Mabion kolejny raz zwiększa przychody – wyniki po 3 kw. 2022 r.

Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.
 • Skuteczna komercjalizacja usług kontraktowych (CDMO) świadczonych dla Novavax zapewnia Mabion czwarty z rzędu kwartał istotnych przychodów, które w 3Q 2022 wyniosły 38,5 mln PLN
 • Po trzech kwartałach 2022 Mabion wypracował:
 • 121,0 mln PLN przychodów
 • 10,8 mln PLN EBITDA
 • 3,8 mln PLN EBIT
 • 7,5 mln PLN zysku netto
 • Od początku współpracy do dnia publikacji sprawozdania (24.11.2022) Spółka otrzymała ponad 48 mln USD płatności od Novavax, z czego 16,5 mln USD otrzymano po dniu bilansowym 30.09.2022
 • Saldo gotówki na dzień 30.09.2022 wyniosło 10,6 mln PLN
 • Mabion podał przedział spodziewanych przychodów z kontraktu z Novavax w całym roku 2022, które wyniosą od 150 mln PLN do 160 mln PLN, z czego poziom przychodów nieuwzględniający przychodów z zakupów materiałów, a jedynie przychody ze sprzedaży oraz leasingu wyniesie od 80 mln PLN do 90 mln PLN
 • W dniu 18.10.2022 Mabion otrzymał zgodę Komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) na udzielenie finansowania w postaci kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD
 • 22 września br. Spółka zawarła aneksy rozszerzające i przedłużające zakres współpracy z Novavax
 • Trwająca umowa na wytwarzanie komercyjne została przedłużona do końca 2026 roku (tj. o dodatkowy rok)
 • Kontrakt rozszerzono o możliwość nawiązania współpracy i produkcji antygenu będącego substancją czynną dla szczepionki w wersji Omicron
 • Mabion będzie otrzymywał wynagrodzenie za wytworzone serie produktu albo wynagrodzenie za gotowość do wytwarzania produktu
 • Nowa formuła wynagrodzenia umacnia stabilność finansową Spółki co najmniej do 2Q 2024, gwarantując płatności indeksowane wskaźnikiem inflacji
 • Wartość realizowanej Umowy to 372 mln USD, Mabion otrzymuje regularne płatności w USD
 • Podpisany aneks spowodował modyfikację kontraktu, który został ujęty tak, jak gdyby na dzień jego podpisania doszło do rozwiązania dotychczasowej umowy i do zawarcia nowej. Na dzień bilansowy Spółka dokonała szacunków w modelu rozliczenia przychodów w oparciu o wartość kontraktu odpowiadającej sumie przychodów zagwarantowanych w okresie do 2Q 2024
 • Systematyczna monetyzacja budowanych przez lata kompetencji w obszarze usług CDMO skutkuje zawarciem 8 dodatkowych zleceń SOW (ang. Statement of Work) z Novavax na przestrzeni 2022 roku

Tabela 1. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu kwartalnym

Dane w mln PLN 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 2Q 2022 3Q 2022
Przychody razem (w tym) 1,6 55,3 38,6 43,9 38,5
     Przychody ze sprzedaży 22,3 17,5 14,1
     Przychody z tytułu leasingu 1,8 1,4 1,3
     Przychody z zakupu materiałów 14,5 25,0 23,1
Koszt własny sprzedaży 21,0 21,8 33,3 29,9
Zysk brutto na sprzedaży 1,6 34,3 16,8 10,7 8,6
Marża brutto ze sprzedaży bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a n/a 69,7% 56,2% 55,7%
Marża brutto na sprzedaży n/a 100% n/a 62,0% 43,5% 24,3% 22,3%
EBITDA (11,9) (2,3) (14,2) 27,4 9,6 5,6 (4,4)
Marża EBITDA bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a n/a 39,9% 29,6% n/a
Marża EBITDA n/a n/a n/a 49,6% 24,9% 12,8% n/a
Amortyzacja 2,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,5 2,0
EBIT (14,1) (4,4) (16,3) 25,0 7,1 3,1 (6,4)
Marża EBIT bez przychodów materiałowych n/a n/a n/a n/a 29,4% 16,3% n/a
Marża EBIT n/a n/a n/a 45,2% 18,4% 7,0% n/a
Przychody/koszty finansowe netto (3,0) 1,9 0,7 (0,1)  0,3 2,0 1,4
Zysk/strata brutto (17,1) (2,5) (15,6) 24,9 7,4 5,1 (5,1)
Podatek dochodowy (12,2)
Zysk/strata netto (17,1) (2,5) (15,6) 37,1 7,4 5,1 (5,1)

