ID Logistics podsumowuje 2021 rok

ID Logistics

Poprawa wszystkich wskaźników finansowych, w odniesieniu do dobrych wyników za 2020 r.:

  • Przychody: wzrost o 16,3% do 1,91 mld euro
  • Zysk z działalności operacyjnej: wzrost o 25% do 75,6 mln euro
  • Przepływy pieniężne: wzrost o 22,5% do 188,9 mln euro po inwestycjach operacyjnych
  • Zadłużenie finansowe: ograniczone do 0,9x EBITDA z wyłączeniem MSSF 16

Grupa ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, ogłosiła wyniki finansowe za 2021 rok. Firma odnotowała wzrost przychodów o 16,3% do 1,91 mld euro. Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 25% i wyniósł 75,6 mln euro.

Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny ID Logistics, komentuje: „W 2021 roku ID Logistics odnotował duży wzrost wszystkich wskaźników finansowych. Dobre wyniki odzwierciedlają siłę naszego modelu, zarówno we Francji, jak i na rynkach międzynarodowych, a zwiększenie wydajności magazynów pozwoliło nam zrównoważyć liczne start-upy. Wzmocnieni osiągnięciem dobrych wyników, byliśmy w stanie dokonać trzech strategicznych przejęć, w krajach Beneluksu, Stanach Zjednoczonych i w obszarze dystrybucji e-commerce do klientów indywidualnych we Francji”.

KOLEJNY ROK ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU PRZYCHODÓW O 16,3%

W 2021 r. przychody ID Logistics wyniosły 1,91 mld euro, wzrastając o 16,3% i 17% w ujęciu like-for-like:

we Francji odnotowano wzrost przychodów o 7,6% do 775,9 mln euro, na co największy wpływ miała realizacja 14 projektów wdrażanych od 2020 r.,

– przychody z działalności na rynkach międzynarodowych, wyniosły 1,13 mld euro, o 23,1% więcej niż rok wcześniej. Wynik ten uwzględnia wpływ efektu walutowego, który ogólnie pozostaje niekorzystny, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej, oraz konsolidację pod koniec ub.r. firmy GVT, przejętej w krajach Beneluksu. Z wyłączeniem tych pozycji, przychody wzrosły o 24,4%.

Wynik osiągnięty przez ID Logistics jest tym bardziej znaczący, że już w 2020 r. firma odnotowała wzrost o 7,1% w porównaniu z 2019 r. Obsługa i udział sektora e-commerce w działalności ID Logistics wciąż się zwiększa, w 2021 r. osiągając poziom 28%.

ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ WZRÓSŁ O 25% DO 75,6 MLN EURO

Mimo kryzysu Covid-19 i kosztów związanych z uruchomieniem 22 nowych magazynów, rentowność operacyjna Grupy poprawiła się.  Zysk z działalności operacyjnej zwiększył się o 25% do 75,6 mln euro w porównaniu z 60,5 mln euro w 2020 r., co oznacza bazową marżę operacyjną w wysokości 4%, wyższą o 30 punktów bazowych:

We Francji zysk z działalności operacyjnej wzrósł do 32,2 mln euro, co stanowi 4,2% przychodów, w porównaniu z 26,6 mln euro i 3,7% w 2020 r. W ub.r. Grupa ID Logistics lepiej zrównoważyła bezpośrednie i pośrednie koszty dodatkowe związane z kryzysem Covid-19, zwiększono też wydajność nowych projektów przy jednoczesnej kontroli rozpoczętych start-upów.

– Wzrósł też zysk z działalności operacyjnej na rynkach międzynarodowych, osiągając poziom 43,4 mln euro, co stanowi marżę 3,8%, w porównaniu z 33,9 mln euro i 3,7% w 2020 r. Podobnie jak we Francji, skutki kryzysu Covid-19 zostały już całkowicie zniwelowane, a ostatnie projekty pokazują wyraźną, ogólną poprawę wydajności.

DOCHÓD NETTO WZRASTA O 26,6% DO 35,7 MLN EURO

Dochód netto uwzględnia koszty jednorazowe w wysokości 9,8 mln euro (w porównaniu z 3,4 mln euro w 2020 r.), w tym 7,2 mln euro kosztów, głównie socjalnych, związanych z zamknięciem wszystkich nierentownych operacji dla Opla w Hiszpanii.

Łącznie dochód netto za ub.r. wyniesie 35,7 mln euro, co oznacza wzrost o 26,6% w porównaniu z rokiem 2020.

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI I DUŻA ZDOLNOŚĆ INWESTYCYJNA

W 2021 r. ID Logistics udowodnił, że dobrze zarządza zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. Grupa przyspieszyła tempo inwestycji, o 82,4 mln euro w porównaniu z 57,8 mln euro w 2020 r. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 188,9 mln euro, o 22,5% więcej niż rok wcześniej.

W grudniu ID Logistics sfinalizował przejęcie GVT w krajach Beneluksu za łączną kwotę 67,7 mln euro, z uwzględnieniem kosztów akwizycji.

Po tym przejęciu dług finansowy netto z wyłączeniem MSSF 16 pozostaje pod kontrolą na poziomie 105,1 mln euro na koniec 2021 r. w porównaniu z 61 mln euro na koniec 2020 r. Jest on ograniczony do poziomu 0,9x EBITDA.

PERSPEKTYWY ROZWOJU

W tym roku ID Logistics będzie koncentrować się na integracji ostatnich przejęć: GVT w krajach Beneluksu, Colisweb we Francji (finalizacja w styczniu 2022 r.), a przede wszystkim Kane Logistics w USA (akwizycja wciąż wymaga zatwierdzenia przez amerykańskie urzędy antymonopolowe).

ID Logistics skupi się też na wzroście wydajności najnowszych projektów i kontroli projektów, które dopiero zostaną uruchomione, na poziomie podobnym do ubiegłego roku. Jednocześnie ID Logistics kontynuuje realizację ambitnego programu CSR, w oparciu o cele przedstawione w październiku ub.r.