Grupa PZU: rekordowa sprzedaż, ponad miliard zysku

Paweł Surówka
Paweł Surówka

Grupa PZU otworzyła 2018 rok rekordową sprzedażą ubezpieczeń. Składka przypisana brutto w pierwszym kwartale osiągnęła wartość 5,83 mld zł, co jest najlepszym wynikiem w historii Grupy. Skonsolidowany kwartalny zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł. Zarząd PZU rekomenduje wypłatę dywidendy za 2017 rok w kwocie 2,5 zł na akcję.

Wzrost składki przypisanej brutto o 1,1% r/r do 5,83 mld zł.
Wzrost udziałów rynkowych w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych z działalności bezpośredniej o 0,3 p.p. r/r do 35,7% oraz w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,7 p.p. r/r do 45,8% (dane na koniec grudnia 2017).
Wysoka dyscyplina kosztowa. Spadek wskaźnika kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce o 0,8 p.p. r/ r do 6,3%.
Utrzymanie wysokiej rentowności w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce, pomimo doszacowania rezerw na poczet roszczeń o zadośćuczynienie.
Poprawa rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych o 2,8 p.p. r/r do 16,6%.
Wzrost skonsolidowanego zysku netto Grupy PZU o 3,6% r/r do 1,04 mld zł.
Rentowność kapitałów własnych „ROE” dla podmiotu dominującego – 17,6% (przy 640 mln zł zysku netto dla jednostki dominującej).

Kondycja finansowa Grupy PZU

Paweł Surówka, prezes PZU SA:

Paweł Surówka
Paweł Surówka
Jeszcze nigdy w historii Grupy PZU w pierwszym kwartale nie notowaliśmy tak wysokiego poziomu składki przypisanej. Co więcej, zysk netto Grupy PZU po raz kolejny przekroczył 1 mld zł i jest najwyższym skonsolidowanym wynikiem pierwszego kwartału w naszej historii. Te rezultaty są odzwierciedleniem rosnącej roli banków w wynikach Grupy, ale przede wszystkim solidnych fundamentów naszej działalności podstawowej – ponad połowa wyniku netto to zysk z działalności ubezpieczeniowej. Tak dobre wyniki dają podstawę do tego, aby się nimi dzielić z akcjonariuszami. W ramach strategii #nowePZU zobowiązaliśmy się wobec inwestorów, że podzielimy się zyskiem, który nie jest niezbędny, aby sfinansować nasz dynamiczny wzrost. Dziś dotrzymujemy obietnicy i rekomendujemy wypłatę dywidendy w kwocie 2,5 zł na akcję. Równocześnie pamiętamy o naszym zobowiązaniu strategicznym, iż kwota dywidendy na akcje (DPS) powinna rosnąć z roku na rok w długim terminie.

Tomasz Kulik, CFO PZU:

Wzrost sprzedaży realizowany był przy utrzymaniu ścisłej dyscypliny kosztowej (wskaźnik kosztów administracyjnych segmentów ubezpieczeniowych w Polsce spadł o 0,8 p.p. r/r do 6,3%). W efekcie, nawet pomimo konieczności doszacowania rezerw na poczet roszczeń z tytułu zadośćuczynień, w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego, utrzymaliśmy dobrą rentowność głównych linii biznesowych zarówno w ubezpieczeniach majątkowych jak i na życie.

Roman Pałac, prezes PZU Życie:

W I kw. 2018 roku marża ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosła o 2,8 p.p. r/r do 16,6%. Jak co roku, pierwszy kwartał charakteryzuje się niższą rentownością, która jest wynikiem większej liczby zgonów i zachorowań w okresie zimowym. Kolejne kwartały powinny przyczyniać się do poprawy rentowności i dojścia do strategicznego poziomu 20% w skali roku.

 Szczegółowe podsumowanie wyników PZU w I kw. 2018 roku

Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kw. 2018 roku miały w szczególności:

wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego oraz wzrost składki w spółkach zagranicznych w szczególności w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych;

wyższa rentowność w segmencie ubezpieczeń masowych i korporacyjnych pozakomunikacyjnych, głównie w efekcie poprawy rentowności portfela ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych;

wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych względem ubiegłego roku dzięki niższej częstości szkód;

lepsze wyniki w segmencie działalności bankowej w Alior Banku w związku z wysokim poziomem sprzedaży produktów kredytowych wspartym korzystną koniunkturą gospodarczą oraz niskim poziomem stóp procentowych.

Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły:

  • spadek rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych – efekt doszacowania rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienia;
  • niższy wynik na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na koniunkturę na GPW.

Na porównywalność wyników oraz sumy bilansowej rok do roku w sposób istotny wpłynęło włączenie do struktury Grupy PZU banku Pekao w czerwcu 2017 roku. Suma bilansowa wzrosła głównie z tego tytułu o ponad 191 mld zł względem analogicznego okresu ubiegłego roku, a udziały niekontrolujące osiągnęły wartość 22,8 mld zł (stan na 31 marca 2018 roku). Pekao kontrybuował do wyniku operacyjnego segmentu działalności bankowej kwotą 563 mln zł w I kw. 2018 roku.