Tabela 2. Wyniki finansowe Mabion S.A. w ujęciu narastającym

Dane w mln PLN   1Q-3Q 2021 1Q-3Q 2022
Przychody   1,6 121,0
Koszt własny sprzedaży   85,0
Zysk brutto na sprzedaży   1,6 36,0
Marża brutto na sprzedaży   100% 29,8%
EBITDA   (28,4) 10,8
Marża EBITDA   n/a 8,9%
Amortyzacja   6,4 7,1
EBIT   (34,8) 3,8
Marża EBIT   n/a 3,1%
Przychody/koszty finansowe netto   (0,4) 3,8
Zysk/strata brutto   (35,2) 7,5
Podatek dochodowy  
Zysk/strata netto (35,2) 7,5

 „Ostatnie kwartały to okres udanej współpracy z Novavax, która stabilizuje naszą pozycję finansową oraz pozwala na planowanie dalszych kroków w kierunku dynamicznego rozwoju Spółki jako zintegrowanej firmy świadczącej usługi CDMO. Dzięki podpisanym we wrześniu br. aneksom do umowy z Novavax, nasza współpraca została wydłużona do 2026 roku oraz uzupełniliśmy kontrakt o zapis dotyczący zapewnienia odpłatnego dostępu do zdolności produkcyjnych Spółki w postaci zarezerwowanych slotów produkcyjnych. Takie rozwiązanie daje nam przewidywalność przepływów operacyjnych oraz zwiększa naszą atrakcyjność u potencjalnych partnerów biznesowych, w tym podmiotów zainteresowanych finansowaniem naszej działalności. W październiku br. otrzymaliśmy zgodę komitetu kredytowego EBOR na udzielenie nam finansowania w kwocie 15 mln USD. Udzielona zgoda komitetu kredytowego jest kluczowym krokiem do zrealizowania zakładanych planów inwestycyjnych, które zwiększą moce wytwórcze istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim” mówi Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A. ”Systematycznie zwiększamy zakres prac w ramach umowy produkcyjnej zawartej z firmą Novavax. Kolejne, dziewiąte zlecenie podpisaliśmy dosłownie przedwczoraj. W miarę większego zaawansowania prac dla Novavax i wzrostu skali produkcji stawiamy sobie za cel osiągnięcie jeszcze lepszych wyników finansowych w kolejnych kwartałach dodaje Krzysztof Kaczmarczyk.

Perspektywa finansowa

W 3Q 2022 r. Spółka wygenerowała 38,5 mln PLN przychodów, z czego 14,1 mln PLN z tytułu realizacji usługi na rzecz Novavax oraz 1,3 mln PLN komponentu leasingowego. Pozostałą część przychodów stanowi bezmarżowy zakup materiałów. W ostatnim kwartale Spółka wygenerowała bardzo dobrą rentowność na usługach wytwarzania, powtarzając poziom marży brutto ze sprzedaży z 2Q br., tj. blisko 61%. Na poziomie EBITDA Spółka zanotowała wynik w wysokości (4,4) mln PLN Strata netto wyniosła (5,1) mln PLN. Na poziom wyniku 3Q wpłynęła rezerwa w kwocie 1 mln EUR na niezafakturowane koszty badania klinicznego dotyczące projektu Mabion CD20 oraz koszty utylizacji materiałów w kwocie 1,3 mln PLN.

Mabion od początku współpracy z Novavax do końca 3 kwartału 2022 roku otrzymał płatności z tytułu realizacji umowy w wysokości blisko 32 mln USD, a dodatkowo, po 30.09.2022 r. kwotę 16,5 mln USD, stąd na koniec 3 kwartału w bilansie Spółki widoczna jest wysoka pozycja należności handlowych. Ogółem od dnia rozpoczęcia współpracy do dnia publikacji sprawozdania finansowego (24.11.2022) otrzymane płatności od Novavax wzrosły do blisko 48,5 mln USD. Dodatkowo, biorąc pod uwagę finansowanie dłużne, uzgodnione wstępnie przez spółkę z EBOR, Mabion ma bardzo dobrą sytuację gotówkową pozwalającą na dalszy rozwój skali działalności, pozyskiwanie nowych klientów i inwestycje. Na dzień przekazania sprawozdania Mabion w całości spłacił również pożyczkę od akcjonariusza – Glatton sp. z o.o.

