrocza byliśmy przygotowani na wykorzystanie szans rynkowych i przejęcie polskich spółek Nexity. Pozwala nam ona także na elastyczne rozpoczynanie nowych inwestycji i zwiększanie skali działalności zgodnie z aktualnymi celami zarządu – mówi Paweł Ruszczak, wiceprezes Develii.

Na koniec czerwca 2023 r. Develia posiadała 747,4 mln zł gotówki i krótkoterminowych aktywów finansowych wobec 481,6 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. Na koniec I półrocza 2023 r. zobowiązania finansowe wyniosły 531,1 mln zł w porównaniu z 583,9 mln zł na koniec 2022 r.