Składki

Po I kw. 2018 roku Grupa PZU zebrała 5 831 mln zł składki brutto, czyli o 1,1% więcej niż

w analogicznym okresie roku poprzedniego, w tym o 60 mln zł wzrosła składka w spółkach zagranicznych, głównie z ubezpieczeń komunikacyjnych w krajach bałtyckich. Po uwzględnieniu udziału reasekuratorów i zmiany stanu rezerw składki, składka zarobiona netto wyniosła 5 458 mln zł i była o 7,6% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Odszkodowania i  świadczenia

W I kw. 2018 roku odszkodowania i świadczenia netto (z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych) osiągnęły wartość 3 626 mln zł i ukształtowały się na poziomie o 2,3% niższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ubezpieczeniach ochronnych niższy poziom świadczeń wynikał ze spadku częstości szkód.

Z kolei na wzrost odszkodowań i świadczeń netto (głównie w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmencie klienta korporacyjnego oraz masowego) wpłynęło doszacowanie rezerwy na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za ból spowodowany stanem wegetatywnym osoby bliskiej poszkodowanej w wypadku.

Koszty administracyjne i akwizycji

Koszty administracyjne Grupy w I kw. 2018 roku ukształtowały się na poziomie 1 615 mln zł względem 865 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost wynikał w głównej mierze z rozpoczęcia konsolidacji Pekao w czerwcu 2017 roku. Koszty administracyjne segmentu działalności bankowej wzrosły o 769 mln zł r/r. Jednocześnie koszty administracyjne w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce ukształtowały się na poziomie niższym o 17 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Ich zmiana wynikała z niższych kosztów działalności projektowej i bieżącej.

Koszty akwizycji w I kw. 2018 roku wzrosły o 57 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego głównie w wyniku wyższych bezpośrednich kosztów akwizycji w segmencie klienta masowego i korporacyjnego będących konsekwencją rosnącego portfela oraz zmiany mix-u produktowego.

Koszty odsetkowe

Koszty odsetkowe po I kw. 2018 roku wyniosły 499 mln zł i były wyższe o 327 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost dotyczył głównie odsetek od depozytów terminowych i bieżących na działalności bankowej oraz odsetek od wyemitowanych własnych dłużnych papierów wartościowych głównie w związku z emisją obligacji podporządkowanych przez PZU na kwotę 2 250 mln zł w czerwcu 2017 roku.

Inwestycje

Dochody z działalności lokacyjnej (łącznie z kontraktami inwestycyjnymi tj. kontraktami, które nie zawierają znaczącego ryzyka ubezpieczeniowego) w I kw. 2018 roku oraz I kw. 2017 roku wyniosły odpowiednio 2 474 mln zł oraz 1 679 mln zł. Osiągnięty rezultat to efekt wzrostu dochodów z lokat wygenerowanych na działalności bankowej w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao oraz spadek wyniku z działalności inwestycyjnej z wyłączeniem działalności bankowej.

Zysk

Skonsolidowany zysk netto osiągnął poziom 1 043 mln zł i był wyższy o 3,6% od wyniku netto za analogiczny okres roku poprzedniego. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 640 mln zł wobec 940 mln zł w I kw. 2017 roku. Różnica jest spowodowana spadkami na GPW w I kwartale 2018 roku. Indeks WIG obniżył się o 8,4% wobec wzrostu o 11,9% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Drugim powodem było doszacowanie rezerw w ubezpieczeniach majątkowych na poczet roszczeń o zadośćuczynienie za stany wegetatywne w związku z niedawnym wyrokiem Sądu Najwyższego.

Kapitał własny

Na 31 marca 2018 roku skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 37 630 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym o 107,8% w porównaniu analogicznego okresu 2017 roku. Wzrost skonsolidowanych kapitałów własnych dotyczył udziałów niekontrolujących, które głównie w związku z rozpoczęciem konsolidacji Pekao w I półroczu 2017 roku osiągnęły wartość 22 753 mln zł. W stosunku do skonsolidowanych kapitałów własnych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku kapitały wzrosły o 29 mln zł, a ich zmiana spowodowana była przez wynik netto wypracowany w I kwartale 2018 roku oraz ujęcie w kapitałach efektów implementacji MSSF9. Kapitały przypadające udziałowcom jednostki dominującej wzrosły o 255 mln zł względem końca poprzedniego roku – efekt wyniku netto przypisanego jednostce dominującej wypracowanego w I kwartale 2018 roku częściowo skompensowany ujęciem w kapitałach efektów implementacji MSSF9.

ROE

W I kw. 2018 roku zwrot z kapitałów własnych przypadający jednostce dominującej ukształtował się na poziomie 17,6%. Wskaźnik ROE był niższy o 10,3 p.p. niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wypłacalność wg Solvency II

Według stanu na koniec grudnia 2017 roku wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 211% i pozostał powyżej średniego wskaźnika wypłacalności dla grup ubezpieczeniowych w Europie.