Spółka w wyniku modyfikacji kontraktu spowodowanego Aneksem podpisanym w dniu 22 września 2022 roku dokonała szacunków zgodnie z MSSF 15, Aneks podpisany 22 września 2022 roku został ujęty tak, jak gdyby na dzień podpisania doszło do rozwiązania dotychczasowej umowy i do zawarcia nowej.

„Wprowadzone zmiany szacunków w modelu rozpoznania przychodów miały negatywny wpływ na wycenę przychodów z realizowanego kontraktu i ich wysokość rozpoznaną w 3Q 2022 w stosunku do wyceny, jaka byłaby dokonana na założeniach i szacunkach na koniec poprzedniego roku i ubiegłych kwartałów tego roku, wynikających ze zmian kontraktu określonych w umowie z Novavax z 8 października 2021 r. Aneks nie wprowadza zmian do przedmiotu umowy, zmieniając jednak mechanikę kalkulacji wysokości przychodów. W pierwotnej umowie wynagrodzenie dla Spółki było określone w zależności od wyprodukowanych szarż zgodnie ze zleceniem od kontrahenta, bez względu czy wyprodukowane szarże zostały odebrane. Aneks wprowadził minimalne gwarantowane wynagrodzenie w okresie do 2Q 2024 roku, niezależne od wystąpienia produkcji, ponadto zgodnie z Aneksem w okresie obligatoryjnego świadczenia usług nie występuje już opcja kroczącego budżetu „gwarantowanych” zleceń” wyjaśnia Grzegorz Grabowicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Finansowych „W efekcie, teoretyczna kwota łącznych przychodów wynikających z kontraktu, przy analogicznych założeniach, w ramach umowy z Novavax przed i po podpisaniu aneksu, liczona dla okresu od 22 września 2022 r. do końca trwania umowy uległa zmianie. Zgodnie z MSSF 15 Aneks podpisany 22 września 2022 roku został ujęty tak, jak gdyby na dzień jego podpisania doszło do rozwiązania dotychczasowej umowy i do zawarcia nowej. Na dzień bilansowy Spółka dokonała szacunków w modelu rozliczenia przychodów w oparciu o wartość kontraktu odpowiadającej sumie przychodów zagwarantowanych w okresie do 2Q 2024 roku”dodaje Grzegorz Grabowicz.

Mabion w toku prac nad aktualizacją strategii w kierunku koncentracji Spółki na działalności CDMO zdecydował się na pozyskanie długu, pozwalającego na dywersyfikację źródeł finansowania oraz realizację najbliższych inwestycji i planów komercyjnych. W dniu 18.10.2022 r. komitet kredytowy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR) podjął decyzję o udzieleniu Spółce finansowania w postaci kredytu długoterminowego na kwotę 15 mln USD. Finansowanie dłużne przeznaczone będzie na realizację strategicznych planów rozwojowych Spółki, obejmujących w szczególności rozbudowę i modernizację zakładu Mabion w Konstantynowie Łódzkim. Dodatkowo, po dacie bilansowej podjęta została decyzja o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego Mabion S.A. – badania nad nową generacją leków” z 2018 r. Mabion podtrzymuje plany rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim w 2023 roku, jak i budowy nowego zakładu Mabion II, stawiając przede wszystkim na istotne zwiększanie zdolności wytwórczych i analitycznych na rzecz klientów zewnętrznych. Dotychczasowy projekt inwestycyjny Mabion II (uwzględniony w umowie o dofinansowanie) koncentrował się na budowie zaplecza badawczo-rozwojowego, pozwalającego na opracowywanie własnych leków biologicznych i nie przewidywał rozbudowy mocy produkcyjnych Spółki i dostosowania zakładu do świadczenia usług CDMO.

