Grupa Ergis po pierwszym półroczu 2014 roku

Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.
Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA. Foto: Tomek Pikula

Grupa Ergis zanotowała w I półroczu 2014 roku bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy w tym okresie sięgnęły 335,7 mln zł, czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego (spadek o 0,8%), przy średnim kursie euro niższym o ok. 0,8%.

W I półroczu 2014 roku wzrosła sprzedaż większości asortymentów. Wzrost sprzedaży twardych folii opakowaniowych (o 4,55%) to rezultat wzrostu konkurencyjności produktów, związanego z przeprowadzoną we wcześniejszych okresach optymalizacją lokalizacji linii produkcyjnych.

Spadek w grupie opakowań przemysłowych (o 9,35%) wynikał z harmonogramu uruchomienia nowej linii do produkcji folii stretch nanoERGIS, której instalacja (zakończona w I kwartale 2014) wymagała wcześniejszego wyłączenia dwu wcześniej eksploatowanych linii, co przejściowo zmniejszyło zdolności produkcyjne tego asortymentu oraz ze zmniejszenia średniej grubości sprzedawanych folii.

Osiągnięty w I półroczu 2014 roku znaczący wzrost rentowności jest przede wszystkim rezultatem wprowadzenia do sprzedaży innowacyjnej folii nanoERGIS oraz reorganizacji segmentu folii twardych. W I półroczu 2014 wyraźnie lepsze było również saldo na pozostałej działalności operacyjnej, co wynikało z obniżenia  wysokości rezerw zawiązywanych na należności oraz zapasy.

Wartość EBITDA Grupy wzrosła w I półroczu 2014 roku do 30,2 mln zł wobec blisko 23 mln zł osiągniętych w I półroczu 2013 roku. Poprawa rentowności miała miejsce przede wszystkim w ERGIS S.A. – wzrost do 17,7 mln zł, wobec 12,5 mln zł osiągniętych w I półroczu 2013 roku, oraz w spółkach wytwarzających twarde folie opakowaniowe, zgrupowanych organizacyjnie w Dywizji Folii Twardych – wzrost do blisko 6 mln zł wobec 4,6 mln zł wypracowanych w I półroczu 2013 roku.

Wielkości zysku brutto i zysku netto w I półroczu 2014 roku były wyraźnie lepsze niż w I półroczu 2013, co wynika zarówno z poprawy wyniku operacyjnego, jak i salda przychodów oraz kosztów finansowych. W związku z niższym kursem euro na dzień bilansowy, nadwyżka dodatnich różnic kursowych w I półroczu 2014 roku wyniosła 0,18 mln zł, podczas gdy w I półroczu 2013 roku była to wartość ujemna: -3,2 mln zł.

 OTOCZENIE RYNKOWE

W I półroczu 2014 ceny większości głównych surowców strategicznych (PVC, LLDPE, PET) były stosunkowo stabilne i nie miały istotnego wpływu na zrealizowane przez spółkę wyniki.

Mamy za sobą udane pierwsze półrocze, w którym wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – osiągnięty w tym okresie wynik netto był wyższy od zanotowanego w całym 2013 roku. Znaczący wzrost rentowności jest przede wszystkim rezultatem wprowadzenia do sprzedaży innowacyjnej folii stretch nanoERGIS oraz reorganizacji segmentu folii twardych. Cieszy nas bardzo fakt, że przeprowadzone w ostatnich latach działania reorganizacyjne oraz wdrożone inwestycje przynoszą zakładane rezultaty –powiedział Tadeusz Nowicki, Prezes Zarządu ERGIS SA.

Obecnie planujemy uruchomienie inwestycji w drugą linię do produkcji Greenstrap (taśmy PET) oraz zakup kolejnej linii do produkcji elastycznych opakowań drukowanych w spółce Flexergis – dodał Tadeusz Nowicki.