Imponujące tempo polskiej gospodarki. Podsumowanie danych za sierpień 2018 r.

Sprzedaż detaliczna 1 w cenach stałych w sierpniu br. była wyższa niż przed rokiem o 6,7%, wobec wzrostu o 6,9% w sierpniu ub.r. W porównaniu z lipcem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2018 r. wyniosło 4 798,27 zł.

– Tempo wzrostu gospodarczego jest nadal bardzo wysokie, bo mamy nadal bardzo solidny wzrost wydatków na konsumpcję – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Choć tempo wzrostu PKB będzie w kolejnych miesiącach słabnąć, to wysoki popyt wewnętrzny powinien się utrzymywać.

W sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 5,0% w porównaniu z sierpniem ub. roku, a produkcja budowlano-montażowa – o 20,0%. W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,6% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 6,2%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 20,6% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,5%.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w sierpniu br. o 5,0% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 8,8%) i o 0,8% wyższa w porównaniu z lipcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,0% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,5% wyższym w porównaniu z lipcem br.

– Pojawiły się nadzieje, że zaczyna rosnąć popyt inwestycyjny – komentuje ekspert z XTB.