Mabion koncentruje swoje działania na dynamicznym rozwoju w obszarze CDMO, którego potrzeby nie były zaadresowane w otrzymanym dofinansowaniu w 2018 roku. Pierwotny plan zakładał stworzenie zaplecza B+R dla rozwoju własnych leków biologicznych, a obecnie istotne jest dla nas zwiększenie posiadanych mocy wytwórczych i zaprojektowanie nowego zakładu zgodnie z potrzebami komercjalizowanych przez nas usług CDMO. W naszej ocenie, ten kierunek rozwoju ma największy potencjał” – dodaje Krzysztof Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Mabion S.A.

Rozwój działalności CDMO

Mabion konsekwentnie realizuje działania zmierzające do pełnego wykorzystania potencjału w obszarze komercjalizacji posiadanej oferty usług CDMO oraz jej przyszłych rozszerzeniach. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze do zaplanowanej na 2023 rok rozbudowy istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim. Najważniejszym celem modernizacji jest zwiększenie posiadanych mocy wytwórczych oraz zmiana charakteru zakładu z wytwórni o jednoproduktowej funkcjonalności na możliwość równoległego prowadzenia różnorodnych procesów w tym samym czasie. Zgodnie z założeniami, rozpoczęcie modernizacji, w tym wymiana bioreaktorów i zwiększenie ich liczby z obecnych 2 do planowanych 4, jest przewidziane na okres 2Q-3Q 2023 roku. Proces modernizacji zakładu jest dostosowany do harmonogramu wytwórczego świadczonego przez Spółkę na rzecz Novavax.

„Planowana rozbudowa istniejącego zakładu w Konstantynowie Łódzkim to przede wszystkim zwiększenie naszej elastyczności w zakresie świadczonych usług jako wytwórcy kontraktowego. Modernizacja nie tylko zwiększy nasze moce wytwórcze, ale pozwoli również na rozszerzenie oferty usług CDMO oraz zapewni przestrzeń na potencjalną obsługę jeszcze większej liczby klientów. Poza podwojeniem liczby bioreaktorów, prace obejmą także modernizację aparatury procesowej i analitycznej, uruchomienie linii do sterylnego rozlewu produktu gotowego o wysokiej wydajności czyli etapu fill&finish oraz wyposażenie o szereg urządzeń pomocniczych – zarówno do działalności wytwórczej, jak i do rozwoju zaawansowanej analityki” mówi dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

„Działania Mabion ukierunkowane na realizację procesu transformacji w kompleksową w zakresie CDMO firmę biofarmaceutyczną, wymagają inwestycji w celu uzyskania pożądanej przez nas skali działania i istotnej dywersyfikacji przychodów. Zbudowane przez nas kompetencje umożliwią wykorzystanie w pełni rozszerzonych mocy wytwórczych zakładu, a także realizacji coraz szerszego zakresu usług specjalistycznych, obejmujących zaawansowaną analitykę, którą jesteśmy w stanie świadczyć zgodnie ze standardami GMP i GLP – dodam, że jako nieliczni w skali globalnej. Atuty te wykorzystujemy w trwających rozmowach z potencjalnymi klientami i jeszcze mocniej zwiększają one naszą atrakcyjność jako partnera biznesowego” – dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

W dniu 22 września br. Mabion zawarł z Novavax aneksy do realizowanej umowy na kontraktowe wytwarzanie antygenu szczepionki Nuvaxovid na COVID-19. W efekcie zakres umowy został rozszerzony, a okres jej trwania przedłużony do końca 2026 roku. Spółka dzięki zacieśnieniu współpracy z firmą z USA zagwarantowała sobie płatności za produkcję kolejnych serii antygenu lub z tytułu rezerwacji mocy produkcyjnych zakładu Mabionu, co najmniej do 2Q 2024 roku. Płatności są denominowane w walucie USD oraz indeksowane wskaźnikiem inflacji. Ponadto Novavax zobowiązał się do podjęcia działań nad zleceniem Spółce wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych do przeprowadzenia transferu technologii i wytworzenia serii antygenu szczepionki na COVID-19 w wariancie Omicron BA.5. Mabion rozpoczął dostosowywanie dokumentacji procesowej i analitycznej do walidacji nowego procesu produkcyjnego, a wstępny harmonogram prac został już uzgodniony przez obie strony.

