Infoscan rezygnuje z finansowania od funduszu EHGOSF

Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.
Piotr Sobiś, prezes zarządu Infoscan S.A.

Firma telemedyczna Infoscan S.A. poinformowała o zawieszeniu dalszych emisji obligacji zamiennych na akcje realizowanych w ramach umowy inwestycyjnej podpisanej w 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund. Do tej pory Spółka wyemitowała sześć transz obligacji o wartości 750 tys. zł każda, do czego była zobowiązana w ramach umowy. Zdaniem Zarządu dalsza realizacja umowy byłaby niekorzystna dla akcjonariuszy. Zawieszenie kolejnych emisji jest również jednym z warunków realizacji trwającego procesu połączenia ze Spółką Movie Games Mobile, producentem gier mobilnych.

Umowa inwestycyjna zawarta 19 czerwca 2019 roku z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund zakładała pozyskanie przez Spółkę finansowania w postaci emisji obligacji zamiennych na akcje. W ramach umowy Infoscan zobowiązał się do wyemitowania na rzecz inwestora sześciu transz obligacji o łącznej wartości 4,5 mln zł, które zostały już zrealizowane.  Fundusz EHGOSF po każdej emisji realizował prawo do konwersji obligacji na akcje, które następnie były dopuszczane do obrotu giełdowego. Od 19 czerwca 2019 r. do 11 stycznia br. notowania akcji Infoscan spadły z poziomu 3,59 zł do 1,09 zł, a więc o prawie 70 procent.

Z naszych obserwacji wynika, że fundusz EHGOSF zaraz po dopuszczeniu do obrotu akcji uzyskanych w wyniki konwersji obligacji dokonywał ich sprzedaży na rynku wtórnym. Spowodowało to bardzo istotny spadek wyceny Infoscanu. Jesteśmy po realizacji szóstej, ostatniej już obowiązkowej transzy obligacji zamiennych na rzecz funduszu. Zgodnie z umową kolejne transze byłyby już opcjonalne, dlatego zdecydowaliśmy się na zawieszenie finansowania w takiej formie. Naszym zamiarem jest zarówno ochrona interesu akcjonariuszy, jak i odbudowa wartości Spółki. W tym celu odpowiedzieliśmy na zaproszenie spółki Movie Games Mobile do rozmów w sprawie połączenia obu spółek.   – komentuje Piotr Sobiś, Prezes Zarządu Infoscan.

Obecnie Infoscan jest w trakcie procesu połączenia z Movie Games Mobile, producentem gier mobilnych. 11 stycznia br. obie Spółki uzgodniły podstawowe warunki i założenia procesu połączenia czyli tzw. Term Sheet. Transakcja zostanie zrealizowana poprzez nabycie akcji Infoscan przez akcjonariuszy Movie Games Mobile zgodnie z odpowiednim parytetem. Aby transakcja doszła do skutku Infoscan zadeklarował się zrealizować szereg działań restrukturyzacyjnych, m.in. sprzedać Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa, spłacić zobowiązania oraz uzyskać odpowiednie zgody korporacyjne. W następnym kroku obie spółki podpiszą umowę inwestycyjną.