Mabion szacuje, że w okresie od początku obowiązywania umowy do końca 2023 r. zrealizuje powyżej 15% łącznej wartości umowy. W latach 2024-2025 będzie to około 55% wartości umowy, a w roku 2026 około 30% wartości umowy. Wartość realizowanej umowy po uwzględnieniu aneksów pozostała bez zmian i wynosi 372 mln USD, indeksowana o wskaźnik inflacji.

W dniu 23.11.2022 Mabion poinformował o kolejnym rozszerzeniu zakresu usług świadczonych dla Novavax o ósme w tym roku, dodatkowe zlecenie w postaci Specyfikacji Warunków Zlecenia #9 (SOW#9, ang. Statement of Work). Jest to technologicznie najbardziej do tej pory zaawansowana usługa, która obejmie przeprowadzenie przez Spółkę analizy mapowania peptydowego dla substancji czynnej (DS) i produktu gotowego (DP) próbek białka rS SARS-CoV-2 produktów Novavax – wariantu Wuhan i Omicron. Pierwszym etapem prac będzie implementacja metody mapowania peptydów, a następnie prowadzone regularnie analizy zleconych próbek (w terminie 1 miesiąca od dostarczenia danej próbki), zakończone wydanie odpowiedniego certyfikatu. Mabion otrzyma 500 tys. USD wynagrodzenia za prace w zakresie implementacji metody, stanowiącej pierwszy etap. Całkowita wartość wynagrodzenia SOW#9 będzie uzależniona od ilości cyklicznie wykonywanych przez Spółkę analiz w poszczególnych okresach.

„Współpraca z Novavax jest regularnie rozszerzana, a każde nowe zlecenie w ramach #SOW wzmacnia nasze referencje w obszarze Spółki świadczącej usługi dla liderów globalnego rynku farmaceutycznego i biotechnologicznego. Jest to nie tylko dowód naszych kompetencji czy zbudowanej relacji i wypracowanego u partnera zaufania, ale również sposób na ciągły rozwój. Wierzę, że te czynniki przełożą się pozytywnie na przyszłe zlecenia, zarówno od Novavax, jak i od innych, przyszłych kontrahentów” komentuje dr Sławomir Jaros, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Operacyjnych i Naukowych.

„Realizacja poszczególnych zleceń w ramach #SOW jest dla nas przede wszystkim formą budowania rozpoznawalności Mabionu na arenie międzynarodowej. Dostarczane przez nas w należytej jakości usługi do międzynarodowego klienta o dużej skali działania, są już dostrzegane przez innych i widzimy to rosnące zainteresowanie m.in. w prowadzonych przez nas rozmowach biznesowych z potencjalnymi klientami. Nasz dział sprzedażowy to obecnie jeden z najbardziej zapracowanych w Mabion zespołów” – dodaje Adam Pietruszkiewicz, Członek Zarządu Mabion S.A. ds. Sprzedaży.

Według najnowszego raportu firmy Mordor Intelligence[1] w 2021 r. wartość światowego rynku usług CDMO dla produktów biologicznych została oszacowana na 11,3 mld USD i oczekuje się, że do 2027 r. osiągnie 21,9 mld USD, odnotowując CAGR na poziomie prawie 12% w latach 2021-2027. Podpisując umowę z firmą Novavax w październiku 2021, Spółka stała się uczestnikiem tego dynamicznie rosnącego rynku. Mabion posiada zespół specjalistów oraz nowoczesny zakład, który doskonale odpowiada na potrzeby małych i średnich firm, będących potencjalnymi zleceniodawcami. Oferowany przez Mabion kompletny zakres usług, począwszy od rozwoju i charakterystyki strukturalnej i funkcjonalnej produktu i procesu, poprzez produkcję w skali komercyjnej w całości zgodnej z wymogami GMP, sprawia, że Spółka jest idealnym partnerem dla firm, które nie posiadają własnych kompetencji oraz aktywów niezbędnych do przeprowadzenia rozwoju produktu oraz produkcji w skali komercyjnej.

Spółka pracuje nad harmonogramem dalszych prac nad rejestracją MabionCD20, szczegóły w tym zakresie zostaną podane po zakończeniu niezbędnych uzgodnień. Proces związany z pozyskaniem inwestora strategicznego jest kontynuowany, a o wynikach tych działań Mabion poinformuje w stosownym komunikacie bieżącym.

[1] https://www.researchandmarkets.com/reports/5185247/biologics-contract-development-and-manufacturing#tag-pos-5